ny-teknik-och-digitala-losningar-for-okad-inkludering

online.magazines

Ny teknik och digitala

lösningar för ökad

inkludering i arbetslivet

En kunskapssammanställning

1


Ny teknik och digitala lösningar för ökad inkludering i arbetslivet

En kunskapssammanställning

Utgiven av

Nordens välfärdscenter

© mars 2021

Projektledare: Lars Lindberg

Författare: Jan Gulliksen, Kungliga Tekniska Högskolan, Stefan

Johansson, Begripsam och Mia Larsdotter, Begripsam

Omslagsbild: South agency/iStock

Ansvarig utgivare: Eva Franzén

ISBN: 978-91-88213-74-7

Nordens välfärdscenter

Box 1073, SE-101 39 Stockholm

Besöksadress: Slupskjulsvägen 30

Tel: +46 8 545 536 00

info@nordicwelfare.org

Nordens välfärdscenter

c/o Folkhälsan

Topeliusgatan 20

FI-00250 Helsingfors

Tel: +358 20 741 08 80

info@nordicwelfare.org

Publikationen kan laddas ner från

www.nordicwelfare.org/publikationer

2


Innehåll

Förord ............................................................................................. 6

Sammanfattning ............................................................................. 8

Summary ....................................................................................... 10

Definitioner, termer och begrepp ................................................... 13

Funktionsnedsättning och funktionshinder .............................. 13

Terminologi som grund för textsökningar ......................... 14

Begrepp för arbete och arbetsliv .............................................. 14

Tekniska och digitala lösningar och hjälpmedel ....................... 15

Ordförklaringar ........................................................................ 15

Tillgänglighet – Accessibility ............................................. 15

Hjälpmedelsteknik - Assistive technology ......................... 15

Konsumentprodukter ........................................................ 16

Medicinteknisk produkt .................................................... 16

Välfärdsteknologi.............................................................. 16

Introduktion ................................................................................... 17

Kunskapsöversiktens upplägg .................................................. 18

Övergripande frågeställningar ................................................. 19

Tvärvetenskapligt område ....................................................... 20

Datainsamling ......................................................................... 21

Metod för litteratursökningen i publicerad forskning ............... 21

Perspektiv i forskningen om funktionsnedsättning ......................... 24

Kompenserande teknik och anpassade arbetsplatser ............... 24

Beskrivningar av positiva exempel, evidens och effekter .......... 26

Informations- och kommunikationsteknik (IKT) ....................... 27

Arbetsvillkor och arbetsmiljö ................................................... 28

Teknikområden och exempel på nya lösningar ............................... 30

Artificiell Intelligens, AI ............................................................ 30

Appar ...................................................................................... 31

Exoskelett och proteser ........................................................... 32

Styrning av proteser ................................................................ 33

Förstärkta och konstgjorda verkligheter .................................. 33

Augmented Reality, AR ..................................................... 33

Virtual Reality, VR ............................................................. 34

Haptiska gränssnitt .................................................................. 34

Interna administrativa system ........................................................ 35

Hörselteknologi ....................................................................... 36

Hörselhjälpmedel på arbetsplatser .................................... 36

Molnbaserade tekniker ............................................................ 37

Rekrytering och matchning ...................................................... 37

Robotar och robotteknik .......................................................... 38

Samarbetsteknologi ................................................................ 39

Smarta telefoner ..................................................................... 40

3


Språkteknologi ........................................................................ 40

Textförenkling .................................................................. 42

Uppläsning av text – teknik för konvertering av text till tal 43

Tal till text ......................................................................... 43

Styrning och omgivningskontroll ............................................. 44

Styra med munnen eller tungan ........................................ 44

Ögonstyrning .................................................................... 45

Telework – arbete hemifrån ..................................................... 45

Tolkningsteknologi .................................................................. 45

Kroppsnära teknik ................................................................... 46

Skapar tekniken nya arbetsuppgifter för personer med

funktionsnedsättning? ...................................................... 47

Läget i de nordiska länderna ........................................................... 49

Danmark ................................................................................. 50

Finland .................................................................................... 52

Island ....................................................................................... 53

Norge ...................................................................................... 53

Sverige .................................................................................... 55

Internationell utblick ...................................................................... 58

Forskningskonferenser ............................................................ 58

De multinationella företagens engagemang ............................ 58

Europa ..................................................................................... 59

Storbritannien ........................................................................ 60

Israel ....................................................................................... 60

USA ......................................................................................... 61

Australien ................................................................................ 62

Asien och Mellanöstern ........................................................... 62

Analys ............................................................................................ 64

Erfarenheter tas inte tillvara – svag samverkan ........................ 67

Systemen för hjälpmedelsförsörjning bidrar inte till innovation

och förnyelse av sortiment ................................................68

Mycket utveckling sker på engelska – och ibland bara där ........ 71

Hur ser personer med funktionsnedsättning på

teknikutvecklingen? .......................................................... 72

Det saknas ofta forskningsbar data om funktionsnedsättning .. 73

Våra rekommendationer och förslag .............................................. 75

Återuppliva och utveckla metoder för samverkan .................... 75

Finansieringsstöden behöver vara långsiktiga och utgå från av

parterna identifierade behov ............................................. 76

Överför tekniker och erfarenheter från andra områden ............ 76

Publicera best practice ............................................................. 76

Modernisera hjälpmedelssystemen ......................................... 77

Multidisciplinära forskningsprogram ........................................ 78

Gör det möjligt att experimentera och testa ............................ 78

Skapa bättre statistiska underlag ............................................. 79

4


Referenser ...................................................................................... 80

5


Förord

Hög sysselsättning är en hörnsten i den nordiska välfärdsmodellen.

Det är också en viktig faktor för ländernas konkurrenskraft. Alla ska

ha möjligheten att få ett arbete och ett bra arbetsliv. Personer med

funktionsnedsättning har lägre sysselsättningsgrad jämfört med

övriga befolkningen och möter också större utmaningar i arbetslivet.

Enligt Nordiska ministerrådets Vision 2030 ska Norden bli världens

mest integrerade, gröna, konkurrenskraftiga och socialt

hållbara region till år 2030. Visionen speglar hållbarhetsmålen i FN:s

Agenda 2030 där en av de grundläggande principerna är att ingen

ska lämnas utanför. Full och produktiv sysselsättning med

anständiga arbetsvillkor för alla kvinnor och män, inklusive personer

med funktionsnedsättning, är ett av delmålen (8.5). Rätten till arbete

är en mänsklig rättighetsfråga som är fastslagen i FN:s konvention

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (artikel 27). I

detta ingår rätten till en arbetsmiljö som är öppen, som främjar

integration och som är tillgänglig för personer med

funktionsnedsättning.

Dagens och framtidens arbetsliv påverkas i hög grad av den snabba

tekniska utvecklingen. Artificiell intelligens och robotar är exempel

på teknologi som kommer att bli allt vanligare. De kommer både att

ersätta människan som arbetskraft och att bli våra nya kollegor. Nya

teknologiska lösningar skapar både utmaningar och möjligheter.

Arbetsmarknadsutskottet vid Nordiska Ministerrådets

ämbetsmannakommitté för arbetsliv (ÄK-A) gav 2019 Nordens

välfärdscenter i uppdrag att ansvara för ett projekt om framtidens

arbetsmarknad för personer med funktionsnedsättning. Uppdraget

avsåg att kartlägga och sprida kunskap om digitala och tekniska

lösningar som stärker möjligheterna för personer med

funktionsnedsättning på arbetsmarknaden och i arbetslivet. Särskilt

fokus var unga med funktionsnedsättning och den kritiska situation

som övergången mellan utbildning och arbete innebär. I uppdraget

ingick även undersöka om det fanns behov av forskning och

innovation. Vidare skulle projektet bidra till att stärka den nordiska

kompetensen och konkurrenskraften samt bidra till

kostnadseffektiva lösningar.

6


Professor Jan Gulliksen, Kungliga tekniska högskolan, KTH, i

Stockholm, och teknologie doktor Stefan Johansson och analytikern

Mia Larsdotter, Begripsam, fick under 2020 i uppdrag av Nordens

välfärdscenter att ta fram en kunskapssammanställning baserad på

forskning, forskningsbehov och kunskap om digitala och tekniska

lösningar som bidrar till ökad inkludering av personer med

funktionsnedsättning i arbetslivet.

Författarna till kunskapssammanställningen har själva valt metod

och teoretiska utgångspunkter och är ansvariga för resultaten och

slutsatserna som presenteras i kunskapssammanställningen.

Nordens välfärdscenter vill tacka författarna, medlemmarna i den

referensgrupp som varit knuten till projektet samt de som

medverkat i workshops eller på annat sätt bidragit till

kunskapssammanställningen.

Nordens välfärdscenter önskar att denna kunskapssammanställning

ska ligga till grund för arbetet med att utveckla forskning och

innovation av digitala och tekniska lösningar som kan bidra till ökad

inkludering i arbetslivet av personer med funktionsnedsättning. Vi

hoppas också att kunskapssammanställningen bidrar till

inspirerande nordiskt samarbete mellan olika aktörer.

Eva Franzén

Direktör

Nordens välfärdscenter

Lars Lindberg

Projektledare

Nordens välfärdscenter

7


Sammanfattning

På uppdrag av Nordens välfärdscenter har professor Jan Gulliksen

vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, i Stockholm, och Stefan

Johansson och Mia Larsdotter vid Begripsam, undersökt om det

finns evidensbaserade resultat som visar att nya tekniska och

digitala lösningar används för att underlätta för personer med

funktionsnedsättningar att få eller att behålla ett arbete. Någon

stark sådan evidens kan vi inte hitta via forskningen. Orsaken tycks

vara att det mycket sällan bedrivs någon sådan forskning. Vi kan

notera att de hjälpmedel som används till stor del verkar vara

produkter som har funnits länge på marknaden och att det verkar

finnas svårigheter att införliva nya och innovativa tekniska lösningar

inom det produktsortiment som används. Det tycks också vara så att

innovation oftare sker inom ett äldre produktområde, som till

exempel hörselteknik, jämfört med inom helt nya tekniska områden.

Därav tycks nuvarande system för hjälpmedelsförsörjning

konservera ett befintligt sortiment snarare än att stimulera en

introduktion av nya digitala och tekniska lösningar. Detta i stark

kontrast till det näraliggande området välfärdsteknik, där teknik i

människors hem karaktäriseras av stark innovation och ett inflöde av

nya lösningar.

Vad vi har funnit är forskning som producerar avancerade prototyper

eller enstaka produkter av tekniska lösningar, ofta via forskning där

en mindre grupp individer testar en teknisk lösning – ofta med gott

resultat. I många fall rör sig detta om så kallade single case studies.

Som ett exempel kan det handla om en enskild individ som varit med

om att få en avancerad protes. Denna typ av forskning avslutas ofta

med ett resonemang om den tekniska lösningens potential men

forskningen stannar ofta där. Det kan ses som en naturlig följd av

forskningsfrågan som ofta är av typen: hur kan den här teknologin

användas för att stödja den här typen av person? Den sortens

forskning går sällan vidare till någon form av

implementationsforskning eller forskning som söker evidens i om

tekniken faktisk bidrar till att personer kan erhålla eller behålla ett

arbete.

Kontexten för sådan forskning kan vara en arbetsplats, och då för att

arbetsplatsen är en lämplig bakgrundsmiljö för att arbeta med den

aktuella forskningsfrågan snarare än att bidra till ökade

förutsättningar för arbete. Denna typ av forskning utmanar sällan

rådande arbetsförhållanden eller arbetsorganisation för personer

med funktionsnedsättning. Sådana förhållanden tas istället för givna

8


och blir till en bakgrund för den tekniska lösning som utvecklas för en

viss individ. Å andra sidan verkar forskare som studerar just

arbetsförhållanden, arbetsorganisation, stödsystem etcetera sällan

fokusera på vilka tekniska lösningar som används som hjälpmedel.

Att det finns tekniska hjälpmedel omnämns ofta i sådan forskning i

breda termer men man undersöker sällan djupare vilken roll tekniken

spelar. Det gör att förekomsten av tekniska hjälpmedel blir mer av

bakgrundsbrus i denna typ av forskning. Vi kan ana att tekniken finns

där men vi kan inte avgöra vilken roll den spelar. Den är ofta

presenterad i generella termer och som en av flera positiva faktorer,

utan att detta utvecklas vidare.

Här uppstår en kunskapslucka. Det finns en omfattande forskning för

att utveckla tekniska lösningar till stöd för personer med

funktionsnedsättning. Det finns också en omfattande forskning om

sociala och psykologiska faktorer, arbetsorganisation, stödsystem

etcetera. Vad vi har haft svårt att hitta är implementationsforskning

som undersöker hur denna teknik verkligen används just i arbetslivet

och om den resulterar i att fler personer kan få ett arbete eller

behålla ett arbete eller om tekniken bidrar till att förändra

arbetsplatser eller arbetsuppgifter. Sådan forskning tycks vara

mycket ovanlig.

För att få en uppfattning om hur tekniska hjälpmedel används i

arbetslivet är vi beroende av statistik från arbetsförmedlingar eller

andra myndigheter som kan ha data tillgänglig. Sådan data ger dock

inte en fullständig bild av vilka hjälpmedel som förmedlas via de olika

ländernas stödsystem och de ger ofta snarare en överblick inom vilka

kategorier hjälpmedel kan sorteras i. Även i detta sammanhang

saknas evidensforskning men vi kan anta att de fungerar eftersom de

förmedlas till ett antal individer varje år. Statistik visar att personer

med funktionsnedsättning har hög arbetslöshet eller står helt

utanför arbetsmarknaden. Vi har inte hittat någon forskning som ger

stöd för att dessa personer enklare skulle få arbete tack vare

utvecklingen av nya tekniska lösningar. Detta får oss att tro att det

finns en outnyttjad potential där teknik skulle kunna ge ett sådant

bidrag.

Vi har identifierat ett antal exempel på tekniska lösningar som finns

tillgängliga. Om dessa undersöks utifrån forskning om

implementation och evidens är det troligt att sådan teknik visar sig

kunna underlätta ett mer tillgängligt arbetsliv för personer med

funktionsnedsättning. Denna förteckning ska ses just som exempel

och inte som en uttömmande lista.

9


Summary

On behalf of the Nordic Welfare Centre, professor Jan Gulliksen at

KTH Royal Institute of Technology, and Stefan Johansson and Mia

Larsdotter at Begripsam, have investigated whether evidence-based

research shows that new digital and technological solutions make it

easier for people with disabilities to get or keep a job.

We have found no strong evidence to support this in documented

research. It would appear that research on the effects of

implementing technology in this field is very rare.

We have noted that the provision of assistive technology primarily

appears to cover products that are relatively old, and it is difficult to

incorporate new and innovative technological solutions into the

current product range. Innovation more often takes place in a

mature technology area, such as hearing technology, rather than a

totally new technology area. Thus, the current system for providing

assistive technology in the Nordic countries appears to preserve the

use of products that have traditionally been used rather than

stimulating the introduction of new digital and technological

innovations. This places assistive technology in stark contrast to

welfare technology, in which technology in the home is

characterised by a diversity of innovators and an influx of new

technical solutions.

What we have been able to find is research that produces advanced

prototypes or single copies of a technological solution, often

research projects where a few individuals have tested a technical

solution, often with good results. In many cases, the research

concerns individual case studies. For example, a single individual will

be involved in developing a very advanced prosthesis. Research

articles presenting this type of work often conclude with a discussion

about the potential of technology. This form of research often stops

at that point. It can be seen as a natural consequence of the research

question, which is often “how can this technology work for this type

of person?”. However, such research is rarely developed further – to

the implementation stage or to evidence-based studies into whether

the technology actually enables more people to get or keep a job.

The context for the research can be a workplace, although this

appears to be more to do with the fact that the workplace is a

suitable environment for working on current research issues, rather

than it being a systematic approach to facilitate employment and

work opportunities for people with disabilities. When such research

10


is located in a work environment, it rarely challenges this

environment and how the work is organised, etc. These conditions

are taken for granted as the background to the investigations of the

ways in which a particular technology could provide for certain

individuals.

In this way, the workplace becomes a backdrop to the research being

conducted. However, researchers who study the workplace and how

working life is designed for people with disabilities often study a

number of different phenomena, such as work organisation,

inclusion/exclusion, support systems, forms of compensation, etc.,

but rarely focus on the technology being used. The fact that there is

assistive technology in the workplace is often mentioned in such

research in very broad terms and without looking any deeper into

the role that this technology could play in helping people with

disabilities get or keep a job. In this type of research, technology

becomes more of a “background noise”. We suspect that the

technology is there, but we cannot determine what role it plays. It is

often presented in general terms, as one of several positive factors or

important prerequisites, without further elaboration.

In this context, a gap emerges. Extensive research is being

conducted in which technology is developed to make it easier for

people with disabilities, as well as extensive research that studies

social and psychological factors, work organisation, support system

design, etc. However, we have found it hard to identify

implementation research that examines whether and how the

technology being developed is actually used in working life and

whether it really results in more people getting work, or that work

organisations and tasks are adapted and changed through the use of

technology. Such research appears to be rare.

