Blå Bandet nr 2 april-juni 2021

blabandet

Nationell tidning utgiven av Blå Bandet, Sveriges Blåbandsförbund, som är en nykterhetsorganisation.

N:R 2 APRIL - JUNI 2021 ÅRGÅNG 139


N:R 2 APRIL - JUNI 2021 ÅRGÅNG 139

NYHETER & AKTUELLT

3 Välbesökta seminarier

4-5 Varför engagerar sig inte unga

nyktra i nykterhetsförening?

6-7 Kombinera jubileum med

årsmöten och utflykter

20 Ny rektor på Helliden

20 Verksamhetsstrateg slutar

24 Filminspelningar till ”Jag ser”

KULTUR

11-14 Blåbandshus i Skövde

FAMILJ

8-10 Gunilla Lindskog fyller 70 år

18 Minnesord Thore Gårmark

18 Minnesord Vera Eriksson

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM

15 Förslag till nya stadgar

15 Mentorskapsprogrammet

16 Discord - nya samlingsplatsen

17 Nystart för instagramkontot

17 Digitalt träffbidrag

LEDARE, DEBATT, KRÖNIKA

19 Debatt: Rolf Bromme

21 Krönika: Håkan Eriksson

23 Ledare: Per-Olof Svensson

ILLUSTRATION MAX GUSTAFSON

Se även info på sidan 23

INFORMATION OM TIDNINGENS REDAKTION OCH UTGIVARE PÅ SIDAN 23

INFORMATION OM FÖRBUNDENS KONTAKTER PÅ SIDAN 22


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 2-2021

3

JAG SER

I skyddsfaktorer


ligger

Välbesökta seminarier

magin i förebyggande

CAMILLA PETTERSSON

Under den nationella kampanjveckan

”Du spelar roll” arrangerade Blå

Bandets satsning ”Jag ser” två av de

fyra direktsända nationella digitala

seminarierna. Målsättningen med

veckan var att uppmärksamma att

alla kan spela roll för barn och unga

som har det svårt. Blå Bandets två

seminarier lockade drygt 560 deltagare.

12 organisationer står bakom den

nationella satsningen. Utöver de

centrala arrangemangen, görs flera

lokala under denna vecka som under

tio år genomförts samma vecka

som ”Alla hjärtans dag” infaller.

Chatarina Forsberg, projektledare

för ”Jag ser” hälsade välkommen och

informerade.

- Under Spela roll-veckan händer

det mycket lokalt. Den har funnits i

tio år och behov finns fortfarande,

konstaterade Forsberg och uppmanade

att gå in på den särskilda

hemsidan för mer information och

berättade vidare att det är många

organisationer som står bakom denna

vecka.

LÅNG ERFARENHET

Vid det första av Blå Bandets seminarier

medverkade Elisabet Näsman,

professor vid Uppsala universitet,

som har lång erfarenhet kring hur

barn påverkas när de har sin uppväxt

i sina föräldrars missbruk. I sin

föreläsning berättade hon konkret

hur dessa barns situation kan se ut.

Näsman berättade att situationen

kan variera över tid, det är därför

syskon kan ha stora skillnader i hur

de har upplevt sin uppväxt. I intervjuer

med barn som forskare har gjort

framkommer en ganska dyster bild

kring hur de upplevt sina missbrukande

föräldrar.

Från att uppleva att mamma eller

pappa pratar sluddrigt till att de

ljuger, bryter löften, blir elaka till hot

och våld. Det här kan ge barn sämre

förutsättningar med att inte klara

skola, drabbas av psykisk ohälsa och

sjukdom med mera.

Barnen är samtidigt ofta mycket

lojala med sina föräldrar, håller fasaden

utåt och tar på sig ”vuxenuppgifter”

i hemmet med att handla, laga

mat med mera.

Det finns tack och lov hopp och

det är här alla andra vuxna blir så

viktiga. Släkt, vänner, personal i

barnomsorg och skola, ledare i förenings-

och församlingsverksamhet

med flera.

- Hur mår du? Det tror jag är en

väldigt bra fråga, framhöll Elisabet

Näsman och att man måste våga

fråga flera gånger.

Chatarina Forsberg tackade Elisabet

Näsman för hennes medverkan

och passade på att inbjuda till ytterligare

ett längre seminarium med

Näsman som vid denna tidnings

utgivning är genomfört.

FORTSÄTTER KÄMPA

Chatarina Forsberg inledde nästa

seminarium:

- Vi fortsätter kämpa på och i år

når vi ut på ett helt annat sett, sa

Forsberg och syftade på att digitala

seminarier gör att fler har möjlighet

att delta och fortsatte:

- Nu ger vi extra uppmärksamhet

för barn i utsatthet. Du och jag kan se

och följa vår magkänsla.

Därefter hälsades föreläsare Camilla

Pettersson, forskare i folkhälsovetenskap

och social välfärd, välkommen

som i sitt yrke har ambitionen att

lyfta fram koppling mellan forskning

och praktik. Hon inledde med att visa

en film producerad av Barnombudsmannen,

”1.000 kronorsloppet”, som

illustrerade att barn och unga har

olika förutsättningar som de själva

inte kunnat påverka.

Beroende på föräldrar socioekonomiska

situation ger det olika villkor

för skolresultat, ekonomi och hälsa.

- Vi kan bidra till att minska skillnader,

framhöll Camilla Pettersson

och fortsatte:

- Forskning är viktigt men ibland

är det minst lika viktigt att lyssna på

barnen.

Störst risk för svårigheter finns

när det blir många riskfaktorer och

få skyddsfaktorer. Riskfaktorer är när

vissa omständigheter eller händelser

ökar sannolikheten för att något inte

önskvärt ska hända. Medan skyddsfaktorer

tvärtom bidrar till personens

ökande motståndskraft att hindra

eller minska effekten av riskfaktorer.

- I skyddsfaktorer ligger magin i

det främjande förebyggandet arbetet,

framhöll Pettersson som konstaterade

att många av riskfaktorerna inte

går att påverka. Därför bör vi fokusera

på skyddsfaktorer där alla kan

bidra på olika nivåer, inom familjen,

vänner, lärare, ledare med flera.

VARA SKYDDSFAKTORER

Vid bägge seminarierna var Emil

Gillsberg, Blå Bandets verksamhetsstrateg,

moderator för de frågor som

ställdes skriftligt av deltagare. Innan

dessa lästes upp och besvarades av

föreläsaren, framhöll Gillsberg:

- Vi kan vara skyddsfaktorer, se

barnen, vara trygga vuxna i närheten.

Chatarina Forsberg tackade Camilla

Pettersson för hennes medverkan

och sammanfattade att det

är sorgligt med alla riskfaktorer,

samtidigt som det är viktigt att de

lyfts fram. Även här inbjöds till ytterligare

ett längre seminarium med

Pettersson som också är genomfört

vid denna tidnings utgivning.

Fler digitala seminarier arrangeras

av ”Jag ser”

(Blå Bandet, LP-verksamheten, NBV):

Måndag 10 maj i samband med

Folknykterhetens vecka.

Måndag 22 juni i samband med

Nykter midsommar för barnens skull.

Se annons sidan 2!

www.jagser.se

www.duspelarroll.se

TEXT:

Per-Olof Svensson


64

BLÅ BANDET NR: 2-2021 6-2020

NY RAPPORT AV MHF-UNGDOM

Varför engagerar sig inte nyktra un

FOTO: ADOBE STOCK

Dagens unga vuxna dricker mindre alkohol än tidigare generationer.

Samtidigt är det färre av de unga som inte dricker som engagerar sig

i nykterhetsrörelsen. I en ny rapport har Kim Fagerholm på MHF-

Ungdom undersökt varför.

Varje år genomför Centralförbundet

för alkohol- och narkotikaupplysning

(CAN) en skolundersökning

om alkohol- och drogvanorna hos

niondeklassare och elever i årskurs

två på gymnasiet. Resultatet av

skolenkäten 2019 visade att elevernas

alkoholkonsumtion låg på historiskt

låga nivåer. Det är en trend som har

funnits under några år, enligt CAN.

Fler unga vuxna än tidigare väljer

en nykter livsstil. Samtidigt är det

färre unga nykterister som är medlemmar

i en nykterhetsorganisation.

Kim Fagerholm på MHF-Ungdom

har i rapporten ”Varför unga nykterister

inte organiserar sig inom nykterhetsrörelsen?”

undersökt varför.

MHF-Ungdom är en trafiksäkerhetsorganisation

för barn och ungdomar

upp till 25 år.

- Bakgrunden till rapporten är att

under tiden som jag har arbetat på

MHF-Ungdom har våra medlemssiffror

sjunkit kontinuerligt, berättar

Kim Fagerholm, projektansvarig för

studien.

- Det är en paradox att det är fler

unga än tidigare som inte dricker

alkohol, men allt färre som tillhör en

nykterhetsorganisation.

Kim Fagerholm har en kandidatexamen

med inriktning mot organisation.

Rapporten ”Varför unga

nykterister inte organiserar sig inom

nykterhetsrörelsen?” har finansierats

med bidrag från Stiftelsen Ansvar För

Framtiden (SAFF).

- Det här är ett område som det

inte tidigare har forskats på, säger

hon.

Studien bygger på intervjuer

med unga vuxna i åldern 20 till 25

år som inte dricker alkohol. Det är

personer som inte sedan tidigare är

engagerade i nykterhetsrörelsen eller

medlemmar i en religiös organisation

med krav på nykterhet.

I det första skedet gjordes 785

enkäter för att få fram intervjupersoner.

I nästa steg intervjuade Kim

Fagerholm 50 unga vuxna bosatta i

stad och 50 bosatta på landet.

Rapporten visar att för att unga ska vilja engagera sig i

en nykterhetsförening behövs ett syfte utöver nykterhet

TEXT: Mari Haglund

Tidningen Motorföraren

- Orsakerna till varför man som

ung vuxen har valt att inte dricka

alkohol varierar hos intervjudeltagarna,

säger Kim Fagerholm.