In order to establish how technology is used in working life, we must

depend on statistics from the public employment services or other

authorities that may have certain data available. However, such data

do not provide a complete overview and will often only provide

information about the number of products in certain categories that

are being funded by an authority’s support system. Here, also, we

are unable to find evidence that a certain technology works, but we

can assume that this is the case because it is delivered to a number

of individuals each year. If we examine the statistics on

unemployment, we note that people with disabilities are often

unemployed or are completely outside the labour force. However,

we are unable to find any research that supports the idea that such

groups might enter working life to any greater extent due to the

11


development of new technology. Thus, the potential for developing

technology does not appear to be realised in practice.

We have identified and present a selected list of technological

solutions that are currently available. After implementation and

evidence-based evaluation, these solutions could probably help to

make working life more accessible to people with disabilities. This is

by no means an exhaustive list.

12


Definitioner, termer och

begrepp

Nedan går vi igenom några centrala definitioner och begrepp som

kan vara av betydelse vid läsning av kunskapsöversikten. Vissa

begrepp som används i engelskspråkig litteratur har inte alltid en

direkt motsvarighet i de nordiska språken.

Funktionsnedsättning och funktionshinder

Den svenska Socialstyrelsen definierar och förordar användning av

uttrycket funktionsnedsättning för nedsättning av fysisk, psykisk

eller intellektuell funktionsförmåga och funktionshinder för

begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i

relation till omgivningen [1]. Någon entydig konsensus i

begreppsanvändningen återfinns dock inte i forskningstexter på

området [2], [3].

I engelska texter används ofta begreppet impairment med betydelse

motsvarande funktionsnedsättning, difficulties (till exempel learning

difficulties) för svårigheter och disability (i singular-form) med

betydelse motsvarande funktionshinder eller barriär i omgivningen,

ibland som synonym till impairment. I en del engelska texter

används begreppet disabilities (i plural) i en kombinerad betydelse av

antingen funktionsnedsättning och/eller -hinder.

Samtliga dessa begrepp vilar i stort sett på en förståelse av

begreppet funktionshinder/disability, när det används i betydelsen

barriär/hinder, som något som uppstår i relationen mellan individ,

funktionsnedsättning och omgivning. Språkbruket kallas ofta för

person-först, som i exemplet en person med funktionsnedsättning.

I engelska texter förekommer även identitetsuttrycket disabled

people eller disabled person i betydelsen person(er) som av faktorer i

samhället hindras utföra en aktivitet eller delta i ett sammanhang.

Den svenska Socialstyrelsen har tidigare uttryckligen avrått från att

använda begreppet funktionshindrad som identifierande av en

individ, till förmån för ett person-först språkbruk, och förde då

samtidigt en utvidgad diskussion om att strukturer och processer i

miljön i de fall funktionshinder uppstår däremot kunde sägas vara

funktionshindrande [4]. I dag ger Socialstyrelsens termbank ingen

13


ekommendation angående adjektivform och/eller

identitetsbegrepp [1].

Terminologi som grund för textsökningar

I våra sökningar efter forskningsdokumentation har vi använt ett

flertal språkliga konstruktioner för funktionsnedsättning och

funktionshinder. I den kollegialt granskade forskningslitteraturen har

vi sökt på de engelska begreppen disabled, disability, disabilities,

impairment och difficulties - var för sig samt i kombination med olika

uttryck för aktivitet eller funktionalitet 1 . Här har vi inledningsvis

använt begrepp för att till exempel se och höra, röra sig, tolka eller

samordna perceptuella intryck eller förstå/lära sig nya saker: till

exempel visual/ly, hearing, mobility, fine motor skills, concentration,

attention, perception, orientation to time and space,

cognition/cognitive, intellect/ual, mental, learning, reading, writing,

sign language/signing, braille, etcetera. Vi har även använt, i

engelskspråkig funktionshinderforskning vanligen förekommande,

diagnostiska uttryck som till exempel autism/autistic,

dyslexia/dyslectic, deafness/Deaf, blind, psychiatric, neurodiversity,

etcetera. Efter hand har sökningarna utökats med alternativa

uttrycksformer funna i resultatet som t ex dis/abled, ableism,

dis/ability, differently abled, etcetera.

I sökningen utanför kollegialt granskade artiklar, till exempel

rapporter från myndigheter, intresseorganisationer,

hjälpmedelsproducenter eller populärvetenskapliga texter, har vi

sökt på svenska, danska, norska, finska och isländska begrepp

motsvarande de som den svenska Socialstyrelsen förordar, i

kombination med begrepp för funktionalitet och aktivitet på samma

sätt som i de engelskspråkiga forskningstexterna. Vi har följt upp

med alternativa konstruktioner av begrepp och uttryck, funna i

resultatet. Normbrytande funktionalitet och funktionsvariation är

exempel på alternativa uttryck använda i några texter.

Begrepp för arbete och arbetsliv

I sökningarna har vi använt begrepp som utgår från att ha eller få en

anställning och att delta i arbetslivet eller vara på arbetsmarknaden.

Här har employment, work och workplace varit centrala

1

Funktionsförmåga är Socialstyrelsens övergripande term för ”ett tillstånd hos en

persons kroppsfunktioner och kroppsstrukturer samt förmåga till aktivitet och

delaktighet” [1] Funktionalitet används i vissa texter som synonym till

funktionsförmåga.

14


utgångsbegrepp i olika språkliga konstellationer, kombinerat med i

texterna ytterligare funna begrepp.

Tekniska och digitala lösningar och hjälpmedel

Vi har inledningsvis skapat en lista över områden där det för

närvarande sker en stark utveckling. Därefter har vi undersökt om

det finns exempel på att det inom dessa områden förekommer

utveckling som underlättar arbete för personer med

funktionsnedsättning, antingen direkt eller där ett resultat skulle

kunna överföras. Vi har inte avgränsat oss till att hjälpmedel måste

passa in i rådande definitioner av sortiment utan tagit med sådant

som förefaller kunna fungera som ett hjälpmedel utifrån en enskild

individs perspektiv eller utifrån ett arbetsplatsperspektiv.

Ordförklaringar

Eftersom de nordiska översättningarna av begrepp kan skilja sig åt

använder vi i förekommande fall det engelska originalet, hämtat från

International Organization for Standardization, ISO.

Tillgänglighet – Accessibility

“Extent to which products, systems, services, environments and

facilities can be used by people from a population with the widest

range of user needs, characteristics and capabilities to achieve

identified goals in identified contexts of use.

Context of use includes direct use or use supported by assistive

technologies.” [SOURCE: ISO 9241-112:2017, 3.15]

Hjälpmedelsteknik - Assistive technology

“Equipment, product system, hardware, software or service that is

used to increase, maintain or improve capabilities of individuals

This can include products to assist individuals directly or indirectly

with executing an operation. Assistive technology is an umbrella

term that is broader than assistive products. Assistive technology

can include assistive services, and professional services needed for

assessment, recommendation and provision”. [SOURCE: ISO/IEC

Guide 71: 2001, 3.3, modified].

I en bredare definition omfattar hjälpmedel också tjänster och

processer. Hjälpmedel blir då produkterna i sig men också de tjänster

eller processer som ger människor tillgång till och anpassar dessa

produkter [5], [6].

15


Konsumentprodukter

I den här rapporten använder vi termen konsumentprodukter när vi

avser produkter och tjänster som kan köpas av vem som helst och

inte är CE-märkt enligt det medicinsktekniska regelverket som en

medicinskteknisk produkt.

Medicinteknisk produkt

Medicintekniska produkter omfattar bland annat produkter som

syftar till att kompensera en skada eller funktionsnedsättning och

som omfattas av lagstiftning om medicinsktekniska produkter.

Jämfört med konsumentprodukter är kraven på säkerhet högre för

medicintekniska produkter.

Välfärdsteknologi

Begreppet tycks ha delvis olika betydelse i Norden. I Norge verkar

begreppet vara synonymt med hjälpmedelsteknik medan det i

Sverige mest har kommit att användas för att beskriva ny teknik som

installeras i personers hem eller på vård- och omsorgsinstitutioner.

16


Introduktion

Det är sannolikt att den pågående digitaliseringen och den tekniska

utvecklingen fortsatt kommer att påverka våra arbetsplatser och

arbetsuppgifter. European Agency for Safety and Health at Work

(EU-OSHA) har publicerat en serie rapporter där de försöker förutspå

den kommande utvecklingen. I en av rapporterna belyses särskilt

utvecklingen inom informations- och kommunikationsteknologi, IKT

[7]. Rapporten slår fast att IKT nu får betraktas som en del av varje

annan sektor i arbetslivet, snarare än att det ska betraktas som en

sektor i sig själv. Rapporten slår vidare fast att den pågående

utvecklingen har fördelar, som att riskfyllda, farliga och monotona

arbetsuppgifter kan minska men att till exempel kognitiv belastning,

stress och dålig ergonomi kan öka. Även arbetslöshet och

upplösning av traditionella gränser mellan arbete och fritid kan

skapa svårigheter, liksom en polarisering av arbetskraft i form av

högpresterande individer som fullt ut nyttjar de digitala verktygen

och grupper som inte kan göra detta.

Digitaliseringens effekter har undersökts i två olika projekt. I finska

undersökningen Digitalisaatio kaikkien kaveriksi (Digitaliseringen

som allas vän) har man undersökt skillnader i arbetstagarnas

användning av digitala verktyg och deras kompetens. I den nordiska

undersökningen Työn tulevaisuus (Arbetets framtid) har man

jämfört förändringar i yrkesstrukturen i Finland, Sverige, Norge och

Danmark. I stort är arbetstagarna i de nordiska länderna positiva till

den pågående digitaliseringen men enligt båda rapporterna finns det

en risk att den pågående utvecklingen skapar klyftor. I dagsläget

använder nästan alla tjänstemän digitala verktyg i sitt arbete medan

det bland arbetare är det cirka 20 procent som inte använder digitala

verktyg. Användningen är lägre bland yngre (15–24-åringar) och

äldre (över 55-åringar) arbetstagare.

Typiska yrkesgrupper där man fortfarande saknar digitala verktyg i

arbetet är byggnadsarbetare, industrins processarbetare samt

städare, hemtjänst och assisterande köks- och restaurangbiträden. I

en första rapport från de finska projekten förutspås en snabb

förändringstakt där främst robotar, automatisering och artificiell

intelligens är starka drivkrafter. De innovationer och förändringar

som kommer av teknologier förstärkta av informations- och

kommunikationsteknik förutspås påverka oss alla.

17


Typiskt för både de europeiska och finska undersökningarna är att de

inte säger något specifikt om den delen av arbetskraften som har

funktionsnedsättningar. Eller om det kan komma att bli så att

personer med funktionsnedsättning som idag står utanför

arbetsmarknaden med hjälp av den framväxande tekniken skulle

kunna bli en del av dem som i framtiden har ett arbete.

International Labour Organization, (ILO) har identifierat fem

megatrender och fem nyckelfaktorer som är viktiga att beakta för

att det framtida arbetslivet ska bli mer inkluderande [9]. De fem

megatrenderna är den teknologiska revolutionen och de krav på ny

kompetens som följer med denna, kulturella och demografiska

förändringar samt klimatkrisen. De nyckelfaktorer som pekas ut är,

formulerade på engelska

• “New forms of employment and employment relations

integrate disability inclusion

• Skills development and lifelong learning made inclusive of

persons with disabilities

• Universal Design embedded in development of all new

Infrastructure, products and services

• Assistive technologies, existing and newly developed, to be

made affordable and available

• Measures to include persons with disabilities in growing and

developing areas of the economy”

Med denna bakgrund vill Nordens välfärdscenter undersöka om det

går att se om den pågående utvecklingen har resulterat i ökade

möjligheter till arbete för personer med funktionsnedsättning. Vad

pågår inom området som kan göra det lättare för den som har en

funktionsnedsättning att skaffa och behålla ett arbete? Denna

kunskapsöversikt är ett led i det arbetet.

Kunskapsöversiktens upplägg

KTH och Begripsam har fått i uppdrag av Nordens välfärdscenter att

ta fram en kunskapssammanställning baserad på forskning,

forskningsbehov och kunskap om digitala och tekniska lösningar

som bidrar till ökad inkludering av personer med

funktionsnedsättning i arbetslivet. Vårt uppdrag är att under en

relativ kort tidsperiod försöka skaffa en överblick över ett brett

område. Det kräver vissa avgränsningar i genomförandet. Vi har

tolkat vårt uppdrag som att vår rapport ska ha fokus på nya digitala

och tekniska lösningar som antingen redan används eller som vid

fortsatt forskning och innovation skulle kunna leda till ett mer

18


tillgängligt arbetsliv för personer med funktionsnedsättning och

särskilt unga personer med funktionsnedsättning.

Med inriktningen på digitala och tekniska lösningar följer att

forskning om hur arbete är organiserat, den generella arbetsmiljön,

hur policy, lagar och regler påverkar möjligheten till arbete för

personer med funktionsnedsättning inte kommer med i denna

kunskapsöversikt, såtillvida det inte finns en stark teknisk

komponent i sådant arbete. Sådan kunskap är också viktig men det

har inte varit vårt fokus att fördjupa oss i dessa forskningsområden.

Övergripande frågeställningar

De övergripande frågeställningarna för vårt arbete har varit om det

finns utvärderade och implementerade, digitala och teknologiska

lösningar som

• bidrar till att fler unga kvinnor och män med

funktionsnedsättning får utbildning eller annan kompetens

som efterfrågas av arbetsgivare

• bidrar till snabbare övergång från utbildning till arbete för

ungdomar med funktionsnedsättning

• bidrar till bättre matchning mellan arbetssökande med

funktionsnedsättning och arbetsgivare

• bidrar till flera anpassade eller universellt utformade

arbetsplatser, både när det gäller arbetsuppgifter och den

fysiska arbetsmiljön

• bidrar till mer anpassad och effektiv vägledning, som

understödjer evidensbaserade metoder som exempelvis

supported employment

• löser utmaningar i kommunikationen mellan arbetstagare,

arbetsgivare och vägledare eller myndigheter

• i sig själv skapar nya arbetsplatser eller arbetsuppgifter som

är tillgängliga för personer med olika funktionsnedsättningar

• pekar mot nya typer av arbetsplatser eller arbetsuppgifter

som är tillgängliga för personer med olika

funktionsnedsättningar

Detta är breda frågeställningar som berör flera forskningsområden,

som vart och ett skulle kunna vara föremål för en kunskapsöversikt

och där undersökningar skulle kunna pågå över lång tid.

För att avgränsa området har vi särskilt sökt kunskap om

digitala och tekniska lösningar som bidrar till inträdet in i

arbete: utbildning, övergången från utbildning till arbete,

matchning samt rekrytering, med ett särskilt fokus på unga

19


digitala och tekniska lösningar som bidrar till möjligheten att

utföra arbete inom olika sektorer inom arbetslivet,

fortbildning, livslångt lärande, kommunikation mellan

arbetstagare och arbetsgivare. Vilka är viktiga

förutsättningar för att arbetstagare med

funktionsnedsättning och arbetsgivare ska kunna utnyttja de

nya digitala och tekniska lösningarna

• vilka digitala och tekniska lösningar och teknologier

(befintliga och under utveckling) som kan bidra till att skapa

nya arbeten och arbetsuppgifter som är tillgängliga för

personer med olika former av funktionsnedsättningar samt

bidra till ökad inkludering i arbetslivet

• vilka faktorer som är nödvändiga för att ovanstående ska

kunna ske.

I vårt uppdrag har ingått att söka evidensbaserade lösningar. Vi har i

det tolkat evidens som både något som kan komma som resultat av

forskning och som resultat av den bästa kunskap och praktik som

återfinns i organisationer och verksamheter som sysslar med dessa

frågeställningar men som kanske inte publicerar sina resultat i

vetenskapliga publikationer. Vårt uppdrag är inte att utvärdera

forskningens resultat eller effekten av olika insatser på området

arbetsliv och tekniska hjälpmedel, utan att just sammanställa den

kunskap som finns i nuläget. En kunskapsöversikt är dock alltid

situerad liksom kunskap/forskning alltid är situerad [10]. Därför är

det viktigt att redovisa förutsättningarna och tillvägagångssättet för

vårt arbete.

Tvärvetenskapligt område

Tekniska och digitala hjälpmedel för personer med

funktionsnedsättning i arbetslivet är ett forskningsområde med flera

olika teoretiska utgångspunkter och perspektiv. Det spänner över

akademiska discipliner som till exempel teknologi, design,

arbetsmiljöforskning, medicin/rehabilitering, ekonomi, socialt arbete

och sociologi/samhällskritisk forskning.

De teoretiska perspektiven, metoderna och målsättningarna

varierar. Varje område kan dessutom ha olika traditioner.

Exempelvis strävar många teknikforskare efter att få sina resultat

publicerade och diskuterade i samband med konferenser medan det

i andra områden anses viktigare att publicera sig i vetenskapliga

journaler. Samhällsinriktad forskning, teknisk/design-forskning och

medicinsk/naturvetenskaplig forskning vilar dessutom generellt sett

på något olika ontologiska antaganden, vilket en översikt med

nödvändighet måste ta hänsyn till vid val av tillvägagångssätt [10].