Det kan exempelvis handla om att

man satsar på sin hälsa och träning,

att man vill satsa på studierna, att

man inte tycker att alkohol är coolt,

att det är onödigt eller att alkohol inte

smakar gott.

- Många av svaren handlade om

image, hur andra uppfattar en och

ser på en. Att man känner en press

som ung att passa in i vissa ramar.

Att det inte är okej att göra bort sig,

förklarar Kim Fagerholm.

”MOSSIG ORGANISATION”

Det finns flera olika orsaker till varför

intervjudeltagarna inte är medlemmar

i en nykterhetsorganisation. De

unga upplever att det inte finns plats

för dem i dagens organisationer, att

de vuxna inte lyssnar på dem eller tar

dem på allvar. Andra uppfattningar

är att nykterhetsorganisationer är

”mossiga” och att ”nykterister är

dömande och exkluderande”.

- Många gjorde kopplingen att ett

medlemskap i en nykterhetsorganisation

är för personer som har eller har

haft alkoholproblem eller alkoholmissbruk,

berättar Kim Fagerholm.

På frågan om varför intervjudeltagarna

är medlemmar i andra typer av

föreningar, svarade de att det handlar

om att de som individer får ut ett

mervärde av medlemskapet.

- Flera av intervjupersonerna

förstod inte syftet med nykterhetsrörelsen,

säger hon.

- Det var lättare att förstå syftet

med att engagera sig i en organisation,

om det fanns ett syfte

Personerna har inget

samband med artikeln.


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 2-2021

5

gdomar i en nykterhetsförening?

utöver nykterheten. MHF och MHF-

Ungdom har exempelvis nykterhet

kopplat till trafik och arbetar mot

rattfylleri.

En fråga i rapporten är: Vad skulle

få dig att eventuellt engagera dig i

en nykterhetsorganisation eller bli

medlem?

Att organisationen är nytänkande,

inkluderande och att jag som individ

känner att jag kan vara med och påverka,

var några av svaren.

TYDLIGT SYFTE VIKTIGT

Det är viktigt att det finns ett tydligt

syfte med organisationen, enligt intervjudeltagarna.

En av de viktigaste

faktorerna är att det måste finnas ett

mervärde i engagemanget.

Det är inte självklart att man vill

bli medlem i nykterhetsrörelsen bara

för att man har en nykter livsstil.

- För att man ska vilja engagera

sig måste det finnas ett mervärde,

det kan exempelvis vara kopplat till

organisationens idé eller mål. Det kan

handla om att föreningen arbetar för

ett högre syfte som personen tycker

är viktigt, förklarar Kim Fagerholm.

- När det gäller nykterhetsrörelsen,

kan man tänka sig att nykterhetsorganisationer

som har en särskild

inriktning, har en större möjlighet

att attrahera den yngre generationen.

Personerna har inget samband med artikeln.

FÄRRE MEDLEMMAR

Att medlemstalen sjunker för ideella

organisationer, är inget som är unikt

för nykterhetsrörelsen. Dagens unga

engagerar sig i samhällsfrågor på

andra sätt än tidigare generationer.

- Många föreningar tappar ungdomar

som medlemmar, det visar flera

studier, konstaterar Kim Fagerholm.

- Dagens unga har ett stort samhällsengagemang,

men det ser inte

ut på det traditionella sättet. Som

exempel, titta på klimatrörelsen och

aktivisten Greta Thunberg.

Unga vuxna tycker inte att de behöver

vara medlemmar i en förening

bara för att de har gjort ett visst livs-

Ungas samhällsintresse är inte

mindre, engagemanget ser

bara annorlunda ut

Kim Fagerholm

stilsval, har ett intresse eller tycker

att en samhällsfråga är viktig. De kan

stödja frågan i sociala medier eller

delta i en klimatmarsch.

- Det här är en generation som

är vana att ha många valmöjligheter.

Deras samhällsintresse är inte

mindre, engagemanget ser bara annorlunda

ut, säger Kim Fagerholm.

- Via nätet kan dagens unga få

kontakt med andra som delar samma

intresse eller stödja en samhällsfråga

utan vara medlem i en traditionell

organisation.

Vad har du fått för respons på studien?

- Positiv. Andra organisationer inom

nykterhetsrörelsen tycker att det är

bra och intressant att vi har gjort en

studie på det här området och att

behövs, säger Kim Fagerholm.

MHF-Ungdom anser att det är

betydelsefullt att det i framtiden fortsätter

att forskas på vad det är som

Kim Fagerholm har sammanställt

rapporten för MHF-Ungdom.

Vill du läsa rapporten, kontakta:

kim.fagerholm@mhf-ungdom.se

gör att unga väljer att engagera sig i

nykterhetsrörelsen eller inte.

- Det är viktigt att det görs uppföljande

studier på det här området.

- Vi hoppas att den här rapporten

ska få andra organisationer inom

nykterhetsrörelsen att reflektera över

de här frågorna. Det är viktigt inför

framtiden, säger Kim Fagerholm.

Vad blir nästa steg – hur kommer

du att sprida rapporten?

- Jag kommer att presentera rapporten

i olika sammanhang inom

nykterhetsrörelsen.

Artikeln är tidigare publicerad i

tidningen Motorföraren 1/21 som

gett tillstånd för publicering i

tidningen Blå Bandet.

FOTO: PRIVAT FOTO: ADOBE STOCK


6

BLÅ BANDET NR: 2-2021 6-2020

FOTO: GUSTAV KARLSSON

Huvudbyggnaden som invigdes för 75 år sedan. Därefter har stugor, annex och ytterligare en större byggnad

tillkommit. Anläggningen har totalt 123 bäddar. Bilderna på nästa sida inspirerar till att passa på att komma

tidigare eller stanna kvar efter helgen för aktivitet och rekreation.

Alla bilder från Sälen är fotograferade av Gustav Karlsson, utom cykelbilden som inte är från Sälen.

SÄLSÄTERNS

FJÄLLGÅRD

Vandrarhem som erbjuder boende

i rum och stugor i Sälenfjällen

Gångavstånd till Säl-, Mellan- & Storfjällen

Många fina cykelleder i omgivningarna

Möjlighet till självhushåll

Livsmedelsbutiker, bageri, restauranger m.m. finns i närområdet

Daglig anslutning med buss från Borlänge

Alkoholfri miljö, medlemmar i nykterhetsorganisation får rabatt!

Stora möjligheter för grupper och läger!

Välkomna!

Sälsäterns Fjällgård i Sälen

www.fjallgarden.nu info@fjallgarden.nu Tel. 0280-21018


BLÅ 3-2019 BANDET NR: 2-2021

7

FOTO: ADOBE STOCK

FOTO: GUSTAV KARLSSON

FJÄLLGÅRDENS 75-ÅRS JUBILEUM & RIKSKONFERENS

Kombinera jubileum

med årsmöten och utflykter

Välkomna upp till Sälsäterns fjällgård

för att tillsammans fira de 75

år som passerat sedan gården stod

klar 1946. Vi kommer att göra det

bästa för att göra en härlig jubileumshelg.

Både för dig som har

många minnen av gården och för

dig som vill lära känna gården

bättre.

Det går jättebra att komma tidigare

under veckan och njuta av den härliga

naturen i fjällen. Varför inte

vandra, cykla eller bara vara på gården?

I Sälenfjällen finns många aktiviteter

i närområdet som passar alla

åldrar.

Du/ni är då välkommen att komma

och bo på gården med självhushåll

till rabatterat pris.

Hjälp oss att bidra med foton,

filmer, och andra fina minnen från

gården som vi kan dela med varandra

under dagarna. Var med och

tävla om det bästa Sälen-minnet!

Du kanske har någon härlig histo-

ria från någon sommarvärdsvecka,

vandringsvecka, Sälen 1:an, arbetsdagar

eller något helt annat? Bästa

storyn premieras!

Förutom att det under jubileumshelgen

ska avhandlas årsmöten för

förbundet, fjällgården och Hellidens

folkhögskola så kommer det

att finns möjlighet att gå den nyanlagda

“Hälsans och upplevelsens

stig” på myren, delta på jubileumsmiddag

under lördagskvällen med

återblickar från de 75 år gården har

funnits och framförallt ha roliga dagar

tillsammans.

Anmälningsformulär med priser

och exakta tider kommer att finnas

på förbundets hemsida www.blabandet.se

och i nästa nummer av

Blå Bandet. Anmäl er gärna i god

tid, för att underlätta planeringen

av sängplatser och aktiviteter med

tanke på pandemin.

Varmt välkomna till fjällgården

i september önskar styrelserna

för Blåbandsungdomens Fjällstugeförening

och Blåbandsförbundet

genom Elisabet Andersson och

Annika R Bergman.

HAR DU FRÅGOR om gården, logi eller vill komma tidigare använder du

adressen: info@fjallgarden.nu

Dit skickar du även “Mitt bästa Sälenminne”.

Vill du hellre ringa eller skicka sms:

Elisabet Andersson 070-6555900

JUBILEUMSINSAMLING Sälsäter-huset behöver en

ansiktsupplyftning på utsidan inom de närmaste åren!.

Hjälp oss att göra det möjligt med ett litet bidrag,

Swisha till 1233516879 eller via bankgiro 156-4731


BLÅ BANDET NR: 2-2021

9

FÖDELSEDAG GUNILLA LINDSKOG

Blå Bandet har alltid funnits i mitt hjärta”

Gunilla Lindskog, Sundsvall, fyller 70 år den 26 april. Hon är ordförande

i Skönort-Skönsbergs Blåbandsförening. För att öka kännedomen om Blå

Bandet hade Gunilla flera kontakter med olika församlingar. Sedan kom

coronapandemin och försvårade detta. Förhoppningsvis blir det bättre

inom kort som gör det lättare att kunna träffas igen.

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

Livsresan geografiskt startade i Blekinge

och Karlskrona där hon växte

upp med föräldrar som var blåbandister

och sin storebror Gunnar Lindskog,

som idag också är ordförande

i en Blåbandsförening, Upplands

Väsby. Deras pappa var sjuk och dog

tidigt efter en längre tids sjukdom. På

den tiden fick barn sällan göra besök

på sjukhus. Ett starkt minne är när

hon fick besöka sin pappa och hade

med sig en kaffetermos till honom.

Han dog när Gunilla var nio år.

Efter fyra år i folkskola blev det

drygt fem år i flickskola som hon

hoppade av på grund av att Gunilla

blev mobbad. Efter ett halvårs praktik

på förskola flyttade hon till Tidaholm

i Skaraborg och började på Blå

Bandets folkhögskola Helliden. Där

gick hon allmän linje i två år och var

klar 1970.

Varför Helliden?

- För att mina föräldrar var blåbandister

och att min storebror Gunnar gått

där samt att jag behövde utbildning.

Efter det kombinerade Gunilla

arbete inom vården med fortsatta studier

på Komvux med svenska, engelska,

historia, religion och franska.

ÄNNU EN FOLKHÖGSKOLA

1975 var det dags för ytterligare två

års folkhögskolestudier till fritidsledare.

Nu blev det landskapet Bohuslän

och Ljungskile. 1975 träffade hon

den man som senare blev far till hennes

två söner. De bodde i Göteborg

och sonen Niklas föddes. 1979 var

det åter dags att flytta norrut, denna

gång till Eskilstuna. 1980 föddes Erik

och året därpå skildes Gunilla från

barnens pappa.

I Södermanland blev det flera

olika bostadsorter, bland annat Nyköping

och Trosa. Kombinationen

med att vara ensamstående förälder,

arbeta som elevassistent, utbilda sig

till ansvarig inom hemtjänst och arbeta

som föreståndare på ett dagcenter,

blev till slut för mycket och Gunilla.

- Jag blev utbränd, kände mig

aldrig nöjd, det var en otrolig stress,

berättar Gunilla.

Vid den här tiden i början på

1990-talet fanns inte samma kunskap

som idag om utmattningsdepression.

Gunilla var sjukskriven i närmare

fem år. Den tiden behövdes för att

krafterna skulle komma tillbaka.

- När kropp och hjärna fick vila

och återhämta sig blev jag succesivt

piggare.

FORTSATTE NORRUT

Gunilla fortsatte sin resa norrut och

det blev Härnösand i Ångermanland

1998. Tillbaka i arbete med timanställning

på ett intervjubolag.

- Då passade det mig bra, jag behövde

inte tänka själv.

När krafterna återkom kunde hon

åter anta utmaningen till ett chefsjobb

inom kommunen. 2008 blev det ännu

en geografisk förflyttning, denna

gång något söderut. Inte så långt men

ändå byte av landskap till Medelpad

och Sundsvall.

Här arbetade Gunilla som internlärare

i Samhall och utbildade i

lokalvård. Gunilla har egen erfarenhet

av att städa professionellt och har

utbildat sig inom lokalvård.

PROFESSIONELL LOKALVÅRD

- Jag lärde ut hur man städar på bra

sätt. Trivdes bra och jag gillar att

prata.

Efter pensioneringen har Gunilla

fortsatt att arbeta en del med lokalvård.

Vidare är hon engagerad i Afasiföreningen

där hon är handledare i

”Prova på rummet” dit deltagare kan

komma för att träna.

Hur kom du i kontakt med dem?

- Det var Mats Danielsson som frågade

och jag tycker att det verkligen

är roligt att vara engagerad där.

NATURLIGT MED BLÅ BANDET

För Gunilla blev Blå Bandet naturligt

under uppväxten. Föräldrarna var

engagerade i den lokala Blåbandsföreningen.

Gunilla minns att vid möten

fick hon dricka kaffe, inte annars.

Någon dans var dock inte tillåtet.

- Det ansågs vara fult att dansa,

berättar Gunilla.

Mötena hölls i IOGT lokalen i

Karlskrona. Det fanns också barnverksamhet

med Hoppets Här inom

Blå Bandet samt barnkolonin Blåklinten

som föräldrarna var aktiva

som ledare i. Senare blev det också

studiecirklar innan Gunilla flyttade

till Helliden för folkhögskolestudier.

I Karlskrona var Gunilla också aktiv

i sjöscouterna.

ANNAN SYN PÅ ALKOHOL

Under en tioårsperiod på 1980-talet

lämnade Gunilla sitt medlemskap i

Blå Bandet då hon fick en annan syn

på alkohol.

- Det var ändå en bra erfarenhet

då jag till slut kände att Blå Bandet

alltid har funnits i mitt hjärta och att

det är roligare att inte dricka alkohol.

- Jag hittade tillbaka till Blå Bandet

och mindes hur viktigt mina år på

Helliden var.

Gunilla berättar att många blåbandister

genom åren har varit viktiga

för henne på de olika platser hon har

bott. I Sundsvall är föreningen en

sammanslagning av två föreningar.


10

GUNILLA LINDSKOG

Aktuell: Fyller 70 år 26 april. Familj:

Sambo, två söner från tidigare äktenskap.

En av sönerna bosatt i Finland

med familjen där Gunillas två barnbarn

finns. Tre bonusbarn Bor: Sundsvall.

Yrke: Pensionär. Lokalvårdare. Fritid:

Blå Bandet, NBV, Afasiföreningen. Teater,

kultur, film, läser böcker jämnt. Favoritmat:

Tournedo. Bruna bönor med

köttbullar. Favoritfärg: Röd. TV-serier

eller motsvarande: Exit, frågesportprogram,

gamla serier som Hedebyborna.

Bok du läser nu: ”Vända hem”

av Yaa Gyafi (Gunilla rekommenderar).

Det här gör mig riktigt glad: Riktig

vänskap är en gåva i föreningslivet,

samarbete män-kvinnor, komma ifrån

svartsjuka. Tre ord om alkohol: Farligt,

frestande, populärt. Fem ord om

mig själv: Uthållig, social, optimist, lat,

nyfiken. Berätta något oväntat om

dig! Jag tycker om att brodera. Skulle

vilja lära mig fäktning och att skjuta på

skjutbana.

Skönsberg är en stadsdel i Sundsvall

medan namnet Skönort är oklart

var det är hämtat ifrån då platsen

inte finns.

Skönort-Skönsberg Blåbandsförening

har idag tio medlemmar. För

att öka kännedomen om Blå Bandet

hade Gunilla före pandemiutbrottet

kontakt med flera församlingar och

Frälsningsarmén och skulle få träffa

dem. Det får nu vänta tills det blir

möjligt.

I Blå Bandet har Gunilla utöver

ordförande i föreningen, haft förtroendeuppdrag

som valberedare för

Hellidens Folkhögskoleförening.

STORT KULTURINTRESSE

Gunilla har stort kulturintresse och

berättar att om hon hade råd skulle

hon gå på bio jämnt. Istället finns

det alltid böcker som hon läser.

Teater besöker hon också gärna och

Gunilla berättar att när hon fyllde 65

år ”tvingade” hon med sin familj på

opera, premiär även för henne.

En studiecirkel som Gunilla återfått

kontakt med är den som Gun-

Britt Karlsson leder. Gunilla deltog i

bokcirkel under hennes tid i Södermanland.

Genom att den nu genomförs

digitalt på grund av pandemin,

öppnandes möjligheten för Gunilla

att delta trots geografiskt avstånd.

BLÅ BANDET NR: 2-2021

I förra numret av denna tidning

berättade vi om hur denna cirkel har

ställt om under ledning av Gun-Britt

Karlsson, medlem i Nyköpings Blåbandsförening.

STUDIEFÖRBUNDET NBV

I studieförbundet NBV är Gunilla styrelseledamot

sedan 2001, med flera

olika geografiska omorganisationer.

Nu är det NBV Norr som gäller.

- Det är ett uppdrag som är roligt,

kul, stimulerande men också jobbigt,

särskilt när personal ska sägas upp.

Gunilla är vidare aktiv i Tempelbyggarorden

och medlem i IOGT-

NTO. Samhällsintresset är stort inom

politik, sociala-, miljö- och värderingsfrågor.

- Att diskutera den kristna grunden

som på Blå Bandet på turné passar

mig perfekt, framhåller Gunilla

som också är nyfiken och alltid vill

lära sig mer.

Varför är ditt medlemskap

i Blå Bandet viktigt?

- Nykterhetsfrågor och ett drogfritt

samhälle och det är i Blå Bandet jag

får ut mest i av att förena min tro med

samhällsfrågor.

PER-OLOF SVENSSON

Medlemskampanj 2021

Gratis att bli medlem under året

Välkomstgåvor:

Vattenflaska & boken

Lyssna på barnen

Medlemsansökan:

www.blabandet.se

Nykterhet behöver du aldrig ångra!


3-2019 BLÅ BANDET NR: 2-2021

11

BLÅBANDSHUS I SKÖVDE

Centralt läge nära centrum

Endast en km från Skövde centrum ligger Blåbandshuset som

byggdes av medlemmar i Käpplunda Blåbandsförening och kunde

börja användas 1909. Flera av de lokaler och fastigheter som finns

i Blå Bandet ligger idag ocentralt på landsbygden. Tack vare läget

i Skövde är det fortfarande en tillgång för att bedriva verksamhet.

Käpplunda Blåbandsförening bildades

24 oktober 1902 efter initiativ av

förmannen vid Käpplunda kalkbrott,

Axel Widmark som också blev föreningens

förste ordförande. Två veckor

senare antogs stadgar och föreningen

blev medlem i Skaraborgs läns Blåbandsdistrikt.