20


Datainsamling

Vi har samlat in underlag till denna översikt från flera källor.

Inledningsvis har vi gjort en litteratursökning avgränsad till

publicerad forskning i kollegialt granskade tidskrifter och

konferenser under perioden 2010 till 2020. Eftersom mycket av det

som sker inom kunskapsöversiktens område inte resulterar i

forskningsartiklar har vi även genomfört workshops, videomöten,

intervjuer och e-postkonversationer med forskare,

myndighetspersoner, företrädare för intresseorganisationer,

försäljare av hjälpmedel med flera. Vi har också gått igenom

ämnesupplägg och teman för relevanta konferenser,

innovationstävlingar och annat som skulle kunna ge en antydan om

vilken pågående utveckling. Vi har läst rapporter publicerade av olika

myndigheter och vi har tagit del av innovationer inom teknik och

digitalisering som finns på den nordiska marknaden, både som

traditionella hjälpmedel och universellt utformade tekniska och

digitala lösningar. Vi har använt oss av en

snöbollsinsamlingsmetodik. Det innebär att vi uppmanat personer vi

har haft kontakt med att i sin tur tipsa om andra personer som de

tror sitter inne med relevant information.

Metod för litteratursökningen i publicerad

forskning

Vi har gått igenom digitalt tillgänglig, kollegialt granskad,

vetenskapligt publicerad forskning och sammanställt resultatet för

att belysa vad som har publicerats inom fältet.

I översikten har vi använt oss av en kombination av upprepade

databassökningar med en under arbetets gång vidareutvecklad

begreppsapparat för funktionsnedsättning, arbetsliv och teknologi /

tekniska hjälpmedel. Inledande sökningars resultat har fått generera

nya söktermer och begrepp tills en mättnad uppnåtts, där nya

sökningar inte längre ger fler/nya träffar. Begreppsanvändningen

förklaras i det inledande terminologi-avsnittet.

Vår litteratursökning är avgränsad till publicerad forskning som berör

nya tekniska/digitala lösningar, som möjliggör för personer med

olika sorters funktionsnedsättning att bli anställda, utföra

arbetsuppgifter och i övrigt delta i arbetslivet och på arbetsplatsen,

utifrån de funktionella förutsättningar var och en har.

21


Detta innebär att vi inte har räknat in forskning som primärt inriktas

på medicinskt eller socialt rehabiliterande insatser för individen eller

pedagogiska insatser för att primärt förändra eller förbättra

individens funktionalitet, beteende eller förmåga. Vi har inte heller

inkluderat produktutveckling där forskningen är på en

experimentell/prototypnivå och där en koppling till att produkten

verkligen ökat möjligheten till anställning eller arbetsliv för personer

kombinerade med funktionsnedsättning inte är klar 2 .

Som källa har vi använt forskningsdatabaser och digitalt publicerade

vetenskapliga tidskriftsförlag, sök- och nedladdningsbara via

Universitetsbiblioteken i Lund, med sökord på engelska i tre

kategorier som har kombinerats

• begrepp för funktionsnedsättning/personer med

funktionsnedsättning

• begrepp för anställning, arbetsplats och arbetsliv

• begrepp för tekniska och digitala hjälpmedel.

Teknologi och

digitala lösningar

Arbete

Funktionsnedsättning

Figur 1 Kunskapsöversikten omfattar nya tekniska och digitala lösningar som på

något sätt underlättar för personer med funktionsnedsättning att få eller att

behålla ett arbete. Vi har lagt särskild vikt vid att hitta sådana lösningar som är

implementerade, det vill säga i praktiskt bruk på arbetsplatser inom de nordiska

länderna. Vi har försökt undersöka om det finns evidens för att lösningarna

fungerar.

2

Dessa områden exemplifieras dock i vår översikt i ett bredare perspektiv, då de

visat sig vanliga.

22


För att fånga in så många akademiska områden och olika perspektiv

som möjligt är den här litteratursökningen initialt genomförd med

en öppen fråga och därefter ett iterativt sökförfarande med en så

kallad snöbollsstrategi.

Inkluderingskravet är byggt på en samförekomst av begrepp ur

samtliga tre kategorier

• berör någon typ av funktionsnedsättning

• något som berör att anpassa eller organisera arbetsplatsen

eller att få ett arbete

• visar hur ny teknik eller digitalisering har utvecklats och

använts i sammanhanget

• att sambandet mellan dessa tre är bekräftat.

I sökningen har vi tittat särskilt efter om det finns exempel på om ny

teknik och digitalisering hjälper unga personer med

funktionsnedsättning och om det finns redovisade skillnader mellan

män och kvinnor. Vi har varit relativt generösa med tolkningen av

vad som är nytt. Vi har sökt på sådant som har skett sedan 2010,

alltså de senaste tio åren.

Texter som berör hjälpmedel för barn och ungdomar, pensionärer,

vård- eller hemmiljö, skola/utbildning, fritid och/eller medicinsk

rehabilitering eller behandling, har exkluderats från översikten av

kollegialt granskad forskning. Texter publicerade på andra språk än

engelska har inte tagits i beaktande 3 .

De inledande breda sökningarna gav ett resultat om drygt 4 000

artiklar med varierande grad av relevans för någon eller några av

våra tre sökkategorier. Ett antal texter har sedan tillkommit i den

iterativa processen. Efter att dubbletter sorterats bort tillsammans

med artiklar som inte berör det aktuella avgränsade området,

återstod ungefär tusen artiklar där arbetsplatsrelaterade tekniska

hjälpmedel och funktionsnedsättning berörts i någon mån. Det är

dock mycket ovanligt att alla tre faktorerna presenterade i figur 1

avhandlas inom ramen för samma artikel/presentation/

forskningsdokumentation och vi hittar inte forskning där de kausalt

utvärderats i förhållande till varandra.

3

Texter på de nordiska språken har ingått i övrig kunskapssökning, men inte i

forskningsöversikten då huvudparten av kollegialt granskad forskning, även i

Norden, publiceras på engelska.

23


Perspektiv i forskningen om

funktionsnedsättning

I det inledande breda sökresultatet fann vi ett stort antal

forskningsprojekt som på något sätt uppfyller delar av våra

inkluderingskriterier men som fokuserat på andra interventioner

eller förutsättningar för ett ökat deltagande än just nya tekniska

hjälpmedel, produkter och tjänster. Alternativt presenteras tekniska

innovationer och experiment för att utveckla hjälpmedel som på

olika sätt kompenserar för en nedsatt funktion, men som inte

konkret kopplas till arbetslivet. Det betyder inte att frågorna inte

utforskats alls. Det bedrivs mycket forskning kring tekniskt möjliga

hjälpmedel och en del av dessa knyter hjälpmedel till en

arbetslivskontext - men i stort sett ingen utvärderar systematiskt

effekten av tekniska innovationer för en ökad möjlighet för personer

med funktionsnedsättning att faktiskt få ett arbete. Däremot lyft

ofta det potentiellt positiva sambandet mellan ny teknik och ökad

tillgång till ett arbetsliv.

Kompenserande teknik och anpassade

arbetsplatser

Den övervägande majoriteten teknologisk forskning på

funktionshinderområdet utgår från en specifik nedsatt funktion eller

aktivitet, till exempel att se eller höra, att navigera i sin omgivning,

att läsa eller skriva, att lära sig eller att förstå social kommunikation,

etcetera. Denna typ av forskning föreslår tekniska innovationer som

ska ersätta den nedsatta funktionen. Det är också relativt vanligt

med tekniska innovationer för att lära in eller träna upp en förmåga, i

första hand när det gäller kognitiva eller sociala förmågor.

I många forskningsfrågor och lösningsförslag fokuseras ofta på

processer, system och produkter för att träna upp olika

grundfärdigheter hos individen, inför en potentiell arbetssituation,

snarare än att möjliggöra en anställning utifrån personens befintliga

förutsättningar. Ett exempel är att med hjälp av Virtual Realityteknik,

VR, träna personer med autism i ett antal specifika

arbetsmoment [14]. I denna studie konstateras att tidigare forskning

på temat arbete och VR har fokuserat på om det går att förbättra

sociala förmågor hos personer med diagnoser inom autismspektrum

och som exempel tar man upp hur VR-teknik använts för att träna

24


sociala färdigheter hos 26 unga vuxna med autism inför potentiella

anställningsintervjuer [15].

En systematisk översikt [16] fastslår att ”technology use by people

with IDD has the potential to enable, enhance and/or extend

adaptive functions in order to achieve more positive employmentrelated

outcomes”.

I en del av dessa studier är det en oklar gräns mellan tekniska

hjälpmedel för att påverka arbetsförmåga specifikt eller för att mer

generellt träna upp/lära in/kompensera för funktioner och förmågor

som kan vara påverkade vid en viss diagnos, skada eller

sjukdomstillstånd, se till exempel [17], [18].

En konkret arbetsplatskontext saknas oftast, förutom som en

eventuell framtida möjlighet att det som utvecklas har en potential

att bidra till arbete. Kontexten för denna beskrivning kan ibland vara

en uppgift eller aktivitet på en potentiell arbetsplats men är betydligt

oftare personers hem, fritidsaktiviteter eller mer generellt kopplade

till det dagliga livet [19], [20].

Produkter för styrning av digitala enheter förekommer oftast med

ett fokus just på själva styrfunktionen [19], [21], likaså fokuserar

många projekt på att använda Artificiell Intelligens, AI, som stöd för

navigation i omgivningen för den som inte kan se [22], [23] eller för

att uppmuntra eller påminna individen att göra saker i en viss följd

eller på ett visst sätt [24]. Den potentiella användningen av en

produkt eller tjänst beskrivs ofta i förhållande till isolerade aktiviteter

eller arbetsuppgifter som individen ska kunna utföra för att vara

produktiv.

Återkommande nämns en del arbetsuppgifter som särskilt lämpliga

för personer med vissa funktionsnedsättningar. Det kan vara företag

som helt inriktar sig på att anställa personer med exempelvis

Aspergers syndrom eller autism som konsulter och testare vid

utveckling av programvara, se till exempel [25]. Här har en viss

arbetsförmåga kopplats till en viss sorts funktionsnedsättning. Det

är dock inte teknologin i sig som är möjliggörare i det här

sammanhanget, utan snarare anställningsformen och företagens

fokus på att skapa en arbetsorganisation som underlättar för

arbetstagare med vissa kognitiva förutsättningar.

Att arbeta på distans, från hemmet, har också nämnts som ett

alternativ till en reguljär arbetsplats [26] med rätt typ av hjälpmedel.

25


Projekten är av karaktären pilotstudie och presenterar visioner och

experimentella förslag på nya användningsområden för en specifik

teknik. Sällan har utvecklingsprojekten tagits vidare till ett stadie där

de genomförts i en verklig arbetslivskontext. De flesta

artikelförfattare lyfter fram behov av vidare forskning för att den

föreslagna produkten eller anpassningen ska kunna implementeras i

en verklig användarsituation. Särskilt tydligt är detta inom de

teknikintensiva forskningsdisciplinernas konferenspresentationer.

Beskrivningar av positiva exempel, evidens och

effekter

Även om många studier är mycket små med begränsad möjlighet att

generaliseras, förekommer ett antal fallstudier där positiva exempel

och kvalitativa intervjuer eller enkäter som beskriver hur personer

med funktionsnedsättning, som har lyckats bli anställda, har gått

tillväga. Dessa tar i flera fall upp mycket konkreta beskrivningar av

strategier och anpassningar som testats eller som användare funnit

fungera i sin situation [27]–[33].

När evidens har fastslagits handlar det i stort sett uteslutande om att

belägga om en viss teknisk produkt verkligen gör det som avsågs. Vi

ger ett flertal exempel på sådan forskning i denna kunskapsöversikt.

Flera genomgångar av publicerad forskning slår fast att det går att

lära ut och träna upp funktioner och färdigheter som skulle kunna

användas i en arbetsplatskontext till exempel hos personer med

intellektuell funktionsnedsättning. Studierna omfattar dock

genomgående endast ett litet antal individer (se till exempel [34]).

Vi hittar däremot inte generaliserbar evidensbaserad forskning som

redovisar om tekniska innovationer faktiskt lett till ökade

möjligheter att få eller behålla ett arbete, för personer med

funktionsnedsättning, utöver en starkt begränsad

undersökningspopulation. Däremot finns evidens, främst i form av

praktiska erfarenheter från fältet, att hjälpmedel ofta bidrar till att

personer med funktionsnedsättning kan utföra sina arbetsuppgifter.

I begränsade studier av en viss teknologisk innovation eller en

konsumentprodukt konstaterar forskare ofta att deras experiment

visar positiva resultat på individnivå. De avslutar nästan alltid sin

diskussion med att det behövs mer forskning på området, och större

studier, för att utveckla produkten vidare från protypstadiet eller för

att utforska dess användning för större eller andra populationer än i

den begränsade pilot-studien.

26


I en översikt från 2015 [35] studeras kostnadseffektiviteten av att

anställda med autism får instruktioner för sina arbetsuppgifter, via

en digital tjänst, i syfte att minska behovet av instruktion eller

assistans av särskild personal. I det här fallet, liksom många andra,

gäller studien en liten grupp personer som redan har någon form av

arbetsplats. Liknande studier har fokuserat på arbetsförberedande

insatser och program för personer med olika former av intellektuell

funktionsnedsättning 4 , som syftar till att träna förmågan i specifika

uppgifter som ska kunna användas på en potentiell arbetsplats.

I en översikt av forskning om användandet av Portable Electronic

Assistive Technology (PEAT) för att öka självständigheten för

personer med intellektuella funktionsnedsättningar, diskuteras

också varför studierna så ofta är mycket små, ibland med bara en

eller ett par deltagare [36]. Utvärderingen i dessa studier gäller dels

om tekniken som föreslås fungerar, dels om förmågan som lärts in är

bestående över tid.

Informations- och kommunikationsteknik (IKT)

Fokus i denna forskning ligger generellt på hur personer med

funktionsnedsättningar av olika slag ska kunna kommunicera med

sin omgivning över lag eller hur man specifikt kan använda till

exempel smartphones som allmänt kognitivt eller perceptuellt stöd,

se till exempel [36]–[41].

De flesta artiklar som rör hörsel nämner kommunikation som en

central svårighet medan tolkar och textning i olika former sällan

nämns specifikt i de arbetslivsinriktade artiklarna. En omfattande

undersökning av arbetssituationen för döva eller personer med

nedsatt hörsel, genomförd i Danmark och USA [42], har undersökt

vilka faktorer som är avgörande för att personerna har fått ett

arbete. Undersökningen visar att hög språk- och

kommunikationsförmåga är den främsta faktorn, oavsett om

personen använder teckenspråk eller talat språk. En skillnad här,

som vagt kan knytas till hjälpmedel, är att personer med talat språk

och hörselimplantat har en större chans att få jobb om implantatet

satts in tidigt i livet. För personer med teckenspråk är användningen

av hörselimplantat en negativ variabel i förhållande till

4

Begrepp som intellectual impairment/disability är otydligt använt i många

forskningstexter på engelska. Termer som learning difficulties och intellectual,

mental, psychiatric eller cognitive impairment med flera används överlappande i

olika betydelser. Oftast syftar det på motsvarande någon form av intellektuell

funktionsnedsättning / utvecklingsstörning, men kan också syfta på förvärvad

hjärnskada, autism, dyslexi eller andra funktionstillstånd som berör kognitiva

funktioner.

27


anställningsmöjlighet. Omständigheter kring att använda skrivet

språk, istället för talad eller tecknad kommunikation, omfattas inte

av undersökningen (ibid).

Ett forskarlag i Italien har kartlagt och kritiskt analyserat tillgången

till särskilt anpassad informationsteknik (IKT) för anställda på

arbetsplatser inom den privata sektorn [43]. De personalansvariga

som har intervjuats beräknar att cirka fyra procent av deras anställda

har en funktionsnedsättning och att större delen av dessa, cirka 60

procent, använder IKT på samma nivå som kollegor utan

funktionsnedsättning. Däremot konstaterar forskarna att de

anställda som har en funktionsnedsättning i första hand innehar

positioner långt ner i arbetsplatshierarkin. Olika orsaker till detta

diskuteras och problematiseras [43].

Arbetsvillkor och arbetsmiljö

Flera artiklar som handlar om arbetsvillkor för personer med

funktionsnedsättning nämner anpassning av arbetsplatsen eller

hänvisar till hjälpmedel som en del av förutsättningarna för att

personer med en viss funktionsnedsättning ska kunna få en

anställning, men få har hjälpmedelsfrågor som centralt fokus eller

ger konkreta förslag på tekniska lösningar.

Generella hjälpmedel såsom anpassningar i miljön och lokaler nämns

i flera rapporter om arbetslivsfrågor, dock sällan i närmare detalj än

just att de är bra eller kan behövas. Anpassning av miljön eller

uppgifterna nämns som viktigt och ibland också arbetshjälpmedel.

Specifika hjälpmedel eller anpassningar nämns dock sällan.

Arbetstidens omfattning och förläggning i tid, samt acceptans och

bemötande från arbetskamrater och ledning är de områden som

dominerar denna forskning.