Möten hölls varje lördag i Betania,

Baptisternas lokal i Käpplunda som

enligt protokoll välvilligt upplät

lokalen för en låg hyreskostnad. Allt

fler intresserade och medlemmar

gjorde att lokalen inte räckte till.

Blåbandshuset i Skövde

Föreningen fick av Skövde landsförsamling

lov att använda en skolsal

i Skoltuna från 1904. I 30-årsjubileumsskift

kan man läsa:

”Nu började en särdeles livlig verksamhet

och föreningen torde vid den

tiden ha haft sin största medlemssiffra

omkring 200. Möten och fester samt

föredrag var välbesökta och arbetet väl

uppskattat av allmänheten. Snart nog

uppstod tankar och längtan efter en egen

lokal”.

Tack vare det stora intresset under

inledningen av 1900-talet, påbörjades

insamling till en byggnadsfond och

en kommitté bildades för att försöka

realisera medlemmarnas längtan

efter egen lokal. Efter fem år av intensivt

arbete kunde föreningen flytta in

i det nybyggda huset i oktober 1909.

Det var inte helt färdigt men fullt

användbart.

TEXT & FOTO:

Per-Olof Svensson

Föreningen lyckades bl.a. tack

vare att det bland medlemmarna

fanns snickare och murare. Många

Blåbandsbibliotek i landet har bidragit

att öka möjligheter för människor

att få tillgång till böcker. Tillsammans

med andra föreningar var detta värdefullt

och var föregångare till att

kommuner senare skapade allmänna

bibliotek. Så även i denna förening

som har 236 böcker som numera är

placerade på vinden.

Barnverksamhet fanns genom

Hoppets Här fram till 1917 då den

lades ned på grund av ledarbrist.

Samma sak med försök kring körsång.

En svårighet med ledare fanns

även på den tiden. 1931 startade en

ungdomsavdelning som under flera

år hade en stor och livaktig verksamhet.

En syförening har också funnits

fram till för tio år sedan.


12

BLÅ BANDET NR: 2-2021

Stig Mellblom, ordförande i Skövde Blåbandförening 1978-2011. Niclas Lidström är ordförande sedan 2011.

Huset ligger lyckligtvis centralt

idag tack vare att staden Skövde

har vuxit. När huset byggdes låg

den utanför i Käpplunda, Skövde

landsförsamling. Byarna i närheten

var Harstena och Dälderna där de

flesta medlemmarna bodde. Tomten

som huset står på friköptes 1934 av

Blåbandsföreningen från den egna

Byggnadsföreningen som samtidigt

upplöstes.

1978 började diskussioner om en

sammanslagning av Blåbandsföreningarna

Käpplunda och Skövde.

Detta blev genomfört i början av

1980-talet. Tack vare att huset är

gediget byggt har inga omfattande

renoveringar behövts.

Nytt tak lades 1980 samtidigt med

tilläggsisolering och brädfodring.

Det som har tillkommit är tak över

entré, fönster mot väster samt en

luftvärmepump.

Blåbandshuset ligger vackert vid

en vändplan. Straxt intill passerar

många fordon på en genomfartsled

och strategiskt på husväggen finns en

stor ljusskylt med Blå Bandets logga.

I huset finns en stor samlingssal som

på grund av pandemin inte kunnat

utnyttjas det senaste året. På väggen

finns en stor målning av konstnären

Emil Westling uppförd 1954.

På bottenvåningen finns också ett

kök samt två mindre samlingsrum.

På övre plan finns en lägenhet.

Den är uthyrd och förutom att det

skapar inkomst innebär det också att

huset inte står tomt. Tack vare olika

projekt har underhåll kunnat utföras

inomhus. Det som närmast kommer

att behövas i underhåll är ommålning

av fasaden.

HUSET NÄRA ATT SÄLJAS

För tio år sedan var det nära att Blåbandshuset

skulle säljas. Medlemmarna

blev äldre och färre. Tack vare

att Niclas Lidström bytte förening

från Tibro, och var intresserad att

fylla huset med verksamhet räddades

huset. Niclas blev ordförande 2011

efter Stig Mellblom som var ordförande

sedan 1978.

STIG MELLBLOM

Stig Mellblom fyllde 80 år i januari

och var föreningens ordförande

1978-2011. Stig blev medlem 1968

samtidigt med hans föräldrar. Det

var Stigs farbror Nils Mellblom som

tyckte att de skulle bli medlemmar.

Nils var ordförande 1939-1978 då

Stig övertog ledarskapet i föreningen.

Före Nils var det Stigs farfar Johan

Mellblom som var ordförande och

sekreterare i omgångar.

Väggmålning uppfördes 1954

av konstnären Emil Westling.


3-2019 BLÅ BANDET NR: 2-2021

13

Samlingssalen i Skövde Blåbandshus.

Nu ligger huset i staden,

hur såg det ut när du var ung?

- Då var det på landet, det var ängar

runt omkring. Längre tillbaks gick

den gamla Kungsvägen förbi huset,

svarar Stig.

Huset kunde byggas tack vare medlemmars

yrkesskicklighet. Både Stigs

pappa och farfar var snickare.

Vilket var ditt största beslut

som ordförande?

- Svårt att säga, kanske när vi skulle

lägga nytt tak och tilläggsisolera med

ny ytterpanel.

Vad har Blå Bandet betytt för dig?

- Sammanhållning och naturligt med

pappa och farfar som blåbandister. Vi

hade årsprogram med bl.a. bingopromenader

och syföreningsauktioner.

Vi hade även auktioner med skänkta

möbler och saker, det gick bra tills fler

föreningar också började med detta.

NICLAS LIDSTRÖM

Niclas Lidström är 42 år och föreningens

ordförande sedan tio år. Han blev

medlem 1989 och introducerades av

sin farmor genom SBU:s Blå Ringen

i Tibro. Niclas har tidigare varit

förbundsordförande för Sveriges

Blåbandsungdom.

Vad betyder Blå Bandet för dig?

- Att få vara med och påverka, skapa

verksamhet för andra och utlopp för

kreativitet.

Det har resulterat i många projekt

som skapat värdefull verksamhet,

ofta för människor i olika former av

utsatthet. Niclas berättar att målen

med projekten har lyckats bra men

att det långsiktiga målet att få fler

och yngre medlemmar till föreningen

är svårare.

Idag finns 12 medlemmar i föreningen.

Styrelsen består av Niclas

Lidström, Katarina Åström och Per-

Agne Rytter.

MÅNGA PROJEKT

De senaste tio åren har föreningen

haft flera projekt. 2011-2016 hade

man den sociala verksamheten

Blåeld med långtidsarbetslösa som

målgrupp. Det fanns en bredd på

uppgifter med bl.a. digitalisering av

föreningsmaterial, administration,

kultur samt barn- och ungdomsverksamhet

i kringliggande orter

samt flera olika sociala företag inom

bl.a. hushållsnära tjänster, café och

second hand.

2012 fick föreningen drygt en halv

miljon kronor från Boverket för att

anpassa lokalen för barn- och ungdomsverksamhet.

Vid tidningens besök passade

Skövde Blåbandsförening på att

uppvakta Stig Mellblom som

fyllde 80 år i början av året.


14

BLÅ BANDET NR: 2-2021

BLÅBANDSHUS I SKÖVDE

Genom projektanställning kunde

man anordna öppet hus verksamhet

fyra dagar i veckan med bl.a. teater,

dans, skapande verksamhet och naturskola

med upp till 20 deltagare

per gång.

Stora salen förnyades med nytt

golv, ny väggfärg, nya möbler och

gardiner. Vidare kunde olika utrustningar

för aktiviteter köpas in för

bidragspengarna.

Under ett par år anordnades ”Babycafe”

dit föräldrar med barn upp

MEDLEMSANMÄLAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.

till ett år kunde komma för att träffas.

Det erbjöds olika teman som t.ex.

babymassage, foto, hur man väljer

barnomsorg och trafiksäkerhet.

Genom bidrag från ”Prinsessan

Sibylla och prins Gustaf Adolfs

minnesfond” genomfördes 2015 ett

projekt med lägerverksamhet under

skolloven för flerkulturella och

fattiga barn. Det erbjöds pyssel och

filmaktiviteter under sport-, påskoch

sommarloven.

Projekt ”Livsviktigt” med bidrag

från Bångs stiftelse, skapade fritidsaktiviteter

för utsatta barn i och runt

Skövde 2015-2016. De följande två

Förbundskansli: www.blabandet.se

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Sveriges Blåbandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:

Blå Bandet, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.

åren genomfördes verksamheten

”Applåd” med målgrupp kulturintresserade

ungdomar och unga

vuxna. Utöver att skapa meningsfull

fritid blev det även kulturevent för

publik. Som en fortsättning startades

2018 teaterprojekt ”Mio min Mio”

som avslutades med fyra föreställningar

på stadsteatern.

2019 genomfördes projektet ”Delad

kultur – dubbel kultur” med

bidrag från Boverket. Kort sammanfattat

ett integrationsprojekt där deltagare

med olika kulturell bakgrund

delade med sig. Genom bidrag från

Stiftelsen Ansvar, genomfördes projekt

”Fakta-diskussion-kultur” där

13-15 åringar genomfört aktiviteter

som genom dikt, collage och filminspelningar

åskådliggjort alkohol

utifrån IOGT-NTO:s forskningsrapporter.

Under innevarande år har föreningen

fått bidrag från Socialstyrelsen

för att motverka ensamhet hos äldre.

Projektidén är att hitta unga vuxna

18-30 år som vill bli kulturvän med

en äldre person. Det är ett projekt i

samverkan med Skövdebostäder AB.

- Vi har finansiering för fyra personer

och har nu 15 ansökningar, så

jag ska börja med intervjuer, berättar

Niclas.

Sammanfattningsvis är Käpplunda-Skövde

en av landets främsta

Blåbandsföreningar på att beviljas

ekonomiskt stöd från olika bidragsgivare.