De senaste åren har stort fokus inom den samhällsvetenskapliga

forskningen legat på sociala processer såsom inkludering eller

exkludering alternativt sociala eller kognitiva förväntningar/krav från

omgivningen. Även lösningarna tenderar att rikta in sig på att

upplysa arbetsgivare och övrig omgivning om arbetsförmågor och

förutsättningar hos personer med funktionsnedsättningar samt på

utvecklingen av stödsystem och insatser av individuellt personlig

karaktär [44], [45].

Det är relativt vanligt att artiklar och projekt hänvisar till

styrdokument på nationell och internationell nivå, men

problematiserar också deras genomslagskraft och konstaterar ett

28


glapp mellan policy och praktik, samt att systemen för

hjälpmedelshantering kan utgöra ett hinder i sig själva [46].

29


Teknikområden och

exempel på nya lösningar

I de följande avsnitten presenterar vi exempel på teknik och digitala

lösningar som har potential att förbättra situationen på

arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning.

Det sker utveckling inom en rad olika teknikområden där det går att

se en tydlig potential i att tekniken skulle kunna användas av

personer med funktionsnedsättning på en arbetsplats. Ofta är

tekniken inte primärt utvecklad i en arbetsmiljökontext. Den kan

vara utvecklad i en neutral miljö som primärt testar om tekniken

fungerar för individer med vissa svårigheter eller diagnoser eller så är

den utvecklad för andra livssituationer där det troligen skulle gå att

överföra tekniken till en arbetsplats. I det följande avsnittet redovisar

vi publicerad forskning, rapporter, pågående forskning, projekt

etcetera. som har relevans för kunskapsöversikten. Denna

redovisning gör inget anspråk på att vara heltäckande utan ska ses

som exempel på teknikområden och vad som pågår.

Artificiell Intelligens, AI

Med AI menas att tekniska lösningar kan likna människors intelligens

och främst kognitiva funktioner som att lära sig av tidigare

erfarenheter, generalisera, planera, förstå naturligt språk, lösa

problem etcetera. Det finns exempel på att AI-teknik börjar finna sin

väg in i hjälpmedel. Det rör sig om olika innovationer där det ibland

finns kopplingar mot bakomliggande forskning medan det andra

gånger är oklart om innovationen har stöd i forskning. Ofta

presenteras dessa hjälpmedel i generella termer och är därför inte

specifikt kopplade till arbete. Ett sådant exempel är Sensor-Tech

[47], en rysk utveckling av hjälpmedel för personer med synskador

och hörselskador. Där används AI för att skapa en smart käpp, som

kan känna igen föremål och personer och dessutom varna för hinder

som dyker upp. Ett annat exempel är Orcam [48], som också

representerar en ny generation av hjälpmedel där smart teknik buren

på ett par glasögonbågar kombinerar det som tidigare varit flera

olika hjälpmedel. Produkten kan hjälpa användaren att få text

uppläst eller att känna igen föremål eller ansikten. AI används här

och i andra produkter och tjänster som en teknik som möjliggör en

förbättring av hjälpmedlens prestanda och kapacitet.

30


Det finns förväntningar om att AI ska kunna underlätta för personer

med funktionsnedsättning att arbeta. Få sådana exempel går än så

länge att hitta i praktiskt bruk. Ett typiskt exempel på hur tekniken

presenteras kan ses hos Microsoft [48]. AI presenteras här som ett

sätt att ”amplify human capability”.

De grundläggande etiska frågorna kring AI och funktionsnedsättning

diskuteras i flera artiklar [49]–[55]. Flera aktörer, bland andra

amerikanska Partnership on Employment & Accessible Technology

(PEAT) [54] och konferensen CSUN Assistive Technology Conference

[55] har diskuterat riskerna med att man kan råka bygga in fördomar

och diskriminerande mönster i de algoritmer som ligger till grund för

AI. Frågan är också uppmärksammad av Funktionsrätt Sverige [56].

Ett grundläggande problem är att den data som används för att

träna AI inte rättvist representerar personer med

funktionsnedsättning och andra minoritetsgrupper. Samtidigt pekar

både PEAT och talare på CSUN-konferensen ut AI som en teknik

med stor potential att öppna arbetsmarknaden för personer med

funktionsnedsättning, dock många gånger utan att ange exempel på

lösningar som är implementerade. Ett område där AI-teknik är

implementerad är applikationer för att matcha arbetssökande med

lediga arbeten, se till exempel [57].

Appar

En app är ett program för en specifik tillämpning som är avsedd att

ladda ner i smarta telefoner och surfplattor. Appar har snabbt vuxit

fram som en tänkbar lösning på ett hjälpmedelsproblem. Vi har inte

hittat någon övergripande vetenskaplig utvärdering av om och i så

fall hur appar underlättar för personer med funktionsnedsättning att

arbeta, men erfarenheterna från fältet säger att appar och smarta

telefoner spelar en allt större roll, särskilt inom det kognitiva

området. En utmaning som framkommit är att det är svårt för

exempelvis arbetsterapeuter att hålla sig uppdaterade om vilka

appar som finns och som potentiellt skulle kunna lösa ett problem

för en viss individ. I många fall verkar det vara upp till individen att

själv orientera sig i utbudet av appar och ofta också med egna medel

köpa eller abonnera på appar.

Det framstår som vanligare att appar tas fram som

utvecklingsprojekt än som forskningsprojekt. Många appar tycks

kortlivade medan andra klarar av att etablera sig över en längre tid.

När vi ber personer med funktionsnedsättning att visa vilka appar de

har i sina telefoner eller surfplattor kan vi konstatera att många har

ett stort antal appar och att många själva letar efter gratis appar. Det

31


förefaller vanligare att tips om bra appar kommer från någon med

samma svårighet jämfört med att tips kommer från en professionell

yrkesutövare, exempelvis en arbetsterapeut. Det förekommer också

att funktionshinderorganisationers medlemstidningar tipsar om

appar eller att regioner och andra aktörer samlar in generell

information om appar [58]. Det har förekommit kortvariga projekt i

en del nordiska länder för att kartlägga appar och beskriva dessas

tänkbara användningsområden. Sådan information blir dock snabbt

inaktuell och information plockas då bort från till exempel hemsidor.

Ett mer långsiktigt arbete sker i Norge där det finns en central

förteckning över appar [59].

Exoskelett och proteser

Exoskelett kan förenklat beskrivas som ett yttre konstgjort skelett

försett med teknik och som ökar människans förmåga i någon form

av aktivitet. Bioservo Technologies AB [60] är ett exempel på ett

svenskt företag som, med grund i forskning på KTH och Karolinska

universitetssjukhuset, har tagit fram ett mjukt exoskelett för ökad

greppstyrka i den mänskliga handen. De vetenskapliga publikationer

som vi hittar berör inte personer i arbetslivet utan har fokus på

rehabilitering och användning i hemmiljö [61]–[63]. Däremot har

Bioservo AB samarbetat med svenska Arbetsförmedlingen och

genomfört flertalet användartester.

Exoskelett marknadsförs främst som ett sätt att förebygga skador av

arbetet snarare än att underlätta för personer som redan har

funktionsnedsättningar. Vanliga argument är att statiska rörelser

inte blir lika belastande för den mänskliga kroppen eller att

finmotorik inte blir lika krävande. Ett sådant exempel är en artikel

om hur exoskelett kan minska belastningen på ländryggen [64]. Ett

annat exempel är Skelex [65] som på en fråga om business case

svarar “Skelex is a device to be used as protection to reduce the risk

of ergonomic injuries” (ibid.). Tekniken tycks därför för närvarande

mer användas för att förhindra funktionsnedsättning än för att

expandera möjligheter till arbete för personer som redan har en

funktionsnedsättning. Däremot finns exempel på hur tekniken

används som rehabilitering efter exempelvis stroke och

ryggmärgsskador [66], [67]. Branschen för denna teknik, som kallas

wearable robotics, är samlade i organisationen WearRA, Wearable

Robotics Association [68].

32


Styrning av proteser

Protes är en konstgjord ersättning för förlorad eller skadad del av

kroppen. En teknik för att fast inkoppla protesen till kroppens

skelett, nerver och musklar kallas osseointegration. Forskare på

Chalmers i Sverige var först i världen med att visa hur en sådan

lösning kan fungera i verkliga miljöer.

Tekniken har sitt ursprung i implantatteknologi som utvecklades av

läkaren och professorn Per-Ingvar Brånemark, 1929–2014. Hans

teknik har vidareutvecklats så att man med tanken kan få kontroll

över exempelvis en armprotes. I det senaste steget har

känslosensationer integrerats i tekniken, vilket gör att protesen mer

och mer känns som en del av kroppen. person som arbetar som

lastbilschaufför var först att testa denna teknik.

Teknikområdet kallas ibland Human Machine Fusion och används i

det här sammanhanget för att kombinera en rad tekniker i syfte att

kompensera förlorade kroppsfunktioner.

Tekniken med tankestyrda proteser har kommersialiserats via

Integrum AB och forskningen bakom tekniken har resulterat i ett

stort antal publikationer [70].

Förstärkta och konstgjorda verkligheter

Extended Reality (XR), Augmented Reality (AR) och Virtual Reality

(VR) är exempel på tekniker som på olika sätt mixar verklighet med

digitala gränssnitt där resultatet kan beskrivas som en utökad

verklighet. Teknikerna har fått sina största utbredningar inom

pedagogik, inlärning och träning, ofta med inslag av så kallad

spelifiering (gamification). Det är inte lika vanligt att teknikerna

används i direkta arbetssituationer.

Augmented Reality, AR

En forskargrupp som undersöker möjligheten att med hjälp av teknik

skapa mer tillgängliga produktionsmiljöer i industriella miljöer, ett

område de kallar ASiPE, Assistive systems in production

environments [71], [72],) använder olika tekniker för att manipulera

avancerade arbetsmiljöer och arbetsmoment. Bland annat har

forskargruppen testat rörelsesensorer och system för

rörelseigenkänning och spelifiering (gamification) [73]. De har

använt tekniker för att projicera instruktioner direkt på berörda

objekt och funnit att det kan fungera bättre än skriftliga

instruktioner, bilder och filmer [74].

33


Virtual Reality, VR

Det finns några exempel på VR-lösningar som underlättar arbete för

personer med funktionsnedsättningar. Arbetsförmedlingen i Sverige

har inlett en kartläggning av VR som ett verktyg och komplement för

insatsen Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd (Sius).

Tekniken tycks dock mest användas i pedagogiska sammanhang

eller som verktyg för träning. Personalens tveksamhet inför tekniken

har identifierats som en barriär för att nå ut med VR-lösningar i den

danska befolkningen [75]. Svenska Ågrenska, som arbetar med barn

och ungdomar med sällsynta diagnoser, har använt VR i det de kallar

Framtidens rum [76]. Där kan barn och ungdomar bland annat

utforska tänkbara arbeten och besöka olika miljöer med hjälp av VR.

Haptiska gränssnitt

Haptiska gränssnitt handlar om göra det möjligt för användare att

känna på, röra och kontrollera virtuella objekt så att det känns som

att man hanterar fysiska objekt.

En grupp forskare från tyska University of Bayreuth har utvecklat en

teknik att läsa punktskrift i luften med hjälp av ett haptiskt gränssnitt

[77]. Det är ett bra exempel på forskning som mycket väl skulle

kunna appliceras på arbetsplatser, men där forskarna mer har varit

intresserade av att lösa den tekniska utmaningen att skapa en

möjlighet för blinda personer att läsa punktskrift i luften utan att

specifikt placera denna innovation i en viss miljö. Tekniken skulle

kunna användas av vem som helst för att till exempel trycka på

knappar i luften, istället för att fysiskt interagera med ett fysiskt

objekt.

34


Interna administrativa

system

Interna administrativa system är sådana som i princip används på

alla arbetsplatser för att hålla den egna organisationen igång. I

många fall tycks interna administrativa system ha stora

tillgänglighetsbrister medan sviter av kontorsprogram för

ordbehandling, kalkylering etcetera. har högre tillgänglighet. Både

Google och Microsoft har gjort långtgående åtaganden, till stor del

som ett resultat av amerikansk lagstiftning, för att göra programvara

tillgänglig, främst för synskadade personer och personer med

nedsatt rörelseförmåga. I stort sett alla arbetsplatser har ett antal

interna system som medarbetarna måste kunna använda för att

utföra eller redovisa sina arbetsuppgifter. Det tycks dock vara

ovanligt att forskningsprojekt eller innovationsprojekt adresserar

bristande tillgänglighet i sådana system. Inom EU har en omfattande

tillgänglighetslagstiftning [78], [79] införts ur ett medborgar- och

konsumentperspektiv men där är de interna systemen undantagna. I

många fall ställer dock krav på offentlig upphandling och även

arbetsmiljölagstiftning att arbetsgivare ska införskaffa tillgängliga

system. Vår egen erfarenhet säger att en viss förbättring av

tillgängligheten ofta sker när äldre administrativa system byts ut.

I en rapport [80] om framtidens arbetsplatser publicerad av Gartner

skriver författarna att “In the digital workplace, the tools that

employees use every day for working together, creating content,

analyzing data and consuming information are evolving. Threedecades-old

collections of locally deployed personal and team

productivity applications are being replaced by an ever- changing

portfolio of cloud-based applications. The future of AI is often

portrayed in terms of new and exotic feats, such as composing music

or deepfake video, or facial recognition of entire crowds. What gets

less attention is the way that AI is likely to slowly and gently seep

into the existing day-to-day tasks of information workers. In many

cases, they will not even realize AI is involved. By 2024, “everyday

AI” services will be essential but largely invisible in daily work

activities”.

Kolonial.no är verksamma i Norge och säljer mat på nätet. Företaget

utvecklar själva sina logistiksystem och har anammat ett

inkluderande synsätt i verksamheten. I samarbete med synskadade i

Norge arbetar de för att kunder ska få en tillgänglig e-handel [81].

Internt arbetar man med ett inkluderande perspektiv på

35


systemutveckling eftersom många anställda har olika

funktionsnedsättningar [82].

Hörselteknologi

När det gäller hörapparater och hörselteknik har det skett en stark

utveckling under de senaste åren. Utvecklingen av hörapparater tog

fart för cirka 25 år sedan då tekniken övergick från att vara analog till

digital. Därefter har utvecklingen accelererat i takt med att kretsar

och programvara förbättrats. Utvecklingen förväntas att kraftigt

påverka hela marknaden för hörselteknologi där det som tidigare var

medicinsktekniska produkter till viss del övergår till att bli

konsumentprodukter. För cirka tio år sedan infördes

streamingteknik som gör att olika enheter trådlöst kan interagera

med varandra. På senare år har smarta telefoner börjat att

implementera hörselfrämjande teknik, vilket gör att användare får

bättre kontroll och kan justera sina hörapparater. Utvecklingen

framöver går mer mot att endast mikrofon och högtalare är placerad

vid örat och resten processas i molnet vilket kommer öppna upp för

betydligt mer avancerade lösningar som också kräver högre

datasäkerhet.

Som ett alternativ eller komplement till hörapparater, som är en

medicinteknisk produkt, växer det fram ett annat produktområde

som kallas PSAP, Personal Sound Amplification Products. Dessa

produkter kan köpas som konsumentprodukter och utmanar därför

den traditionella strukturen där hörselhjälpmedel utprovas av

audionomer och förskrivs som hjälpmedel. Så kallade OTC-devices

(Over The Counter Devices) leder till fallande priser. I ett amerikansk

exempel sjunker priserna dramatiskt [83]:

“Consumers enrolled in traditional Medicare plans and many

commercial insurance plans must pay cash for hearing aids [77]. In

contrast, high-quality Personal Sound Amplification Products

(PSAPs) generally retail from around $300 to $500 a pair. These

high-quality PSAPs indicate how low prices for OTC hearing aids

may go”.

Hörselhjälpmedel på arbetsplatser

Under covid-19 pandemin har möten via videokonferenssystem ökat

dramatiskt och med dem också svårigheter för hörselskadade och

döva anställda att kunna delta i konversationerna. De olika

videokonferenssystemen har brister men det lanseras samtidigt

olika förslag på lösningar.

36


Två strategier kan noteras

• man öppnar upp systemen för att ansluta skrivtolkar

• man använder verktyg som automatiskt försöker omvandla

tal till text.

På lång sikt kan detta leda till förbättringar för personer med nedsatt

hörsel då ljudkvaliteten i videomöten påverkar samtliga deltagare.

Ett ökat fokus på användning av mikrofoner, tydligare

turtagning/fördelning av ordet samt att tekniken ofta sätter fokus på

den som talar kan skapa ett bättre ljud tillgänglighet för alla.

Meryl Evans, som själv är döv och arbetar med digital

marknadsföring, har gjort en aktuell genomgång av ett antal

automatiska lösningar att omvandla tal till text och ingen kan just nu

sägas fungera tillfredsställande [84]. För de nordiska språken blir

resultaten oftast ännu sämre. Tekniken fungerar bättre och

utvecklas först för engelska och sedan för andra språk. Efter

kontakter med olika myndigheter kan konstateras att alla under

covid-19 dramatiskt har ökat antalet möten via

videokonferenssystem men att få tycks ha rutiner, verktyg eller

metoder för att hörselskadade och döva medarbetare ska kunna

delta i dessa möten.

Den svenska Arbetsförmedlingen har samarbetat med ett

tolkföretag så att de kan anpassa sin teknik för teckenspråkstolkning

och skrivtolkning i myndighetens videomötesplattform [85].

Molnbaserade tekniker

En underliggande förändring som vi har noterat är att det pågår ett

skifte från att funktioner och data är lagrade lokalt till att de istället

finns i molnbaserade lösningar. Sådana lösningar erbjuder

exempelvis möjligheter för personer med funktionsnedsättning att

lagra användarprofiler eller information i molnet. På det sättet skulle

de inte behöva anpassa och ställa in hur varje enskild tjänst eller

applikation ska fungera. Den informationen skulle kunna hämtas

från en centralt lagrad plats, i molnet. Denna utveckling verkar dock

hämmas av en konflikt med rådande lagstiftning. Vi har fått

kommentarer från flera håll att molnbaserade lösningar förbjuds,

särskilt i offentliga verksamheter, och att det hämmar

introduktionen av ny och innovativ teknik.

Rekrytering och matchning

Inom detta område finns exempel på hur AI, Artificiell Intelligens,

börjat användas och här framhåller både teknikutvecklare och

37


forskare att det skapar möjligheter för en mer fördomsfri

rekrytering, vilket antas kunna gynna personer med

funktionsnedsättning. Detta är ett argument som det svenska

jobbmatchningsföretaget HappyR använder som argument för sin

tjänst Fair Recruiting [86]. Liknande argument och teknik används av

norska Testhub [87] och amerikanska Eightfold som har utvecklat en

AI-powered Talent Intelligence Platform [88].

Jobbra.se är en svensk rekryteringstjänst som matchar

arbetssökande och arbetsgivare med inriktning på mångfald och

inkludering [89]. Tjänsten är gratis att använda. I april fanns det ett

(1) ledigt arbete presenterat i appen.

Det norska projektet InnArbeid [90] ”vil utvikle innovative tjenester

og teknologi for at personer med utviklingshemming kan finne,

skaffe og holde på et arbeid. Det innebærer en ny tjenestemodell

med ulike former for teknologi, som vil støtte overgangen fra skole

til arbeid og videre deltakelse i arbeidslivet”.

Det finska projektet Attitude to Recruitment [91] var ett projekt som

finansierades av Place Open Grant-programmet, med syfte att

förbättra sysselsättningen för långvarigt sjuka och

funktionshindrade. Det avslutades 2016.

I det danska KLAPjobs [92] har man skapat en hel verksamhet som

syftar till att hitta arbete för personer med kognitiva

funktionsnedsättningar som är förtidspensionerade och som har rätt

till så kallade flexjobb. Hittills har detta resulterat i att 3600 personer

fått ett arbete. Personer som söker arbete får hjälp av särskilda

konsulenter och innan personen blir anställd finns en period av

praktik. Lediga jobb annonseras både på KLAPjobs webbplats och i

den allmänna danska tjänsten för lediga arbeten [93].

Robotar och robotteknik

Robotar har sedan länge setts som ett framtida hjälpmedel men har

kanske mest utforskats som ett hjälpmedel i hemmet och på senare

tid som ett hjälpmedel i skolan eller som ett hjälpmedel vid utövande

av kultur. Till exempel har Begripsam på uppdrag av Myndigheten

för delaktighet i Sverige testat om personer med kognitiva

svårigheter kan låta sig representeras av en robot vid museibesök

[94]. Som hjälpmedel i skolan finns det exempel på robotar som tar

elevens plats i klassrummet när eleven av någon anledning befinner

sig i hemmet [95]. I Danmark har Teknologisk Institut testat

robotteknik [96] som en ny teknik inom området telemedicin. Vi har

inte hittat exempel på att man gör motsvarande i arbetslivet.

38


Fjärrnärvaro med hjälp av robotteknik tycks därmed mest vara

förbehållet andra områden i samhället.

Robotteknik i ett hjälpmedelssammanhang är ofta kopplad till

utveckling av proteser att fästa på den mänskliga kroppen, att bära

utanpå kroppen eller till fristående hjälpmedel som används för att

lyfta eller flytta föremål. I de exempel vi hittat, där robotar används i

en arbetsmiljö, tycks de användas för att rehabilitera redan anställda

personer som på grund av olycka mist en kroppsdel snarare än att de

används av personer som står utanför arbetslivet men som med

hjälp av en robot skulle kunna arbeta. På samma sätt kan vi se att

robotteknik används för att förhindra framtida

arbetsskador/funktionsnedsättning snarare än att personer som

redan har nedsatt funktionsförmåga använder denna teknik.

Robotarmar utvecklas av flera forskare i världen. En av de tekniker

som kommit längst tas fram på John Hopkins University [97] men

det finns fortfarande svårigheter med att få tekniken att fungera i

naturliga miljöer [98]. I samma forskarmiljö utvecklas också

ögonproteser [99]. Robothandsken Carbonhand har utvecklats i

samarbete mellan Arbetsförmedlingen och det svenska företaget

Bioservo Technologies AB, som har sina rötter på Kungliga tekniska

högskolan, KTH, och Karolinska institutet, KI. Den hjälper idag

människor som drabbats av stroke, förslitningsskador och andra

muskelsjukdomar.

Samarbetsteknologi

Ett teknikområde som hamnat starkt i fokus under den rådande

pandemin är digitala system för samarbete och samskapande. Den

vanligaste formen av sådan teknik är videomöten. Det är en teknik

som funnits en längre tid men som fått ett uppsving och där det

också kommit in nya aktörer som snabbt tagit stora delar av

marknaden. Här har det visat sig att många system har bristande

tillgänglighet och att det inte fungerar med separata alternativ eller

särlösningar. Den som finner dessa lösningar otillgängliga kan helt

enkelt inte samverka med sina kollegor och samarbetspartner.

Precis som vid fysiska möten behöver vissa individer tolkning under

ett videomöte. Här har tekniken tydliga brister. Det kan till exempel

vara svårt att få bilden av en teckenspråkstolk i fokus eller i en

tillräckligt stor bildruta. Systemen sätter ofta automatiskt fokus på

den som talar. De personer som kommunicerar utan tal hamnar inte

automatiskt i fokus. Den svenska Arbetsförmedlingen har bidragit till

att koppla samman tekniker för teckenspråk och skrivtolkning med

informationssäkra system för videomöten. Leverantörer av

39


videomöten som öppnar upp för sådana sammankopplingar kan

därmed få videomöten skrivtolkade i realtid.

På detta område är innovationstakten hög. Apple har just

annonserat att de har utvecklat teknik för FaceTime [100], som gör

det möjligt för tekniken att identifiera en person som använder

teckenspråk och sätta den personen i fokus på samma sätt som en

person som talar sätts i fokus.

Smarta telefoner

Smarta telefoner betraktas sällan som hjälpmedel, men många

funktioner som tidigare har producerats som separata hjälpmedel

finns idag inbäddade i de smarta telefonernas operativsystem. Andra

funktioner kan enkelt laddas ner som appar. Introduktionen av

smarta telefoner och App Store/Android store har skapat en

grundläggande infrastruktur för att distribuera och uppdatera

tekniska lösningar till individer. Ofta är kostnaden för de särskilda

funktionerna låg eller i vissa fall gratis. Vad som inte har byggts ut

och integrerats i denna infrastruktur är information, träning och

support.

I Begripsams undersökning om hur svenskar med

funktionsnedsättning använder internet [38] säger 55 procent av alla

som har en smart telefon att det är telefonen i sig som är deras

hjälpmedel. I samma undersökning är det stora skillnader i hur unga

personer (upp till 24 år) har tillgång till smarta telefoner. Bland unga

med funktionsnedsättning har 79 procent tillgång till en smart

telefon. För ungdomar utan funktionsnedsättning har 100 procent

tillgång till en smart telefon.

Språkteknologi

Mycket av utvecklingen på detta område sker med engelska som

grund. En gemensam problematik för de nordiska länderna är att

våra språk är små, sett ur ett globalt perspektiv. Ännu mindre blir då

de nationella minoritetsspråken, till exempel samiska, meänkieli

med flera. Det leder till att en del teknik som utvecklas i andra delar

av världen inte tas fram med språkversioner på de nordiska språken.

Vissa leverantörer tycks se de nordiska länderna som för små för att

ta fram separata språkversioner och många tycks förlita sig på att

personer ivåra länder klarar sig bra med engelska versioner. Det är

dock vanligt att personer med funktionsnedsättning rapporterar att

de har svårt att klara förståelsen på engelska. Här finns skillnader i

hur de olika länderna hanterar situationen. Det förekommer att både

den isländska och den finländska regeringen betalar internationella

40


företag för att ta fram språkversioner av viktig programvara på de

egna språken.

De språkvårdande myndigheterna i de nordiska länderna har ett

utbyte i språkteknologiska frågor. En bärande strategi är att samla in

så kallade korpusar, stora samlingar av språkliga data, och ställa

språkdatabaser till förfogande för forskare och företag. På

minoritetsspråk och teckenspråk är en grundläggande svårighet att

det helt enkelt finns för lite data att arbeta med, vilket påverkar

kvaliteten i de konverteringsprocesser som är en av de

grundläggande funktionerna i språkteknologi. De funktioner inom

denna teknologi som har särskilt stor betydelse för personer med

funktionsnedsättning är

● text till tal-konverteringar

● tal till text-konverteringar

● automatiska översättningar från ett språk till ett annat

● automatiska förenklingar av innehåll

● automatiska förkortningar av innehåll.

Av betydelse är också möjligheten att använda språkteknologiska

lösningar för att analysera texters svårighetsgrad.

En grundläggande förutsättning för att språkteknologin ska fungera

väl är att ursprungliga texter eller tal som används är begripliga. Det

är betydande svårigheter förknippade med att göra svårbegripligt

innehåll mer begripligt i automatiserade processer. Grundläggande

insatser för att producera enkelt och begripligt är därför av största

vikt.

Begripsam har på senare tid deltagit i två projekt som har koppling

till det språkteknologiska området: Dyslexiförbundets Orden på

jobbet [101] och Begriplig text [102]. Rapporterna Text och siffror i

arbetslivet [103] samt Dyskalkyli och räknesvårigheter i arbetslivet

[104] visar hur situationen ser ut för personer med läs- och

skrivsvårigheter inom några yrkesområden.

Det språkteknologiska arbetet inom EU är starkt kopplat till

forskningsnätverket META-NET [105]. Nätverket tog 2012 fram en

strategisk forskningsagenda [106] som pekade ut tre huvudområden

för att klara utmaningarna för de europeiska språken, där många är

små och riskerar att hamna efter i den tekniska utvecklingen. Dessa

områden är: Translingual Cloud (för översättningar mellan de

europeiska språken), Social Intelligence and e-Participation (så att

språkteknologi förstår kontexter och kulturella sammanhang) och

Socially Aware Interactive Assistants (teknik som aktivt kan agera

41


och ge proaktivt och interaktivt stöd genom verbal och icke-verbal

kommunikation). META-NET publicerade 2012 en serie vitböcker för

att ge en språkteknologisk lägesbild för olika länder [107]. Sådana

finns för danska, finska, isländska, norska (bokmål), norska (nynorsk)

och svenska.

Överlag pekar forskare och experter på risken för en

språkteknologisk ojämlikhet. På europeisk nivå finns betänkandet

Om likabehandling av språk i den digitala tidsåldern [108], där man

bland annat slår fast teckenspråkets betydelse och att

språkteknologi särskilt kan underlätta kommunikationen för döva

och hörselskadade, blinda och synskadade och personer med

dyslexi. Betänkandet föreslår därför olika politiska alternativ som

skulle kunna förbättra den språkliga jämlikheten i Europa med hjälp

av ny teknik, genom att 1) förbättra de institutionella ramarna för

språkteknologisk politik, 2) skapa nya forskningsstrategier för att

öka användningen av språkteknologi i Europa, 3) använda

utbildningspolitiken för att trygga framtiden för språklig jämlikhet i

den digitala tidsåldern och 4) öka stödet för både privata företag och

offentliga myndigheter för att kunna använda språkteknologin på ett

bättre sätt. I Norden finns ASTIN, en arbetsgrupp för språkteknologi

[109] och det förekommer satsningar på språkteknologisk

utveckling, i Danmark [110], Island [111] och Norge [112]. Det finns

språkbanker i Finland [113], Norge [114] och Sverige [115]. Många av

dessa satsningar syftar till att skapa en teknisk infrastruktur för dessa

relativt små språk, där det sedan ska vara möjligt att utveckla olika

språkteknologiska lösningar.

Textförenkling

Vid Linköpings universitet bedrivs flera språkteknologiska

forskningsprojekt med koppling mot funktionsnedsättning. Ett

sådant är utvecklingen av produkten Friendlyreader [116]. I en

pilotversion har användare kunnat dra i reglage för att förkorta

texter och för att förenkla texter, där den huvudsakliga betydelsen

av texten ska kvarstå. Verktyget har också kombinerat ett antal

automatiska verktyg som bedömer texters svårighetsgrad, som ett

stöd för skribenter som vill arbeta med att förenkla texter.

En nyutvecklad tjänst från Dart i Sverige kallas Easy Reading. Den

ger läsaren en rad olika möjligheter att förenkla läsningen [117].

I ett pågående samarbetsprojekt kallat EASIT [118] arbetar personer

från flera europeiska länder med att ta fram riktlinjer för hur

textbeskrivningar av talat språk i filmer kan förenklas.

42


Uppläsning av text – teknik för konvertering av text till tal

Det finns en rad olika tekniska lösningar för att omvandla text till tal.

Denna teknik är ett exempel på hur teknik som förr bara fanns via

specialutvecklade hjälpmedel nu också finns som inbäddade

funktioner i andra applikationer, direkt på webbsidor eller som en

komponent i ett operativsystem. Det är oklart hur mycket forskning

som ligger bakom utvecklingen av dessa lösningar. Det finns ett

relativt stort antal leverantörer och vi ger här två exempel.

Adgang for alle: Danmark. Automatisk uppläsning av text på

webbsidor. Lösningen är gratis och är utvecklad av Specialskolen for

Voksne, Vendsyssel i samarbejde med efaktum Aps,

Teknologicentret for Handicappede og Aalborg Universitet och har

sedan starten haft cirka 45 000 användare [119].

Dolphin, om har en del av sitt utvecklingsarbete i Sverige har

lösningar för alla typer av lässvårigheter. Deras produkt Easy Reader

är en gratisapplikation för personer som har rätt att läsa talböcker.

De erbjuder också konverteringsprogramvara till arbetsgivare som

behöver konvertera text till format som är tillgängliga för anställda

som till exempel har nedsatt syn, är blinda eller har dyslexi [120].

Tal till text

På senare år har möjligheten att tala in text ökat. Det har tidigare

funnits vissa specialprogramvaror som krävt relativt omfattande

insatser där användaren tränar programvaran att förstå den egna

rösten. Nyare lösningar använder AI och bygger på analys av stora

mängder tal. Flera utvecklare av denna teknik erbjuder öppna

protokoll (API:er) som gör att utvecklare och innovatörer kan bygga

in funktioner för tal till text i sina lösningar. Här kan noteras att

många lösningar fungerar bättre för det engelska språket. Tekniken

är inte lika utvecklad för de nordiska språken men den bild som

framträder är att kvaliteten gradvis och stadigt ökar.

Dictus: är en dansk tjänst där användare kan tala in texter i olika

applikationer [121]. Tjänsten finns både för privatpersoner och för

installation i olika verksamheter och verksamhetssystem. Tjänsten är

en spin-off från arbete gjort på Prolog Development Center och

denna talteknologiska lösning har också använts direkt i

arbetsmarknadsinriktade projekt på Teknologisk Institut [122]. Där

har man i ett projekt adresserat att upp till 30 procent av

omsorgspersonal kan ha svårt att skriva och istället utvecklat

lösningar där man med tal matar in information i journaler i

äldreomsorgen Microsoft Word: i Word och flera andra kommersiella

43


kontorsprogram finns idag inbyggt med dikteringsmöjligheter

liksom särskilda hjälpmedelsprogram.

Textify [123] och Textamig [124] är exempel på hur enskilda

entusiaster tar sig an att utveckla applikationer baserade på denna

teknik. De används för att skapa automatiska textningar av tal i

realtid eller att i efterhand texta videofilmer.

Styrning och omgivningskontroll

Den här typen av teknik används för att med hjälp av de delar där en

människa har rörlighet skapa en möjlighet till interaktion med

omgivningen. I sin enklaste form handlar det om alternativ till

datormusen eller tangentbordet. Så kallade brytare, som finns i

många former och utföranden har funnits relativt länge. En relativt

ny teknik på det området är så kallade sensorbrytare. Brytare kan

vara stora knappformade objekt, men också utformade som plattor,

vippkontakter, små enheter fästa på fingrar etcetera. En relativt ny

teknik på det området är så kallade sensorbrytare. Till skillnad från

de tidigare brytarna kräver en sensorbrytare inte direktkontakt. Det

räcker med att komma nära brytaren. På senare tid har också brytare

som reagerar på ögonblinkningar utvecklats. Finska Papunet är ett

exempel på en samlad information som informerar om dessa

tekniska lösningar [125].