Det har gjort att man också

haft möjlighet att anställa personal

för att genomföra detta. Vidare att

föreningen har stabil ekonomi som

gör att man kan finansiera driften

av Blåbandshuset på Rydsgatan i

Skövde.

PER-OLOF SVENSSON

Stig Mellblom känner igen många

namn i en gammal medlemsmatrikel.

MEDLEMSANMÄLAN MEDLEMSANSÖKAN Jag ställer mig bakom ett av dessa medlemslöften,

vilket som väljs registreras inte. ”Jag lovar att inte använda alkohol och andra droger,

samt verka för ett tryggt samhälle där alla människor har lika värde”,

eller: ”Jag lovar att med Guds hjälp inte använda alkohol och andra droger,

samt att på lämpligt sätt motverka dessa drogers bruk”.

Följande tre sidor

är producerade av:

Förbundskansli: www.blabandet.se

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Förbundskansli: www.blabandet.se

BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Sveriges Blåbandsförbund är ansvarig för behandling av de personuppgifter som du lämnat i samband

med din medlemsansökan. Genom denna medlemsanmälan godkänner du vår hantering enligt

GDPR, Dataskyddsförordningen. Vill du veta mer om vad detta innebär, se www.datainspektionen,

www.blabandet.se eller kontakta oss skriftligt: kansliet@blabandet.se eller brevpost:

Blå Bandet, Dag Hammarskjölds väg 14, 11527 Stockholm.

Medlemsansökan kan även göras på www.blabandet.se


BLÅ BANDET NR: 2-2021 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman 15

Förslag till nya stadgar

2019 inleddes ett arbete med att omarbeta

förbundets stadgar från grunden och nu

under våren blev förslaget klart! Det är nu

ute på remiss hos alla föreningar! Förslaget

skiljer sig markant från våra nuvarande

stadgar och därför är det bra om så många

som möjligt är med och kolla igenom dem

så att inga tokigheter har uppstått.

Den största förändringen är att SBU tydligare

blir en ungdomsorganisation med

övre åldersgränser för vem som har makt

och mandat i förbundet. Detta är huvudsakligen

för att inspirera fler till föryngring.

Det finns också förslag om fem gemensamma

paragrafer som är tänkta att gälla

både för SBU och för vuxenförbundet. Ett

sätt att knyta oss samman och jämställa

organisationerna.

Processen ser ut så här och du är välkommen

att läsa helheten på bit.ly/sbustadgar

Text: Tjarls Metzmaaa

Remiss

Våren 2021

Synpunkter

Senast 15/8 2021

Förbättrat förslag

Sommaren 2021

Beslut

Förbundsårsmöte 2021

Mentorskapsprogrammet

Vi har märkt att det finns många inom SBU

som skulle vilja lära sig mer om vad det

innebär att vara en ledare, hur föreningslivet

fungerar och vad som är möjligt att

göra. Vi har också kommit fram till att det

är lite för sällan att köra en stor ledarutbildning

per år med ett par digitala träffar där

emellan. Framförallt har det funnits ett stort

behov av att ha någon mer närvarande under

en längre tid som kan svara på de frågor

som dyker upp längs med vägen.

Vi vet också att det finns fantastiskt många

engagerade inom Blåbandsrörelsen som

i många fall ägnat stora delar av sina liv

åt ideell verksamhet. Människor som har

byggt upp enormt med kompetens och

kraft, men som tyvärr emellanåt upplever

en ensamhet i sina uppdrag. Det är inte alltid

lätt att hitta en partner eller efterträdare

och det ideella livet kan kännas ensamt.

För att förbättra båda dessa utmaningar

kommer vi till hösten att starta ett mentorskapsprogram!

Där är tanken att den erfarna

ska få möjlighet att dela med sig av sitt

kunnande och få en ny engagerad kamrat,

samtidigt som den som vill mer ska få verktyg

för att ta sig vidare i sitt ideella engagemang.

Det fina med den här typen av

utbyten är att ofta så lär båda av varandra!

Vi är heller inte ensamma om att vara i en

sån här situation, så vi bestämde oss för

att göra gemensam sak med Unga Drogförebyggare

och Frisksportarnas Ung-

domsförbund. SBU har tagit initiativet men

tillsammans kommer vi att kunna skapa

något ännu häftigare för dig.

Första omgången drar igång till hösten och

blir helt digital, vilket innebär att du kommer

kunna paras ihop med någon från en

helt annan del av Sverige! Missa inte att

svara på enkäten som gått ut via mail om

du vill vara med och påverka utformningen

av programmet.

Text: Tjarls Metzmaaa


16 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM Redaktör: Tjarls Metzmaa Redigering: Ebba Wågman BLÅ BANDET NR: 2-2021

Discord

- Den nya samlingsplatsen!

För dig som läser allt som kommer från SBU med nogsam blick är det

ingen nyhet att vi har en Discordserver och antagligen har du redan gått

med! Alla andra, läs vidare!

Discord är framförallt ett kommunikationsverktyg

för grupper. Det går dels att skriva

till varandra i olika “kanaler” och det går

dels att prata med varandra med ljud och/

eller bild. Det fiffiga är att det går att ha

många skrivna samtal samtidigt, tack vare

kanalerna! Tänk på det som en mängd facebookgrupper

samlade på samma plats.

Genom att alla är välkomna blir det en

samlingspunkt för hela SBU oavsett om

du bor i Umeå eller Sparlösa. Så om du vill

dela med dig kan peppiga nyheter från din

förening nå fler, du kan snabbt få hjälp från

medlemmar, förbundsstyrelse eller prata

om vad som helst.

Förbundet anordnar under våren ett 30-tal

digitala arrangemang med allt från utbildningar

till skoj. Däremot behövs det ingen

admin som kommer och styr upp allt, utan

du skulle när som helst kunna anordna

spontan aktivitet kring något du tycker är

kul! Vill du pyssla, spela eller dansa så går

det precis lika bra. Hoppa in i en av röstkanalerna

och hoppas att någon dyker upp

spontant, eller planera genom att skriva i

någon av chattkanalerna.

Jag tycker i vilket fall att det känns häftigt

att vi alla kan samlas på ett och samma

ställa, trots att vi finns i hela landet. Om

du inte har gått med redan, gör det idag

genom att skriva in bit.ly/sbudiscord i din

webbläsare.

Text: Tjarls Metzmaaa

Planerade kommande aktiviteter:

Välkommen som ny medlem!

En chans för den som är nyfiken att lära sig mer om SBU!

När? 11/5 samt 8/6

Digitala spelträffar!

Spelträffar arrangerade av förbundsstyrelsen och av Göteborg

SBU/Göteborg E-sport.

När? 30/4, 14/5 samt 28/5

Studiecirkel för nytt alkohol- och narkotikapolitiskt

program!

Var med och forma vad SBU som organisation ska tycka och lär

dig mer om alkohol- och narkotikafrågan. Öppet för alla medlemmar!

När? 26/4 samt 10/5

Föreläsningar och workshops!

Verksamhetschef Tjarls Metzmaa går igenom vad Warhammer

och figurspel är.

När? 20/5


BLÅ BANDET NR: 2-2021 SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM 17

Nystart för instagramkontot

Du som följer @sverigesblabandsungdom

på instagram har säkert märkt att det händer

mycket mer där nu för tiden! Det kommer

regelbundet ut stories och bilder som

visar upp aktiviteter som händer och information.

För dig som inte orkar läsa artiklar

eller studier men som ändå vill hålla kunskapen

kring alkohol och narkotika uppdaterad

så kör vi ofta “Argument för Nykterhet”.

Detta är en uppmaning till dig som inte redan

följer kontot att göra så och för alla att

bjuda in en vän att haka på nykterhetståget!

Text och bild: Tjarls Metzmaaa

Digitalt träffbidrag

Under 2021 har ett särskilt bidrag instiftats för föreningar som arrangerar

event på förbundets discordserver! Bidraget är på 500 kr och delas ut

till den förening som arrangerar en träff på Sveriges Blåbandsungdoms

discordserver. Träffen kan ha vilket innehåll som helst.

För att vara en bidragsberättigad träff ska

den:

1. Vara öppen för alla på servern.

2. Vara inlagd i evenemangskalendern på

sverigesblabandsungdom.se senast 1

vecka innan träffen äger rum.

3. Ha någon från föreningen som är ansvarig

på plats under hela träffen.

Det finns utrymme för en bidragsberättigad

träff per vecka och det är det event som

först registreras på sverigesblabandsungdom.se

som räknas som den veckans träff.

Kansliet finns redo att hjälpa till med allt

som kan vara relevant! Ta fram en snygg

bild för marknadsföring, lägga upp på

hemsidan, spåna idéer. Skriv bara till

kansliet@sbu.nu

4. Vara minst 1 timme.

För träffar med minst 20 deltagare betalas

det ut 1000 kr istället för 500 kr.

Text: Tjarls Metzmaaa


FOTO: HÅKAN KARLSSON

18

VERA ERIKSSON

Vera Eriksson, Tavelsjö, medlem i

Norrby-Tavelsjö Blåbandsförening,

somnade in den 11 mars i närvaro

av familjemedlemmar. Hon blev 87

år. Hon föddes i Långviken Tavelsjö,

I början av 1960-talet träffade hon

Anders och flytten blev till Västerå.

När Vera arbetade som lärare i Granö

skola var även kantor i Granö kyrka.

Vera hade ett starkt samhällsengagemang,

hon vågade ta plats och

föra fram sin åsikt. Vera var i många

år aktiv i Centerpartiet, Umeå kommunfullmäktige,

skolstyrelsen och

kyrkopolitiker.

Vera var också föreningsaktiv i

EFS och Svenska kyrkan samt i både

SBU och Blå Bandet. Hon var ledare

för Blå Klubben och drivkraft för

sportlovsaktiviteter i Norrby Blåbandsförening.