Styra med munnen eller tungan

En tidig teknik för att utnyttja rörelseförmåga i munnen för att styra

omgivningen var den så kallade sug- och blåstekniken. Ett exempel

på hur nutida forskning har lett fram till en serie högteknologiska

produkter är forskning utförd av Lotte Andreasen Struijk på Centre

for Sensory-Motor Interaction på Aarhus Universitet [126], [127].

Forskningen handlar om hur mobilitet i tungan kan användas för

personer som i övrigt har förlorat sin rörelseförmåga. Det har lett till

en spinoff, kallad Itounge, och senare till ytterligare fyra produkter

som idag erbjuds på marknaden via företaget TKS. Hjälpmedlet

sitter i användarens gom och har 18 sensorer. En sensor fästs med

piercing i användarens tunga och det är med den användaren

kontrollerar enheten i gommen. Programvara, digitala gränssnitt

och rullstolar är exempel på vad som kan styras och kontrolleras.

TKS har även använt sensorer för att utveckla en styrenhet för

fingerstyrning, för den som har mycket liten rörlighet i sina händer.

Den fortsatta forskningen syftar till att styra en robotarm med hjälp

av Itounge. En liknande lösning, att använda tungan, har tagits fram

av forskare i USA [130]. Idén att utnyttja en kvarvarande förmåga har

44


också legat bakom utvecklingen av ögonstyrda rullstolar [131], där

forskare vid Imperial College i London utvecklar ett sådant system.

Ögonstyrning

I Norden har tekniker för ögonstyrning utvecklats av Tobii [132]. Det

är ett exempel på hur en innovativ ny teknik når hela vägen fram till

en ny produkt som etablerar sig på hjälpmedelsmarknaden. Under

samlingsnamnet Tobii Dynavox finns ett antal produkter för

samtalsapparater, kommunikation, styrning av datorer, diktering

etcetera. [133]. Ögonstyrning är ett exempel hur en ny teknik delvis

ersatt en äldre. Personer som tidigare varit hänvisade till mekaniska

brytare som de klickade på med någon del av kroppen som har

rörlighet kan nu välja om de istället vill använda sina ögon. För

användaren kan det innebära att det exempelvis går snabbare att

styra en dator eller att det går att få större precision vad gäller vilka

objekt som ska vara i fokus.

Telework – arbete hemifrån

Telework är ett ofta använt begrepp för att beskriva att personer

arbetar i sitt hem och kommunicerar med arbetsplats,

arbetskamrater och uppdragsgivare med hjälp av informations- och

kommunikationsteknologi. Många av de olika tekniker som

presenteras i denna rapport kan användas i ett sådant sammanhang.

Detta arbetssätt har varit ett tänkbart sätt att organisera arbete

sedan 1990-talet och många personer med funktionsnedsättning har

efterfrågat denna möjlighet länge. Här har arbetsgivares negativa

inställning till arbete hemifrån utgjort ett hinder och det har inte

ökat möjligheten för personer med funktionsnedsättning att få

arbete [134], [135], vilket var en förhoppning som tidigt kopplades

till denna utveckling. I samband med Covid-19 kan noteras att det

breda genomslag för att arbeta hemifrån som pandemin medfört

kan leda till en förändring för personer med funktionsnedsättning.

Eurofund genomför just nu en studie om detta och den kommer att

publiceras under 2021.

Tolkningsteknologi

Skrivtolkning online och skrivtolkning på distans öppnar upp för en

effektivare användning av skrivtolkar. Skrivtolkning gör det möjligt

att texta möten och evenemang i realtid. Det är lätt att tro att detta

enbart är bra för personer med hörselnedsättning. Vi har egen

erfarenhet av att också personer med kognitiva svårigheter kan

uppleva skrivtolkning som positivt. Förutom professionell tolkning

medger tekniken att möjligheten att texta kan delas ut till

45


exempelvis en arbetskamrat. Endast ett fåtal system för onlinemöten

har idag möjlighet att ansluta skrivtolkar som tredje part.

Distanstolkning har vuxit fram som ett alternativ till att ha

teckenspråkstolkar fysisk närvarande. Ett sådant exempel är

Bildtelefoni.net [136] som finansieras av myndigheten Post- och

Telestyrelsen i Sverige. Ett exempel på hur AI har börjat användas för

att i framtiden kunna automatisera översättning av teckenspråk till

text är ASLens [137]. En algoritm används för att identifiera enskilda

tecken i det amerikanska teckenspråksalfabetet. Projektet visar att

denna typ av teknik har långt kvar innan den kan bli praktiskt

användbar. Teckenspråk talas inte med enskilda bokstäver, förutom

då något behöver bokstaveras. Dessutom är amerikanskt

teckenspråk inte detsamma som de teckenspråk som talas i andra

länder. En fungerande teknik skulle behöva anpassas till de nordiska

teckenspråken.

Kroppsnära teknik

Ett relativt nytt forskningsområde är kroppsnära teknik, wearables

[138] där sensorer kan bäras på eller nära kroppen (eller som robotar

som nämns ovan). Inom välfärdsteknologin har tekniken mest

kommit att användas inom vård och omsorg och för olika former av

övervakning. Ett exempel är danska Wear&Care [139] som har

utvecklat teknik som kan signalera när en blöja behöver bytas på

vuxna personer som inte själva kan kommunicera detta.

Ett exempel på forskning med potential att tillämpas i arbetslivet är

utvecklingen av ett stöd för dövblinda att kommunicera. Där

används textiler för att skapa ett så kallat soft interface som

forskarna beskriver som en kombination av smarta textiler, sensorer,

semantik, bildbehandling, teknik för att känna igen ansikten och

föremål, maskininlärning, affektiv databehandling och spelifiering

(gamification) [140]. Ett annat exempel är en robothandske [60],

som kan förstärka människors greppförmåga och därmed skapa ett

starkare grepp eller förhindra förslitningsskador genom att mindre

kraft behöver användas vid repetitiva arbetsuppgifter.

Vi har inte hittat några exempel på att kroppsnära tekniker specifikt

har använts för att hjälpa personer med funktionsnedsättning till

arbete/anställning.

46


Skapar tekniken nya arbetsuppgifter för personer

med funktionsnedsättning?

Det finns ett litet antal exempel på företag och affärsidéer som är

utvecklade runt karaktäristiska särdrag hos personer med autism.

Specialisterne [25] och Unicus [141] anställer autistiska personer och

erbjuder dessa som konsulter till verksamheter som utvecklar

tekniska system. De anpassar arbetsplatser, arbetsuppgifter och

arbetsorganisation så att miljön ska fungera.

Testning av datasystem kan sägas vara ett exempel på en helt ny

arbetsuppgift, som uppstått som en följd av en allt mer komplex

utveckling av digitala system. Den kod som skapar dessa system

behöver detaljgranskas för att inte innehålla fel som kan påverka hur

systemen ska fungera. Det har visat sig att det bland personer med

autism finns individer som förefaller extra bra på att göra dessa

granskningar och, om arbetet organiseras utifrån att stötta de

svårigheter dessa personer i övrigt kan ha, kan arbetet utföras på

affärsmässiga grunder.

I vår kunskapsöversikt har vi hittat en forskningsartikel som belyser

detta fenomen [142]. Det är också ett av få exempel på ett

vetenskapligt arbete inte i första hand syftar till att utveckla teknik

som inriktar sig på att få individer med funktionsnedsättning ska

kunna bli mer som andra. Istället handlar arbetet om att skapa vad

som kallas ”Technology-Enabled Prosthetic Environments […] to

create reactive and adaptive environments” som ett designkoncept

för att integrera hjälpmedelsteknik för att skapa tillgängliga

arbetsplatser. Här är fokus på att med hjälp av en kombination av

teknisk och mänsklig assistans skapa en arbetsmiljö som fungerar väl

för den som har autism. Sådan teknik skulle kunna övervaka och

anpassa ljud- och ljusmiljöer, släppa fram e-post och meddelanden i

en lagom takt, hjälpa till att påkalla uppmärksamhet för något som

behöver bryta ett pågående fokus etcetera.

Även Michelsen et al. [143] har studerat hur digital kompetens och

utveckling av digitala gränssnitt kan användas för att skapa

arbetsplatser som upplevs som tillgängliga för personer med

kognitiva funktionsnedsättningar. De följde två verksamheter som

specialiserat sig på att skapa inkluderande arbetsplatser som ett sätt

att träna och förbereda personer med kognitiva svårigheter för

arbete inom IKT-branschen. En paradox som de noterar är att de

inkluderande arbetsplatser som visat sig fungera blir lite av parallella

universum, separerade från ordinarie arbetsmarknad, och

författarna ställer avslutningsvis frågan om ”this detour into the

47


protected labor market is necessary for some groups of job seekers,

who are statistically excluded from the ordinary labor market”.

48


Läget i de nordiska

länderna

De nordiska länderna tillämpar i stort sett samma modell för

hjälpmedel. Man skiljer till exempel på hjälpmedel som en individ

kan behöva för

• personligt bruk i det dagliga livet, ofta i hemmet

• i utbildning

• i arbete

Samma hjälpmedel kan därför ofta hanteras i flera olika system med

olika regelverk. En principiell skillnad är att i vissa system förskrivs

hjälpmedel och i vissa system ges bidrag till hjälpmedel efter

ansökan. Bidrag till hjälpmedel är det system som används för

arbetshjälpmedel i de nordiska länderna. Villkor och nivåer skiljer sig

åt men i princip ska en individ eller arbetsgivare kunna ansöka om

vilket hjälpmedel som helst, så länge det man söker inte är en vanligt

förekommande produkt eller tjänst som alla anställda kan behöva.

Hjälpmedlen ska på ett tydligt sätt kompensera för en nedsatt

förmåga.

En utmaning för denna uppdelning, som ibland kallas silos, är att

moderna hjälpmedel kan användas i alla situationer. En annan

utmaning är att gränsen mellan hjälpmedel och

konsumentprodukter suddas ut.

De flesta nordiska länder har en lång tradition av att förse de

anställda som så behöver det med hjälpmedel. Denna merkostnad

ska varken hamna hos den enskilde eller hos arbetsgivaren.

Det pågår inte, enligt vår erfarenhet, någon omfattande nordisk

utveckling av nya tekniska lösningar vars direkta syfte är att

underlätta för personer med funktionsnedsättning att arbeta. Många

av de tekniska och digitala lösningar som används i de nordiska

länderna är importerade från innovatörer och leverantörer i andra

delar av världen.

I ett fåtal fall har vi hittat exempel på mer generella och samlade

satsningar på att utveckla nya tekniska lösningar. I Danmark var

Velfærdsfabrikken [144] ett projekt för att sätta “unge med handicap

og private og offentlige virksomheder sammen om at skabe nye

velfærdsteknologiske produkter og services”. Av 20 identifierade

utmaningar kan dock ingen kopplas direkt till arbetslivet men några

49


handlade om svårigheter med hjälpmedels-begreppet och

hjälpmedelssystemet.

I Sverige har myndigheten Post- och Telestyrelsen genomfört årliga

innovationstävlingar [145] och vid ett tillfälle har temat varit

arbetslivet. Detta tema genomfördes i samarbete med

Arbetsförmedlingen. I Sverige har även innovationsmyndigheten

Vinnova genomfört särskilda utlysningar inom området

tillgänglighetsdesign [146].

Ett amerikanskt exempel som är inriktat på att utveckla innovativa

lösningar för arbetslivet är The Frist Center for Autism and

Innovation, engineering technologies and transforming the

workplace – inspired by neurodiversity, at the Vanderbilt University

School of Engineering [147]. Centret ska “aggressively pursue

research and development of technologies, algorithms, and

approaches, with the common themes of supporting autism at work

and deploying autistic abilities in the marketplace.” Flera aktiviteter

pågår men än finns inga tydliga exempel på att lösningar tagits i

bruk.

Danmark

I det danska systemet finns en långtgående decentralisering. Varje

kommun har en hjälpmedelscentral där medborgare kan få tillgång

till hjälpmedel. På arbetsplatsen är det i mötet mellan en enskild

arbetsförmedlare och individen som frågan om hjälpmedel kan

komma upp. På central nivå är det Socialstyrelsen som ansvarar för

hjälpmedel som definieras på följande sätt

"Ethvert produkt (herunder genstande, udstyr, redskaber og

software) specielt produceret eller almindeligt tilgængeligt, som

anvendes af eller for personer med funktionsevnenedsættelse

• til deltagelse

for at beskytte, træne, måle eller erstatte

kropsfunktioner/anatomi og aktiviteter, eller

for at forebygge funktionsnedsættelser og aktivitets- eller

deltagelsesbegrænsninger."

I kommunerna finns så kallade jobbcenter och på dessa finns

nyckelpersoner som har särskild kompetens i att stötta personer

med funktionsnedsättning.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, STAR [149] har en

översikt över hur det danska stödsystemet ser ut för personer med

funktionsnedsättning som söker arbete. För att knyta samman

50


personer som i sin yrkesutövning hanterar hjälpmedel driver den

danska socialstyrelsen ett antal nätverk [150].

Hjälpmedel finns presenterade i en central databas [151]. Där finns

också ett forum där hjälpmedel diskuteras. Det är inte tvingande att

använda sortimentet i databasen. Den som ansöker om ett

hjälpmedel kan själv ange vilken produkt som anses lämplig.

Av en enkät framkom att 83 procent av de svarande angav att de är

positiva till välfärdsteknologi men att många samtidigt oroar sig för

att ny teknik ska tränga undan stöd som de exempelvis får från

kommunen [152].

I Danmark finns ett Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse,

FHB [153] där man med en tvärvetenskaplig ansats samlar olika

aktörer för att forska om funktionsnedsättning, sysselsättning och

arbete. Just nu pågår projekt kring matchning [154] och jobbsökning

[155]. Forskargruppen har tidigare genom bland annat en

registerstudie konstaterat att övergången från utbildning till att få

det första arbetet är betydligt svårare för personer med

funktionsnedsättning jämfört med andra studenter [156].

Danmark har inget innovationsprogram eller system som specifikt

syftar till att få fram digitala lösningar som underlättar arbete för

personer med funktionsnedsättning. Sedan nedläggningen av det

danska Hjälpmedelsinstitutet finns ingen samlande kraft för

utveckling av hjälpmedel. I Danmark finns flera exempel på

satsningar inom området Välfärdsteknologi men dessa riktas mot

hemmet och/eller mot vård. Ett sådant exempel är CareNet [157], ett

nationellt nätverk för välfärdsteknologi. Bevica fonden finansierar

flera projekt som på ett generellt plan bidrar till att skapa bättre

förutsättningar för personer med funktionsnedsättning. Ett projekt

handlar om att få ingenjörsstudenter att se tillgänglighet och

universell utformning som en naturlig förutsättning för allt

utvecklingsarbete [158]. Inom ramen för Universal Design Hub

arbetar fonden med att synliggöra förändringspotentialen som finns

i mångfald, universell design och att ingen ska lämnas utanför [159].

I Danmark finns branschorganisationen Danish Care [160] som

samlar branschen för hjälpmedel och välfärdsteknologi [161].

Branschen omfattar 300 verksamheter som omsätter över 5

miljarder danska kronor per år och exporterar hjälpmedel för 1.3

miljarder per år [162].

51


Finland

I Finland finns system för att förse personer med de hjälpmedel de

kan behöva för att arbeta. Enkla hjälpmedel kan man få via

hälsocentraler eller andra offentliga hälso- och

sjukvårdsinrättningar. Den som behöver hjälpmedel kan själv eller

med hjälp av en anhörig eller personal inom sjukvården ta kontakt

med primärhälsovårdens hjälpmedelsutlåning.

Efter läkarremiss kan personer få hjälp med utprovning av

datorhjälpmedel, kommunikationshjälpmedel etcetera. Ett exempel

på en sådan resurs är Tikoteket [163].

Så kallade krävande hjälpmedel kan fås via Folkpensionsanstalten

[164]. Som krävande hjälpmedel räknas till exempel teknisk

specialutrustning, såsom läs-tv, punktskrifts- och storskärmar samt

datorer. Den som behöver ett hjälpmedel ansöker inom ramen för

vad som kallas yrkesinriktad rehabilitering.

Via Arbets- och näringsbyrån kan partiellt arbetsföra ges möjligheter

att arbeta genom stöd för specialarrangemang på arbetsplatsen

[165]. Stödet kan vara högst 4 000 Euro och det kan beviljas på

förhand. Detta stöd ses som en del av “den pluralistiska

arbetsgemenskapen” [166] där också frågor om mångfald och

jämställdhet inryms. Ersättning kan också ges för hjälp av en annan

arbetstagare. Den som anställs kan också behöva hjälp med

arbetsuppgifterna på grund av skada eller sjukdom. En arbetstränare

kan hjälpa till med bedömningen av hjälpbehovet.

Med stöd av handikappservicelagen kan den anställda få hjälp med

lösningar för arbetsresor av sin kommun. En översikt över de

generella stöden i Finland finns hos FPA [167].