Hon har även varit ledamot i Blåbandsförbundets

styrelse där hon ville

synliggöra det lokala arbetet. Vera

har också varit distriktsordförande i

Västerbottens Blåbandsdistrikt. 2013

tilldelades hon Blå Bandets högsta

utmärkelse, Francis Murphy plaketten

för sitt arbete inom Blå Bandet.

Veras avkoppling var kultur,

spelade piano och orgel, målade och

läste mycket, men under de sista

åren drabbades hon av glaukom och

förlorade sin syn, men försökte ändå

att fortsätta att måla.

Vi är glada att inom Blå Bandet

fått ha henne som vän och medlem.

Vila i frid.

Västerbottens Blåbandsdistrikt

genom Ulla Olofsson

MINNESORD

THORE GÅRMARK

Thore Gårmark, medlem i Västeråsbygdens

Blåbandsförening har

avlidit i en ålder av 95 år. Närmast

sörjande är sonen Gert och dottern

Britt med familj.

Thore Gårmark föddes i Avesta

på påskdagen 1925. Fadern arbetade

i hyttan, men bytte under några år

masugnen mot en bakugn då familjen

flyttade till Köping och drev konditori

där. Tillbaka i Avesta slutförde

Thore sin skolgång och började som

ritare vid Jernverket. Därefter följde

en tid som ingenjör i Östergötland,

först vid Spångsholms Bruk i Sya och

sedan Motala Verkstad.

I Östergötland fann han också

kärleken, Evy från Boxholm. De gifte

sig 1949 och flyttade till Västerås där

Thore började på ASEA och utvecklade

en ny teknik för ritningsläsning

för nyanlända. Efter några år gick

flyttlasset vidare till Köping och

Volvo där Thore som rektor startade

utbildning för Volvo-medarbetare på

Karmansbo Herrgård. Utbildning,

både sin egen och andras, var något

Thore Gårmark brann för.

Scouting och nykterhetsarbete

var andra stora intressen. I Köping

blev han snabbt ordförande i IOGTscoutkåren.

Under 50-talet i Köping

föddes barnen Gert och Britt. De fick

sin uppväxt i Tullinge då huvudstaden

lockade Thore med en tjänst

som utbildningsdirektör på Sveriges

Verkstadsföreningen, numera Teknikföretagen.

Västmanland hade

dock en särskild dragningskraft på

familjen Gårmark så under 1965-67

Vera Eriksson

Norrby-Tavelsjö Blåbandsförening

Hedra Vera Erikssons minne genom en

gåva till Västerbottens Blåbandsdistrikt

bankgiro 5321-3047 eller plusgiro 70519-4.

För personligt minnesblad kontakta

ann-marie.lindgren@blabandet.se

eller 070-3609174.

Minnesstund planeras 6 aug. kl. 13.00

i Församlingsgården Tavelsjö i samband

med gravsättning av urnan.

Mer information om minnesstunden och

anmälan finns i Vera Erikssons minnessida

på www.fonus.se.

Önskar du personlig information kontakta

kerstineriksson66@gmail.com

BLÅ BANDET NR: 2-2021

var man tillbaka i Västerås där Thore

arbetade som personaldirektör för

ICA-Hakonbolaget. Precis som en

spårvagn som vänder och kör tillbaka

for också Thore tillbaka till Stockholm

och Tullinge för en ny period på

Verkstadsföreningen. Där tillhörde

han arbetsutskotten inom Arbetsmarknadens

Yrkesråd (SAF-LO) och

Verkstadsindustrins Yrkesnämnd

(VF-Metall) samt flera nordiska och

internationella samarbetsorgan.

Efter pensioneringen startade

Thore ett företag i utbildningsbranschen

och gav ut en del böcker. Han

och hustrun Evy flyttade också - tredje

gången gillt - tillbaka till Västerås.

Thore hade aldrig svårt att fylla sin

pensionärstillvaro. Sommarhuset

vid Dalälven i Avesta var en oas för

honom. Han var också verksam inom

flera föreningar bland annat Nykterhetsrörelsens

scoutförbund, Blå Bandet,

IOGT-NTO och Tempelriddarna.

När hustrun Evy drabbades av

Alzheimers och Thore vårdade henne

hemma var det i föreningslivet han

fann styrka. Han kunde inte vara

borta från Evy så länge, men ville

ändå besöka den stora Jamboreen,

internationella scoutlägret i Kristianstad

2011. Då hyrde han ett flygplan

med pilot och åkte dit över dagen.

Han såg sällan problem utan gjorde

som scoutlagen säger - En scout möter

svårigheter med gott humör.

Vi är många som sörjer vår levnadsglada

släkting, vän och pappa.

Britt Nedestam

dotter

FOTO: PRIVAT


BLÅ BANDET NR: 2-2021

19

DEBATT

Ansvaret för de egna handlingarna

Är människan en fullt rationell

varelse som har ansvar för sina egna

handlingar?

Frågan har fokuserats i en artikel i

SvD (8/12)av Ann Heberlein, Teol.dr.

i etik och författare. Carl Sundevall,

föreläsare och före detta beroende,

har gått till häftigt motangrepp i SvD

(12/12), där han påstår ett Heberlein

”ignorerar decennier av forskning”.

Heberleins tes är att alkoholisten

ser sjukdomsklassnigen av alkoholberoende

som en ursäkt för att undgå

att klandras och skuldbeläggas för

sina egna handlingar. Den grundläggande

frågan är förstås om sjukdomsförklaringen

av alkoholberoende har

gett alkoholisten en utmärkt ursäkt

för att fortsätta att dricka alkohol.

Heberlein menar detta, medan Sundevall

hävdar det motsatta, vad det

nu innebär?

Heberleins utgångspunkt är att

alkoholberoende är resultatet av

medvetna val, dvs. att den alkoholberoende

inte har förlorat förmågan

att ta egna välgrundade beslut utan

att alkoholisten upprätthåller sitt beroende

genom egna väl medvetna val

och att lögnen är central i missbruket

av alkohol. Påståendet att en alkoholist

kan lära sig att dricka alkohol med

måtta är en lögn.

Sundevall vill inte alls hålla med

henne om att alkoholistens enda väg

ut ur sitt beroende är att sluta dricka

helt. Visserligen instämmer han i att

det finns evidensbaserad forskning

som visar att total avhållsamhet från

alkohol är en säkrare väg att gå än

att försöka tillämpa ett kontrollerat

drickande. Men han menar ändå att

det är möjligt för alkoholisten att

återgå till ett måttligt drickande och

att bli kvitt sitt alkoholberoende med

hjälp av enklare terapiformer och/

eller medicinering.

Sundevall menar att det är liberalismens

föreställning om människan

som en fullt rationell varelse och

Anonyma Alkoholisters syn på alkoholismen

som har format människors

uppfattning om alkoholberoendet

och att Heberlein har tagit för starka

intryck av dessa föreställningar. Men

sedan ger han ändå Heberlein rätt i

väsentliga avseenden:

”Därmed inte sagt att beroendet helt

friskriver en människa från ansvar. Där

kan jag till viss del ge Heberlein rätt. Det

finns onekligen en fara i att alltid ursäkta

den beroendes beteende. Speciellt medan

missbruket fortfarande är aktivt och det

finns anhöriga med i bilden. I det hänseendet

är Heberleins beskrivning av de

medberoendes lidande klockrent, skriver

Carl Sundevall.

Läser man båda artiklarna sida vid

sida, inser man att det är just detta

som Heberlein vill komma åt. Sundevall

vill inte ge upp möjligheten

för den alkoholberoende att kunna

återgå till ett måttligt bruk av alkohol,

trots att total avhållsamhet är den

enda säkra och mest framgångsrika

vägen tillbaka till ett normalt liv och

ett liv som inte utnyttjar och förstör

livet för de närmast anhöriga.

Blåbandisternas slott

Bli medlem i folkhögskoleföreningen

Hellidens folkhögskola drivs av Blåbandsrörelsens Folkhögskoleförening,

en ideell förening som samlar Blåbandsföreningar,

Blåbandsdistrikt och enskilda medlemmar. Medlemsavgiften är 100 kr

för enskild medlem och 200 kr för organisationer.

Kontakta skolans expedition om du vill bli medlem!

Ring 0502-178 00 eller e-posta till exp@helliden.se.

Gilla oss på

Facebook!

Så svaret på den inledande frågan,

huruvida människan är en rationell

varelse med ansvar för de egna handlingarna

också gäller människor med

ett diagnostiserat alkoholberoende,

är att ingen kan undgå ansvaret för

de egna handlingarna även om beroende

av alkohol är en lättvindig

väg att helt förneka det ansvaret.

Dessvärre har sjukdomsförklaringen

av alkoholismen hjälpt de alkoholberoende

att hoppa över det ansvaret.

Visst är alkoholberoendet starkt

och svårt att stå emot! Men det är alltför

lätt att ge efter för beroendet och

strunta i ansvaret just för att man kan

skylla på att det beror på en sjukdom.

Det finns dessutom en säker väg ut ur

beroendet, vilket Anonyma Alkoholister

ständigt pekar på: Vakna varje

morgon med att fatta beslutet att idag

ska jag inte dricka någon alkohol alls!

ROLF BROMME

journalist och författare

www.helliden.se


20

Söker en

verksamhetsstrateg 100 %

Vi söker dig som vill fortsätta vår utvecklingsresa,

bygga vidare på våra relationer i olika nätverk samt

inspirera och vara delaktig i verksamheten.

Om Blå Bandet

Sveriges Blåbandsförbund är en demokratisk folkrörelse, som på kristen grund

vill engagera människor för personlig helnykterhet och verka för ett samhälle

byggt på solidaritet och jämställdhet, socialt och internationellt engagemang.

Blå Bandets vision är ett tryggt samhälle fritt från alkohol och andra droger där

alla människor har lika värde.

Arbetsuppgifter

Vi söker dig som vill göra skillnad och vara en drivkraft i Blå Bandets fortsatta

utvecklingsresa. Tillsammans med förbundsstyrelsen, övrig personal, distrikt

och lokalföreningar kommer du att både strategiskt och operativt vara en viktig

del av Blå Bandets långsiktiga verksamhetsutveckling som livskraftig nykterhetsorganisation.

I arbetsuppgifter ingår bl.a. arbete med omvärlds- och nulägesanalys, måloch

visionsarbete, synliggöra och stärka den lokala Blåbandsverksamheten,

utarbetande av strategier kring medlemsnytta, medlemskapet, engagemang,

utvecklande av olika verksamhetssatsningar och se över möjligheter till

långsiktig finansiering.

Vi söker dig

Som har strategiskt perspektiv och kan växla mellan att vara operativ och

strategisk, har förmåga att se möjligheter, helheter och kunna prioritera.

Du är utåtriktad, engagerad och kan arbeta självständigt. Vidare är du en god

föreläsare och talare, kommunikativ och har social förmåga liksom har

”Kontoret på fickan” och är flexibel i ditt förhållningssätt.

Du är kreativ, driven och har framåtanda samt förmåga att kunna samordna

och arbeta både enskilt och tillsammans med andra. Du delar Blå Bandets

värderingar och är eller kan bli medlem i Blå Bandet. Erfarenhet från

civilsamhället är meriterande.

Om tjänsten

Målstyrd arbetstid, med fri förläggning av arbetstid under eget ansvar. Kvällar

och helger ingår. Projektanställning två år med sex månaders provtjänstgöring.

Tillträde enligt överenskommelse. Placering: Kan diskuteras. Resor runt om i

landet är en del av arbetet.

Sista ansökningsdag 10 maj

Intervjuer kommer att hållas löpande. Intresseanmälan endast via mail:

kansliet@blabandet.se Därefter får du instruktion för själva ansökan.

Frågor i första hand via mail:

Vice förbundsordförande Ulrika Nordström

ulrika.nordstrom@blabandet.se 070-6237433

Organisationssekreterare Per-Olof Svensson

per-olof.svensson@blabandet.se 070-5682320

www.blabandet.se

Vi undanber oss vänligt men bestämt erbjudanden

från bemannings- och rekryteringsaktörer.

BLÅ BANDET NR: 2-2021

Ny rektor på Helliden

- Jag brinner för att ge människor

förutsättningar för ett bra liv, säger

Gabriella Idholt, 42, efter det att

styrelsen för Hellidens folkhögskola

utsett henne till ny rektor.

Hon är född i Jönköping och efterträder

i höst Lena Elmquist som i

dryga tio år varit rektor.

- Jag är uppvuxen och engagerad

i Svenska kyrkan och övertygad om

att zoner fria från alkohol är viktiga.

Med erfarenhet av att arbeta med

folkbildning på

olika sätt är jag väl

förtrogen med det

som jag uppfattar

som Hellidens själ,

poängterar Gabriella.

Hon understryker

också att

det är viktigt att folkbildningen får

skapa förutsättningar för människor

att få ett bra liv och god hälsa.

- Detta sker genom att deltagarna

får möjlighet att fullfölja sina

grundläggande studier. Det är också

angeläget att vara en aktiv samarbetspartner

i samhällsutvecklingen

och att visa vad folkhögskolan kan

erbjuda i samverkan med andra aktörer,

fortsätter Gabriella Idholt.

Hon har varit både deltagare och

lärare på Hellidens folkhögskola i

perioder de senaste 20 åren. Gabriella

har också hunnit med att vara folkhälsostrateg

i Västra Götalandsregionen.

Förutom Helliden har Gabriella

studier i socialpsykologi med sig i

bagaget som ny rektor. Hon har också

varit lärare på Tidaholmsanstalten

och föreläsare på läkarprogrammet i

Göteborg där det handlat om professionell

utveckling för blivande läkare.

- Jag är en engagerad person och

tar mig an rollen som rektor helhjärtat,

avslutar Hellidens nya rektor

Gabriella Idhollt. (pressmeddelande)

Verksamhetsstrateg slutar

Emil Gillsberg har meddelat att han

avslutar sin tjänst som verksamhetsstrateg

för nya arbetsuppgifter på

hemorten i Mora. Gillsberg har arbetat

för Blå Bandet i två och ett halvt

år. Tjänsten avslutas sista april och

rekrytering av ny verksamhetsstrateg

har påbörjats.


BLÅ BANDET NR: 2-2021

21

FOTO: BORÅS STAD

Vikten av ett strukturerat förebyggande

arbete lyfts ofta fram och

poängteras i olika sammanhang.

Förväntningar fanns inför regeringens

presentation av propositionen

avseende en ny ANDTS-strategi.

Hade man lyssnat och tagit till sig

av de olika inspelen som kommit

ifrån det civila samhället utifrån

hearingarna man genomfört? När

propositionen presenterades kunde

man konstatera att det fanns i princip

inte med några av dessa inspel

överhuvudtaget.

I något stycke lyfte man fram det

civila samhället som aktör, men för

övrigt omnämndes detta inte alls.

Det är anmärkningsvärt då det civila

samhället är en resurs med stor bredd

och styrka. I det förebyggande arbetet

generellt kan mycket åstadkommas

genom en mobilisering på bred

front av samhällets olika aktörer där

det civila samhället är en viktig del.

FÖREBYGGANDE PUSSELBIT

Samhället i stort är beroende av det

civila samhällets engagemang inom

olika områden varav det förebyggande

arbetet är ett av områdena.

En meningsfull fritidssysselsättning

är en pusselbit i det förebyggande

arbetet och här spelar det civila

samhället en avgörande roll som

aktör inom området med dess breda

aktivitetspalett.

Inom det civila samhället får våra

barn och unga också en möjlighet till

skolning inom demokratins grundförutsättningar

och dess betydelse

för delaktighet och möjligheterna att

kunna vara med och påverka på olika

sätt. Inom området demokrati har

just nykterhetsrörelsen en historisk

betydelse på samhällsutvecklingen,

vilket vi ska vara stolta över och

fortsatta att utveckla framåt i tiden.

GÄSTKRÖNIKA

Håkan Eriksson

Generalsekreterare SLAN

Sveriges Landsråd i alkohol- och narkotikafrågor

Det civila samhällets betydelse

Det fanns förhoppningar om

att det i ANDTS-strategin skulle

lyftas fram inrättandet av ett kompetenscenter,

där förebyggande

metoder skulle utvecklas, spridas,

förvaltas och kvalitetssäkras utifrån

vetenskap och beprövad evidens.

Detta klargjordes tyvärr inte i strategin

vilket känns mycket olyckligt. Nu

finns det stor risk att det inte kommer

att finnas någon som har det samlade

nationella uppdraget att ansvara för

samordningen och utvecklingen.

EFTERFRÅGAD METOD

Ett konkret exempel är ”Krogar mot

knark” som togs fram via STAD och

efterfrågas runt om i landet att kunna

användas som metod, men det finns

tyvärr inga resurser eller medel att

sprida metoden trots att efterfrågan

finns. Det borde vara en självklarhet

att denna typ av verksamhet och

metoder skulle samordnas via ett

nationellt kompetenscenter.

Långsiktighet inom det förebyggande

arbetet är en av de absolut

största utmaningarna att få med sig

politiken på. Långsiktighet är betydligt

längre tidsperioder än en mandatperiod

om fyra år. Ett långsiktigt

och uthålligt förebyggande arbete är

framgångsrikt, men det tar tid.

Det förebyggande arbetet blir konstadseffektivt

i det långa loppet men

allt för ofta vill politiken åstadkomma

kvickfix och då blir det ofta inte alltid

så optimalt.

En annan fråga som seglat upp för

tredje gången är detta med «gårdsförsäljning”.

Politiken vill återigen

spänna bågen och utreda möjligheterna

att kunna genomföra gårdsförsäljning

i någon form. Detta är en

komplex fråga som ytterst utmanar

och hotar det svenska detaljhandelsmonopolet

gällande alkohol.

Definitionen ”gårdsförsäljning” är

i sig väldigt missvisande, då det inte

handlar enbart om gårds-försäljning

ute på landsbygden utan detta skulle

kunna öppna upp möjligheterna för

samtliga 874 mikrobryggerier och

företag som bedriver alkoholtillverkning

att bedriva just gårdsförsäljning.

MOBILISERA

Noteras bör då att flertalet av

dessa mikrobryggerier och företag

som tillverkar alkohol finns i städerna.

Nu gäller det att vi mobilisera

alla krafter vi har inom vår sektor för

att nå fram till beslutsfattarna vad

det är som kommer att ske om man

tillåter gårdsförsäljning.

Högtids- eller minnesgåva

Uppvakta genom att ge ett bidrag till Blåbandsgåvan.

Vi skickar ett gratulerationskort.

Hedra genom Blå Bandets minnesfond.

Vi skickar omslag med önskad minnestext.

Beställ av organisationssekreterare Per-Olof Svensson

per-olof.svensson@blabandet.se 070-5682320

bankgiro 5520-1321; swish 123 180 81 20


22 BLÅ BANDET NR: 2-2021

Sommarkurs i fönsterrenovering

Sälsäterns Fjällgård bjuder in till

sommarkurs i fönsterrenovering

den 12-16 juli i Sälen.

Kursledare: Nisse Olofsson,

byggnadsvårdare, Umeå

Pris för kost och logi: 2 000 kr

Fjällgården står för allt material.

Anmälan senast 15 maj till

info@fjallgarden.nu

Begränsat antal platser!

Kursen genomförs i samarbete med

Hellidens folkhögskola.

På gång i Blå Bandet Västra Sverige

Vem ska bli ny

förbundsordförande?

Valberedningen fortsätter arbetet

inför förbundsårsmötet.

Vi söker personer som vill engagera

sig på förbundsnivå och bidra till

Blå Bandets utveckling och

närmare visionen.