Hyteairo [168] är ett program för artificiell intelligens och robotik i

välfärden. Det stöder och påskyndar utnyttjandet av artificiell

intelligens och robotik. Programmet fokuserar på hem- och

vårdmiljöer men det är tänkbart att lösningar som utvecklas också

kan användas i arbetslivet. Ett av programmets syften är att utreda

och avlägsna hinder och skapa förutsättningar för utvecklande och

användning av artificiell intelligens och robotik inom välfärdssektorn

samt att främja affärsverksamheten för denna typ av teknik i Finland

och exporten inom sektorn.

Finland har inget innovationsprogram eller system som specifikt

syftar till att få fram digitala lösningar som underlättar arbete för

personer med funktionsnedsättning.

52


Island

Island skiljer sig från de övriga nordiska länderna i det att det inte

finns system för att förse personer med arbetshjälpmedel. Detta

tycks vara en fråga mellan arbetsgivaren och den anställde.

Kommunerna kan bevilja stöd till hjälpmedel men stödbeloppen är

låga. Vi kan se att personer med funktionsnedsättning får

rekommendationen att inte berätta om sina svårigheter under en

ansöknings- och rekryteringsprocess.

På Island finns en framstående produktion av proteser men i övrigt

har vi inte identifierat någon större inhemsk utveckling av tekniska

lösningar för personer med funktionsnedsättning.

Island har inget innovationsprogram eller system som specifikt syftar

till att få fram digitala lösningar som underlättar arbete för personer

med funktionsnedsättning. Enligt kontakter med forskare

verksamma på Island finns ett icke-formaliserat men ändå stöd för

studenter med funktionsnedsättning att gå från universitetsstudier

till arbete. Dessa individer är mycket få och blir därmed sedda och

det brukar gå att hitta arbeten.

Norge

Enligt norsk arbetsmiljölagstiftning har arbetsgivaren en skyldighet

att anpassa arbetsmiljön till arbetstagare som har en

funktionsnedsättning. Centrala aktörer i Norge är Bufdir och NAV

Hjelpemiddelsentral [170]. Hjälpmedel i Norge finns samlade i en

databas [171]. Kunskap finns sammanställd i en kunskapsbank [172]

och en särskild sida har tagit fram ett bibliotek för appar [59]. I

appbiblioteket finns möjlighet att välja Arbeid og utdanning som

tema och då presenteras ett 40-tal appar, som kan vara från

Microsoft Word till mer specialiserade appar typ Dyscalcylator [173].

Nätverket UnIKT [174], som drivs av Bufdir, samlar ett stort antal

aktörer och arbetar med principer för universell utformning. Karde

[175] har drivit ett antal projekt om arbete för personer med

intellektuell funktionsnedsättning och i dessa finns exempel på hur

teknik kan underlätta arbete [176].

I ett pågående projekt, InnArbeid – Innovasjon i offentlig sektor,

utvecklar UiA Senter for e-helse [177] fyra olika applikationer som

ska stötta personer med utvecklingsstörning i inkludering i

arbetslivet. De områden projektet arbetar med är samarbete, stöd i

vardagen, att hitta ett arbete och att vara i ett arbete.

En utredning Barrierer for deltakelse i arbeidslivet [178]

konstaterade att en fjärdedel av de medverkande personerna med

53


funktionsnedsättning har avslutat arbeten på grund av digitala

barriärer. Av en utredning från 2016 framkommer att det finns

särskilda svårigheter förknippade med digitala hjälpmedel [179];

“[…] regelverket for tildeling er komplisert og til dels gammeldags,

samt at det er svært begrenset med informasjon om digitale

hjelpemiddler som er rettet mot arbeidsgivere. Videre varierer

saksgangen fra kommune til kommune, slik at brukere med lik

funksjonsvariasjon blir behandlet ulikt avhengig av bosted.”

Utredningen är fokuserad på Digitale hindre for økt sysselsetting och

tar inte upp eventuella fungerande lösningar. Den pekar ut en rad

svårigheter som förhindrar tillgången till tekniska och digitala

hjälpmedel i arbetslivet. En grundläggande problematik tycks vara

att regelverket är gammalmodigt och att personer som ger råd om

eller förskriver hjälpmedel saknar kompetens om just de tekniska

och digitala lösningarna. Problemen börjar redan då personer med

funktionsnedsättning söker lediga arbeten och följer sedan med in i

arbetet.

2018 hade “60 prosent av de ansatte med funksjonshemming en

tilpasset arbeidssituasjon” [180]. Det är en ökning jämfört med

föregående års mätning. Anpassningarna tycks handla om fysiska

anpassningar, tillrättalagda arbetsuppgifter eller anpassade

arbetstider.

Bufdir har publicerat ett 25-tal rapporter om IKT sedan 2004. Av

dessa handlar två till någon del om digitaliseringfunktionsnedsättning-arbete

[179], [181]

Bakke [182] pekar på en grundläggande problematik med den

norska hjälpmedelsförsörjningen och det är att den är organiserad

och tar sin utgångspunkt i att personer med funktionsnedsättning

inte arbetar och därmed har tid att till exempel hålla på med besök

och utprovningar av hjälpmedel på dagtid.

Den nyligen publicerad kunskapsöversikt Universell utforming

Tilstandsanalyse og kunnskapsstatus [183] ger en lägesbild av

situationen i Norge. Det finns avsnitt om arbetsliv och i ett kort

avsnitt om IKT sägs bland annat “En av de kanskje viktigste

endringene er nye samhandlingsverktøy, både i form av

simultanproduksjon og forskjellige kommunikasjonsløsninger”.

Ravneberg och Söderström [184] konstaterar att mycket av den

tekniska utvecklingen syftar till att kompensera bristande funktioner

snarare än teknik som accepterar mänsklig mångfald och att det

behövs mer forskning och utveckling med denna utgångspunkt.

54


Michelsen [185] ger dels en bild av hur systemet är uppbyggt i Norge

samt presenterar och har genom fallstudier undersökt hur processer

för introduktion av teknologi och kompenserande hjälpmedel kan

hjälpa personer med kognitiva funktionsnedsättningar att arbeta.

Frovik [186] har undersökt hur personer med funktionsnedsättning

upplevt processen för att få hjälpmedel och anpassningar på

arbetsplatsen.

I den pågående satsningen Pathways to work, Achieving coordinated

services in work integration of groups on the margins of the labour

market – INTEGRATE [187], [188] genomförs forskning om

koordinerade insatser för att öka sysselsättningen i grupper som står

utanför arbetsmarknaden. Flera olika perspektiv kombineras, där

arbetsplatser och arbetsgivare, stödsystemet och hälsosystemet står

i fokus. Satsningen sker i samarbete mellan forskare på OsloMet,

Høgskolen i Innlandet och internationella forskargrupper i

samverkan med brukarorganisationer. Satsningen är kopplad till

Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI) vid OsloMet.

HIRE? A mixed-method examination of disability and employers

inclusive working life practices [189] är också en pågående

tvärvetenskaplig satsning som fokuserar på arbetsgivares kunskaper

och attityder när det gäller funktionsnedsättning. Projektet jämför

förhållanden i Norge, Sverige, Danmark och USA. NAVs

arbeidslivssentre i Akershus og Rogaland och Unge

funksjonshemmede deltar i arbetet. Ytterligare pågående norsk

forskning är riktad mot små och medelstora företag [190] och att

undersöka vilka faktorer som möjliggör rekrytering (istället för att

fokusera på barriärer) [191].

CHARM [192] är ett forskningscenter vid universitetet i Oslo som

forskar om /re/habiliteringstjänster där behoven ses ur ett

helhetsperspektiv och där hälsa, arbete och utbildning är centrala.

Även andra projekt tittar på rehabilitering [193]–[195]

Sverige

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ett delat ansvar för

arbetshjälpmedel [196], [197]. Den som behöver ett hjälpmedel kan

få hjälp med utprovning och inköp. I korthet går systemet ut på att

den enskilde eller dennes arbetsgivare ansöker om att få köpa ett

hjälpmedel och om detta godkänns betalar den enskilde eller

arbetsgivaren leverantören av hjälpmedlet och får sedan ersättning

för denna kostnad. Vid behov kan en individ få kontakt med

specialister. De yrkesprofessioner som arbetar med anpassningar

och hjälpmedel på arbetsplatsen är framför allt arbetsterapeuter,

55


sjukgymnaster, audionomer, dövkonsulenter och synspecialister. De

har specifik kompetens för att utreda och göra en analys av vilka krav

arbetsplatsen och arbetsuppgifterna ställer i relation till personens

förutsättningar.

I en bred kunskapsöversikt av Sveriges Kommuner och Regioner

[198] sammanställdes kunskap och erfarenheter till stöd åt offentliga

arbetsgivare som vill bredda rekryteringen och tillvarata

kompetensen hos personer med funktionsnedsättning

Arbetsförmedlingen har ett teknikprogram för utveckling av

hjälpmedel på arbetsplatsen. Programmet syftar till att utveckla ny

teknik, nya metoder eller koncept för personer i

arbetsmarknadspolitiska program som har en funktionsnedsättning

som medför nedsatt arbetsförmåga. Det sker när lämpliga

arbetshjälpmedel saknas på den reguljära marknaden.

Projektresultatet ska också kunna komma till bredare användning

och kunna tillämpas för andra personer med liknande

funktionsnedsättningar och som ett metodstöd för bland annat

Arbetsförmedlingens specialister.

Några sådana exempel:

En webbapplikation på en surfplatta gjorde det möjligt för en

hörselskadad truckförare att ersätta arbetsorder via

kommunikationsradio med order som visades visuellt. Även annan

kommunikation med arbetskamrater förbättrades.

Ett metodstöd för anpassningar av belysningar på arbetsplatser,

vilket presenteras i rapporten Bra ljus på arbetet! [199]. Här

utvecklades inga hjälpmedel då belysningslösningar fanns men var

okända. Även de exakta behoven var kända och metoden handlar

om hur man kommer fram till vilka lösningar som behövs för en viss

individ.

De senaste åren har Arbetsförmedlingen också finansierat följande

satsningar

• utveckling av videomötesteknik för säker kommunikation

• utveckling av ett tillgängligt kassasystem för bland annat

synsvaga i samarbete med Ancon AB

• utvecklingen av robothandsken Carbonhand i samarbete

med Bioservo Technologies AB.

En mycket framgångsrik satsning som har några år på nacken var det

så kallade Teknikupphandling för funktionshindrade, TUFFAprojektet.

Här användes en metodik som gjorde att tydliga behov

56


identifierades och att resurser styrdes till att utveckla hjälpmedel,

varav flera finns kvar på marknaden nära 20 år senare.

57


Internationell utblick

Eurofound och International Labour Organization (ILO) har

publicerat rapporten Working conditions in a global perspective

[200]. Den ger en övergripande bild av hur arbetslivet ser ut i stora

delar av världen. Den är också typisk för många liknande arbeten.

Den redovisar läget i många olika länder, skillnader mellan kvinnor

och män, skillnader som kan bero på inkomst etcetera. Men den

saknar helt ett funktionshinderperspektiv. Vi kan av denna rapport

inte se hur förekomst av funktionsnedsättning påverkar de olika

områden som granskas.

Forskningskonferenser

Vi har identifierat ett antal nordiska och internationella konferenser

där det är tänkbart att forskare presenterar arbeten som ligger inom

ramen för denna kunskapsöversikt.

De konferenser vi granskat är ASSETS, CHI, CSUN, INTERACT,

Lancaster Disability Studies Conference, NNDR, NordiCHI, och UD,

samt sökt i databasen IEEE. Vi kan konstatera att möjligheten att få

ett arbete och tillgängliggörandet av arbetsplatser inte varit primärt

fokus under de senaste fem åren.

När tekniska hjälpmedel eller lösningar tas upp på konferenser med

funktionshinderfokus är

• kopplingen till arbetsliv svag och det är otydligt hur just

tekniken främjar en faktisk anställning eller en ökad

möjlighet att få ett arbete

formen beskrivande redovisningar av hur en viss teknik har

använts eller prototyp har tagits fram för att eventuellt kunna

användas av personer med en viss diagnos eller svårighet.

Det går dock att på flertalet konferenser hitta inslag som i någon

mån berör temat för denna översikt men där fokus inte legat på hur

just tekniska innovationer bidrar till en anställning eller arbete. En

konferens som regelbundet återkommer till arbetsmiljöer i någon

mening är PETRAE [201] som står för Persuasive Technologies

Related to Assistive Environments.

De multinationella företagens engagemang

Det pågår en omfattande teknikutveckling där företag som Google

[202], Apple [203] och Microsoft [204] utvecklar

58


tillgänglighetsfunktioner för sina egna system och produkter men

också utveckling där dessa genom olika program och samarbeten

stöder andra aktörers utveckling av tekniska och digitala lösningar

som på olika sätt underlättar för personer med

funktionsnedsättning.

Denna utveckling tar fram tekniska lösningar som kan appliceras på

en rad olika situationer och miljöer men har snarare karaktären av att

ta fram funktioner där de specifika applikationerna och

anpassningarna till exempelvis en arbetskontext får göras av andra.

Många av dessa lösningar laborerar med öppna

applikationsprogrammeringsgränssnitt, API eller med satsningar

som gör det möjligt för utvecklare att efter överenskommelse nyttja

tekniken för utveckling av egna lösningar. Ett problem som noterats

av personer i praktisk verksamhet är att det är mycket svårt att få

kontakt med de stora multinationella företagen och även om man

vill det så går det inte att köpa tjänster av dem för att utveckla eller

anpassa produkter och tjänster.

Europa

I Europa finns AATE, Association for the Advancement of Assistive

Technology in Europe [205]. AATE noterar en över tid förändrad roll

för yrkesverksamma inom hjälpmedelsområdet:

“AT professionals whose role increasingly shifts from the AT

professional deciding on what a person needs to rather mentoring

and guiding the user in informed decision making”.

Detta markerar att skifte, så till vida att den som behöver hjälpmedel

förväntas ta en aktiv roll i att välja ut den rätta lösningen. AATE

pekar ut ett antal centrala områden, där de menar att det behövs

genomgripande förändringar

• behov av att bättre koppla samman sociala aktiviteter,

utbildning och arbete med hjälpmedelsförmedling

• behov av att bryta upp stuprörsmodeller och få alla sektorer

att samverka

• behov av att ta hänsyn till den pågående teknikutvecklingen,

digital lärande, gör-det-själv-lösningar, interoperabilitet och

framväxten av helt nya tekniker

• behov av att omdefiniera vad vi menar med hjälpmedel och

relaterade begrepp som till exempel assisterande teknik.

59


Storbritannien

Storbritannien har de senaste åren gjort satsningar på utveckling och

finansiering av hjälpmedel. Den brittiska regeringen har satt upp

målet att öka antalet personer med funktionsnedsättning i arbete

med en miljon till år 2027 [206]. 2018 lanserades inom ramen för

programmet Access to Work, en teknikfond som syftar till att stödja

arbetsgivare med kostnader för hjälpmedel, upp till motsvarande

700 000 kr per år.

I brittiska parlamentet finns en partiöverskridande grupp som syftar

till att sprida kunskap, skapa debatt och skapa engagemang för

hjälpmedel bland parlamentsledamöter [207]. 2018 lanserade

Storbritannien det globala programmet AT2030 [208] som omfattar

250 miljoner SEK och syftar bland annat till att skapa nya innovativa

kostnadseffektiva och innovativa hjälpmedel. Samarbete ska ske

med en rad olika aktörer. Programmet leds av Global Disability

Innovation Hub [209] och målsättningen är: ”To change how we

think about disability through co-design, collaboration, and

innovation. We provide a platform for the talents of disabled people

and the expertise of practitioners, academics and local communities.

Over the next ten years we want to become the leading place to

research, study, practice and share disability innovation, globally.”

Programmet stödjer startups, hackaton och innovationscentra i olika

delar av världen. Innovationsfonden Nesta har även haft

innovationstävlingar kring inkluderande teknologi [210].

Disability Business Forum [211] har en arbetsgrupp som verkar för

att teknik och hjälpmedel ska göras tillgängliga för personer med

funktionsnedsättningar på deras arbetsplatser. De sammanställer

bland annat olika dokument för att visa vad som är best practice.

Israel

Ett av de länder som satsar mest på innovation av digitala och

tekniska lösningar för personer med funktionsnedsättning är Israel.

Det finns en tradition i Israel av satsningar på startups, inkubatorer

och innovationer och landet är världsledande inom flera viktiga

hightechområden, som till exempel IT-säkerhet. Mindre känt är att

man också är framgångsrik inom hjälpmedelsområdet och att det är

resultatet av en medveten satsning från israeliska staten. Ett särskilt

innovationsprogram - Assistive Technology for the Disabled

Incentive Program – möjliggör bidrag på upp till motsvarande 2.6

miljoner SEK för en 12 månaders period [212]. Det finns över 230

israeliska företag som inriktar sig på hjälpmedelsmarknaden. Flera

rehabiliteringscentra har nära samarbete med innovationscentra,

60


vilket gör att företagen på ett enkelt sätt kan utveckla och testa

lösningar för barn och vuxna med funktionsnedsättningar. Exempel

är ALYnovation [213] och ARC Innovation Center [214]. Den s.k.