Förutom förslag till ordförande önskar

vi även förslag till ledamöter,

mötessekreterare och valberedning.

Tipsa oss om personer eller

erbjud dig själv!

Hälsningar från Valberedningen med

Ann-Marie Lindgren, Bengt-Erik

Karlsson, Marianne Löfgren och

Per-Agne Rytter.

Kontakt:

ann-marie.lindgren@blabandet.se

070-3609174

FRÅGOR OM

MEDLEMSKAP, ADRESSER:

T.om. 25 år: Tjarls Metzmaa

26 år och äldre: Per-Olof Svensson

Kontakt: vastrasverige@blabandet.se tel: 0708-716459

KALLELSE TILL BLÅBANDSFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

4-5 SEPTEMBER 2021 SÄLSÄTERNS FJÄLLGÅRD

I samband med rikskonferens och fjällgården 75-årsjubileum.

Reservation för ev. pandemirestriktioner från myndigheter.

Motioner till förbundsårsmötet ska ha inkommit senast 5 juli

kansliet@blabandet.se

Sveriges Blåbandsförbund, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Sveriges Blåbandsförbunds styrelse

SÖDERMANLANDS BLÅBANDS- OCH SBU-DISTRIKT

INBJUDER TILL FYSISKT ÅRSMÖTE

för 2019 och 2020 års verksamhet

LÖRDAG 31 JULI 2021

Hos Britt-Mari & Jörgen Carlsson. Vid Koten, Näshulta med start kl. 11.00

Allt under förutsättningar att Coronarestriktioner tillåter detta.

Anmäl deltagande till 070-3281112 senast 26 juli.

Välkommen!

SKARABORGS BLÅBANDSDISTRIKT

KALLAR TILL ÅRSMÖTE

LÖRDAG 19 JUNI 2021 KL. 14.00 I TIBRO BLÅBANDSLOKAL

Anmälan och uppgift om ombud meddelas till distriktets sekreterare

senast den 14 juni. Motioner ska vara distriktets sekreterare tillhanda

senast den 19 maj. Distriktssekreterare Lena Elmquist, tel. 0708-977 976

lena.m.elmquist@gmail.com

Välkommen!

FÖRBUNDSKANSLI

BLÅ BANDET, FÖRBUNDET

Dag Hammarskjölds väg 14

115 27 STOCKHOLM

08 - 667 62 52

kansliet@blabandet.se, www.blabandet.se

Bankgiro: 5520-1321 OBS! Plusgiro avslutat

Swish: 1231808120

PERSONAL

PER-OLOF SVENSSON

Organisationssekreterare & chefredaktör

070-5682320 per-olof.svensson@blabandet.se

CHATARINA FORSBERG

Projektledare ”Jag ser”

070-9543031 chatarina.forsberg@blabandet.se

VICE FÖRBUNDSORDFÖRANDE

ULRIKA NORDSTRÖM

ulrika.nordstrom@blabandet.se

070-6237433

FÖRBUNDSKANSLI

SVERIGES BLÅBANDSUNGDOM

Box 12825, 11297 STOCKHOLM

Besök: Gammelgårdsvägen 38

Plusgiro: 21276-1 kansliet@sbu.nu

www.sverigesblabandsungdom.se

PERSONAL

TJARLS METZMAA

Verksamhetschef

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu

ARSEMA KUGELBERG

073-6143897 (kontorstid)

arsema.kugelberg@sbu.nu

FÖRBUNDSORDFÖRANDE

CAROLINE ZAKARIASSON

caroline.zakariasson@sbu.nu


BLÅ BANDET NR: 2-2021

23

FOTO: JOSEFINA SVENSSON

LEDARE

HOTET MOT DEN SVENSKA

MODELLEN MED SYSTEMBOLAGET

På samma sätt som invasiva arter

som växten Parkslide eller djuret

Mördarsnigel inte hör hemma

i Sveriges fauna, hör inte heller

s.k. ”gårdsförsäljning” av alkohol

hemma i svensk alkoholpolitik.

Ändå ska det nu för tredje gången

utredas möjligheten till detta, trots

att två tidigare utredningar, oberoende

av varandra, kom fram till att

detta i så fall hotar Systembolagets

monopol.

EU gillar inte monopol men Sverige

lyckades få ett undantag vid medlemskapet

för Systembolagets försäljningsmonopol

av starkare alkoholdrycker.

Folkhälsan fick gå före

ekonomiska intressen. Men de som

ser ekonomisk vinning som viktigare

ger inte upp.

TIDNINGEN BLÅ BANDET

ISSN 0345-1577 Utgivare: Sveriges Blåbandsförbund

www.blabandet.se redaktionen@blabandet.se

Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 Stockholm

Tfn: 08 - 667 62 52 Bg: 5520-1321

Genom att använda begrepp som

”fler arbetstillfällen på landsbygden”

och ”ökad turism” lanseras

återigen hur nödvändigt detta är för

gårdarnas överlevnad. Det vi vet i

den samlade nykterhetsrörelsen är

att om detta genomförs har Sverige

själva upphört med vårt undantag

för Systembolaget.

Det öppnar upp för att det i framtiden

blir som i Danmark och många

andra länder där alkohol säljs i

städernas kvartersbutiker. Att förespråkarna

använder begreppet

”gårdsförsäljning” är givetvis en

smart strategi.

Det ger intryck av en småskalig

landsbygdsnära verksamhet, men

i bakgrunden står de stora alkoholproducenterna

och ser fram emot

storskalig försäljning i städerna av

sin industriproducerade alkohol.

LEDARE n:r 2-2021

Per-Olof Svensson

chefredaktör

Trycksak

3041 0051

PER-OLOF SVENSSON Chefredaktör & ansvarig utgivare samt redigering

070 - 568 23 20 per-olof.svensson@blabandet.se

TJARLS METZMAA Barn- & ungdomsredaktör EBBA WÅGMAN

070-4015917 tjarls.metzmaa@sbu.nu redigering ungdomssidor

Detta är nu åter den viktigaste alkoholpolitiska

frågan. Blåbandsförbundet

tillsammans med våra

närstående organisationer, måste

återigen kämpa för att den så kalllade

”gårdsförsäljning” av alkohol

inte blir verklighet. Det skulle få

för stora negativa konsekvenser för

folkhälsan och för de barn och närstående

som drabbas, när någon i familjen

inte kan stå emot när alkohol

blir ännu mer tillgängligt.

IOGT-NTO skapade stor uppmärksamhet

i sociala medier med en serie illustrationer

skapade av Max Gustafson kring vad

som kan bli resultatet om den så kallade

”gårdsförsäljningen” blir verklighet.

Tidningen Blå Bandet har fått

deras tillstånd att publicera.

ANNONS-MANUSSTOPP ( prel. utg. dag)

Nr 3: 4/6 (24/6)

ANNONSER: Kontakta chefredaktören. PRENUMERATION:

Kontakta redaktionen. Medlemshushåll ett ex. fritt. MATERIAL: Alla

är välkomna att sända in bidrag. Redaktionen förbehåller sig dock

rätten att redigera eller avstå publicering. Publicering sker utan arvode

om ingen annan överenskommelse gjorts. Artiklar och bilder lagras

digitalt och kan publiceras på Internet. Tidningens åsikt redovisas på

ledarplats, i övrigt ansvarar respektive artikelförfattare för innehållet.

BILD & ANNONSLÄMNING: Owe Kontakta Ranebäck chefredaktören kommer i vid fortsättningen

att nyfiket läsa kommande

frågor.

TRYCK: Wikströms tryckeri, Uppsala

ledare i tidningen Blå Bandet.


POSTTIDNING B

TIDNINGEN BLÅ BANDET, Dag Hammarskjölds väg 14, 115 27 STOCKHOLM www.blabandet.se Pris: 35 kr

TIDNINGEN BLÅ BANDET - NUMMER 2: APRIL - JUNI 2021 ÅRGÅNG 139 - Första numret utkom 1883

Filminspelningar till ”Jag ser”

Tre intressanta personer har delat med sig av sina erfarenheter

som underlag för Blå Bandets arbete med

satsningen ”Jag ser”, för att uppmärksamma barn i

social utsatthet. Det har skett genom filminspelningar

som kommer att läggas ut med hemsidor, sociala medier

och i andra sammanhang.

Inspelningsdagen genomfördes under coronasäkra förhållanden

i Åbytorpskyrkan utanför Kumla. Alla tre i

förbundets personal var på plats under dagen. Chatarina

Forsberg och Emil Gillsberg hade förberett och genomförde

inspelningarna, Per-Olof Svensson för reportage

till tidning, hemsida och sociala medier.

Linda Hambre är socionom och har arbetat som socialsekreterare.

Nu är hon pastor med fokus på ungdomar

i Betanianyrkan, Åbytorp. Med Linda spelades det in

två filmer, ett kortare samt en något länge föreläsning

där hon bland annat berättar om hur det går till att göra

orosanmälan. Hon lyfter också att socialtjänsten behöver

få en positivare bild än den negativa som ofta media

förmedlar.

Carina Berg är församlings- och diakoniassistent i

Svenska kyrkan, Asker-Lännäs pastorat. Hon berättar i

filmen om hur viktiga många vuxna i hennes närhet var

när hon växte upp.

Celia Enes är fängelsepastor på Kumla anstalten. Hon

berättar i filmen att många barn redan från början har

svåra förutsättningar genom att föräldrar inte har haft

förmågan att ge barnen en trygg uppväxt.

www.jagser.se

PER-OLOF SVENSSON

text & foto

Längst ned till vänster filminspelning med Linda Hambre, till vänster Chatarina Forsberg och till höger Emil Gillsberg.

Längst ned till höger Carina Berg genom kameralinsen. Överst till vänster Celia Enes, i mitten Linda Hambre och till höger Carina Berg.

More magazines by this user
Similar magazines