Makerrörelsen, en community som skapar verkstadsliknande

miljöer, med bland annat 3D-skrivare, där enskilda kan jobba med

sina och andras projekt, är stark i Israel och en del av makerrörelsen

är Tikkun Olam Maker (TOM) som syftar till att bland annat skapa

prisvärda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

TOM startade 2015 och har spridits över världen och det finns idag

67 communities, dock ingen i Norden. På TOM:s webbplats finns en

rad olika projekt och prototyper beskrivna [215]. Ett annat program

är Carmel 6000 [216] som är ett alternativ för ungdomar som av olika

skäl inte kan eller vill genomgå den annars obligatoriska värnplikten.

Unga talanger handplockas till programmet Carmel 6000 och under

två år får de en avancerad IT-utbildning och får arbeta med projekt

som syftar till att lösa samhällsutmaningar med teknologiska

lösningar, bland annat för personer med funktionsnedsättningar

[217]. Enligt grundaren Yossi Tsuria är syftet med programmet ”to

position Israel as a significant player in the social-tech world similar

to where we are in cyber. We need to grow a generation of people

that can lead this revolution” [218].

USA

Inom IT-området dominerar USA med många välkända företag vars

produkter ofta är standard i dagens arbetsliv. Med introduktionen av

smarta telefoner och surfplattor har många tillgänglighetsprogram

och lösningar förts över till appar eller blivit inkluderat i

operativsystemen. Flertalet av de amerikanska IT-jättarna har idag

såväl särskilda avdelningar som innovationsprogram för att utveckla

teknik för personer med funktionsnedsättning.

De senaste åren har flera appar kommit som bygger på AI, till

exempel tal till text eller objektigenkänningsprogram för

synskadade. Därutöver finns flera olika företag som kommit med

hjälpmedelslösningar som bygger på VR och AR.

I USA finns organisationen RESNA, Rehabilitation Engineering and

Assistive Technology Society of North America [219].

Organisationens mål är att “maximize the health and well-being of

people with disabilities through technology”. Organisationen ger ut

den välrenommerade vetenskapliga tidskriften Assistive Technology

[220]. En genomgång av de senaste utgåvorna visar att få artiklar har

specifikt fokus på arbetsplatser eller arbetsmiljöer. Däremot finns

artiklar som speglar den generella utvecklingen inom

61


hjälpmedelsområdet. Denna utveckling kan ha stor betydelse för hur

vi ska tänka kring framtida utveckling av hjälpmedel. Ett sådant

exempel är artikeln Exploring the use of smartphones and tablets

among people with visual impairments: Are mainstream devices

replacing the use of traditional visual aids?. Artikeln kommer fram till

att på många områden kan vanliga konsumentprodukter ersätta de

traditionella hjälpmedlen för blinda och synskadade men om man till

exempel ska skriva stora mängder text så har de traditionella

hjälpmedlen fortfarande stora fördelar.

I USA finns Job Accommodation Network, JAN [221], som är en

resurs för både personer med funktionsnedsättning och

arbetsgivare. Det finansieras av det amerikanska

arbetsmarknadsdepartementet som också driver PEAT, Partnership

on Employment & Accessible Technology. PEAT “promotes the

employment, retention, and career advancement of people with

disabilities through the development, adoption, and promotion of

accessible technology”. Man har ett särskilt fokus på att

framväxande ny teknik också ska vara tillgänglig. Inom PEAT finns

flera satsningar och två faller inom ramen för denna

kunskapsöversikt; Peatworks [222] och Techcheck [223]. PEAT

publicerar också regelbundet poddar om funktionsnedsättning och

arbete [224]. De ger också råd om hur företag kan agera för att

upphandla tillgängliga tekniska lösningar [225].

Australien

Job Access - Driving Disability Employment är en tjänst på webben

som ger samlad information om rekrytering och anställning av

personer med funktionsnedsättningar [226]. Det finns en särskild

fond för anpassningar av arbetsplatser men den specifika

informationen om hjälpmedel är knapphändig. Vid kontakt med

forskare verksamma i Australien framkommer att

hjälpmedelsområdet är eftersatt och att personer med

funktionsnedsättning har svårt att få hjälpmedel.

Asien och Mellanöstern

Det förekommer en relativt omfattande forskning på experimentell

nivå i Asien och Mellanöstern, särskilt Saudiarabien, särskilt inom AI

och VR. Här ligger fokus ofta på att ersätta förmågan att se, med

tekniska lösningar för orientering i tid och rum, eller för översättning

av kommunikation med teckenspråk. Många projekt ger intrycket av

att ha startat från grunden med en tanke som ”det finns människor

som inte kan se - vad ska vi göra åt det?”, alternativt ”hur skulle man

kunna använda den här specifika digitala

62


koden/algoritmen/frekvensen etcetera. för att ge människor med

funktionsnedsättning möjlighet att göra det alla andra gör, på

(nästan) samma sätt?”.

63


Analys

I stort sett alla arbeten och arbetsplatser har inslag av tekniska och

digitala lösningar. Den generella utvecklingen på detta område har

gått mycket fort och kraven på teknisk och digital kompetens har

höjts. På motsvarande sätt har den digitala kompetensen i

befolkningen gått upp. När utvecklingen sköt fart fanns

förhoppningar om att särskilt digitaliseringen skulle kunna ha en

utjämnande effekt. Det vill säga att ett tidigare fysiskt otillgängligt

samhälle skulle kunna bli ett mer jämlikt digitalt samhälle. Än så

länge kan vi inte se några större sådana effekter av digitaliseringen.

Vad gäller deltagande i arbetslivet var personer med

funktionsnedsättning en missgynnad grupp före digitaliseringen och

det finns inget som hittills tyder på att digitaliseringen på något

avgörande sätt har förändrat denna situation. Den digitala

kompetensen har naturligtvis också ökat i denna grupp men den har

inte ökat på ett sätt som tycks ha gjort det möjligt för gruppen att

hävda sig relativt sett bättre på arbetsmarknaden jämfört med hur

det såg ut innan digitaliseringen. Det finns säkert flera förklaringar

till det men en grundläggande förklaring verkar vara att eftersom

alla andra grupper också ökat sin digitala kompetens har de relativa

positionerna mellan grupper bibehållits. Detta förhållande har

studerats på ett mer generellt plan av Andersen [227] i en studie där

redan erfarna användare av IKT ser ut att gynnas av hur ny teknik

introduceras och integreras i en arbetsorganisation medan oerfarna

användare kan hamna i situationer av ofrivillig icke-användning.

Det sker en relativt omfattande utveckling av teknik som har

potential att underlätta arbete för personer med

funktionsnedsättning. Det finns stöd för att denna teknik fungerar

genom enskilda fallbeskrivningar. Dessa får stöd av och erfarenheter

från praktiker som i sina yrken ser att hjälpmedel fungerar för

enskilda individer. Kunskapsöversikten kan inte visa att det finns

evidens från forskning för att nya tekniska innovationer används för

att personer med funktionsnedsättning får arbete, bibehåller arbete

eller att nya tekniska innovationer underlättar övergång från

utbildning till arbete. Det tycks till största delen bero på att sådan

evidensinriktad forskning inte förekommer. Nya tekniska

innovationer som onekligen tas fram når inte ut i arbetslivet som

arbetshjälpmedel. Vi har funnit relativt få exempel på nya tekniska

eller digitala produkter som tagit sig in i de sortiment av hjälpmedel

som används på arbetsplatser.

64


Vad vi kan se saknas forskning och även praktiskt arbete som på ett

mer systematiskt sätt tar den nya tekniken och sätter in den i en

arbetskontext på ett sådant sätt att tekniken sedan kan komma alla

som har behov av den till nytta. Ett exempel på en mer systematisk

ansats, om än i liten skala, är det arbete som den svenska

Arbetsförmedlingen gjort, där man utifrån grundläggande

behovsanalyser medverkat till att både ta fram och introducera

hjälpmedel som idag är etablerade produkter på marknaden.

En mycket stor andel av den forskning som vi hittar på området

handlar om att med hjälp av teknik återskapa eller skapa en funktion

som den anställde inte har. Det är ofta en viktig förutsättning för att

kunna arbeta. Men det skulle ju också kunna tänkas att den tekniska

utvecklingen används till att anpassa arbetsplatsen, så att den

fungerar utan att anställdas nedsatta funktion behöver kompenseras

med hjälpmedel. Även forskning som ramas in som

arbetsplatsanpassning slutar ofta med individuella anpassningar. Ett

exempel: när Sanchez-Gordon et al. använder en algoritm för att

skapa ett beslutsträd för hur arbetsplatser kan anpassas för personer

med syn- och hörselnedsättning, så slutar det med att algoritmen

föreslår personliga hjälpmedel och den enda som behöver träning är

personen som ska använda dessa hjälpmedel [228].

En relativt stor andel artiklar handlar om arbetsskaderehabilitering

och det tyder eventuellt på att en person som har ett arbete och får

en funktionsnedsättning på grund av en skada som uppstår i arbetet

har lättare att få tillgång till tekniska hjälpmedel än en person med

funktionsnedsättning som står utanför arbetsmarknaden och som är

i behov av exakt samma hjälpmedel för att kunna få och utföra ett

arbete.

Detta skulle kunna vara en följd av att arbetsgivare i regel har

omfattande krav på att medverka till rehabilitering av den som

skadar sig i arbetet.

Vi tycker oss se att den som redan har ett arbete och i detta arbete

förlorar en funktion har lättare att få tillgång till nya tekniska

lösningar för rehabilitering än den som inte har ett arbete och som är

född med sin funktionsnedsättning. Vi har dock inte hittat några

studier som närmare undersökt om så är fallet.

Det är naturligtvis inte fel att utveckla teknik som ersätter nedsatta

funktioner men frågan är om det inte också behöver utvecklas teknik

som anpassar arbete/arbetsmiljö till individen. När vi hittar sådan

forskning så är den ofta inriktad på att intervenera i arbete genom

organisationsförändringar, bygga upp kunskap om

65


funktionsnedsättning, testa stödsystem och ersättningsformer

etcetera. och där har teknikutveckling en undanskymd roll.

Kunskapsöversikten visar att det sker forskning och utveckling som

undersöker potentialen i att en viss teknik skulle kunna underlätta

för en population med en viss diagnos eller svårighet och att

resultatet av sådan forskning och utveckling mycket väl skulle kunna

appliceras i en arbetskontext. Exempelvis skulle teknik som

utvecklas för hem- och vårdmiljöer ofta också kunna användas på en

arbetsplats. I vissa fall utvecklas tekniken i en arbetskontext men när

den väl har funnits fungera går forskarlaget i regel vidare med nya

tekniskt inriktade forskningsfrågor. Det är sällan som den typen av

forskare går vidare och försöker få den framforskade tekniken att

också bli brett använd.

När det gäller teknik som kan användas i personers hem, så kallad

välfärdsteknologi, är det vanligare att investerare och entreprenörer

tar vid och försöker introducera sådan ny teknik på en marknad. Här

finns också en tydlig köpare i form av offentliga och privata aktörer

som bedriver vård och omsorg i hemmen och som med hjälp av

teknik möjligen kan effektivisera verksamheten och därmed minska

personalkostnader.

Att så stora insatser görs på hjälpmedel och anpassningar av

människors hem kanske indirekt avspeglar att det är där personer

med funktionsnedsättning förväntas vara? Men inte minst Covid-19-

pandemin har ju visat att hem också kan vara arbetsplatser och för

personer med funktionsnedsättning bör detta kunna öppna nya

möjligheter till arbete.

Dessa mekanismer tycks inte vara lika starka när det gäller

hjälpmedel i arbetslivet. Många personer med funktionsnedsättning

står utanför arbetslivet. Det gör att behovet av att introducera

hjälpmedel och assisterande teknik ofta inte är lika tydligt. Det finns

i en viss given stund kanske ingen på arbetsplatsen som skulle ha

nytta av sådan teknik. Eller så ger sig dessa personer inte till känna.

Det är inte självklart att man som anställd berättar om sina

svårigheter eller är motiverad att lösa dem med hjälp av tekniska

lösningar. Det är slående hur svag röst personer med

funktionsnedsättning har i den teknikutveckling som sker. Det är

mycket sällan tydliga behov, förmedlade av personer med en viss

funktionsnedsättning, som ligger till grund för ett forskningsprojekt.

Istället är det teknikerns nyfikenhet på om inte en viss teknik skulle

kunna användas till ett visst ändamål som ofta startar processen. Till

66


denna process bjuds personer med den aktuella

funktionsnedsättningen in som försöks- och testpersoner.

Erfarenheter tas inte tillvara – svag samverkan

Vi ser en klar potential för mer multidisciplinär forskning. Vi ser

forskningsperspektiv som inte riktigt möts. Vi ser också tydliga

behov av att personer med funktionsnedsättning behöver få ökat

inflytande över teknikforskningens inriktning.

Det förefaller saknas en överlappning mellan olika forskare och

forskningsområden där alla på något sätt sysslar med

funktionsnedsättning, arbetsliv och teknikutveckling men sällan så

att alla aspekter blir belysta i sammanhållna projekt.

Karaktären på de studier och projekt som genomförs är att de ofta är

små, kvalitativa fallstudier. Att projekten är små och avgränsade kan

ha stora fördelar då vad som är en tillgänglig arbetsmiljö och vilka

hjälpmedel och anpassningar som fungerar är starkt kontextuellt och

individuellt. Men projektens utformning kan också vara ett direkt

resultat av att det är den typen av mindre projekt som kan få

finansiering. Dessa mindre studier och projekt tycks sällan ingå i

något övergripande program. Detta försvårar mer generella

slutsatser och överföring av resultat från ett område till ett annat. Är

det till exempel bättre om en person med funktionsnedsättning får

arbetet först och därefter sker introduktion av hjälpmedel och

anpassningar? Eller är det bättre om individen först tränar upp sin

förmåga att använda hjälpmedel och sedan tar steget in i

arbetslivet?

Det finns en grupp forskare som är engagerade i att undersöka

teknikens potential men som inte är specifikt inriktade på att

tekniken kommer till användning i en arbetslivskontext. De tänker

sig snarare att den teknik de utvecklar kan användas lite var som

helst. Just nu finns mer resurser för projekt som riktar sig mot hemoch

vårdmiljöer och då förlägger dessa forskare sina projekt i där.

Men vad de ofta utvecklar är grundläggande tekniska lösningar som

skulle kunna appliceras på många olika områden. Emellertid finns

forskare som intresserar sig för olika faktorer i arbetsmiljön, i

rekryterings- och matchningsprocessen, i stöd och

ersättningsformernas betydelse etcetera. I denna typ av forskning

får den tekniska dimensionen ofta en liten plats.

En av de forskare som lämnat kommentarer under arbetet med

kunskapsöversikten säger att den tekniska innovationstakten är så

hög, att den övriga forskningen inte hinner anamma denna

67


utveckling. Vad vi kan se är att det inte tycks finnas aktörer som är

ansvariga för helheten och att det heller inte finns sammanhållna

program eller andra satsningar som utifrån en övergripande analys

systematisk försöker ta fram kunskap om hur hela detta komplexa

område egentligen skulle kunna fungera som bäst och där nya

tekniska lösningar kontinuerligt bidrar till ökade möjligheter till

arbete. Möjligen försvann denna överblickande nivå i och med

avvecklingen av de särskilda hjälpmedelsinstitut som tidigare fanns i

flera nordiska länder.

En norsk studie från 2016 [229] drog följande slutsatser om

hjälpmedel i arbetslivet:

• det er funnet få studier som direkte måler effekt eller nytte av

å formidle tekniske hjelpemidler for å øke sannsynligheten

for yrkesdeltakelse for personer med en funksjonshemming

• likevel viser beregninger at slike tiltak er svært

samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Erfarenheter från den svenska Arbetsförmedlingen säger att det inte

är brist på ekonomiska resurser för att köpa in hjälpmedel. Bristerna

ligger i att myndigheten inte har tillräckliga personella resurser att

hjälpa alla som behöver hjälpmedel att få de hjälpmedel de behöver.

Från flera håll framgår också att kompetensutvecklingen inom

området i princip är obefintlig. Arbetsterapeuter, fysioterapeuter,

psykologer med flera hänger inte med i den tekniska utvecklingen,

vilket gör det mycket svårt att ge råd om det utbud som finns.

Samverkan mellan olika aktörer är svag. Det finns exempel på löst

sammanhållna nätverk för att skapa arenor för informationsutbyte.

Det kan ha funnits bättre samverkan och användbar metodik som av

olika anledningar har tappats bort. Till exempel genomfördes under

åren 1986–1991 programmet Teknikupphandling för

funktionshindrade, TUFFA, och som var en framgångsrik svensk

teknikutveckling i samverkan mellan forskare, dåvarande

Arbetsmarknadsstyrelsen, Hjälpmedelsinstitutet, företag, användare

och arbetsterapeuter. Detta resulterade i att flera produkter

etablerades på marknaden.

Systemen för hjälpmedelsförsörjning bidrar inte

till innovation och förnyelse av sortiment

Kontakter med försäljare och förskrivare av hjälpmedel liksom med

entreprenörer antyder att de nordiska systemen för

hjälpmedelsförsörjning inte främjar utveckling och introduktion av

68


nya tekniska lösningar. Även om dessa system har lite olika

utformning tycks de konservera ett äldre sortiment och ett föråldrat

sätt att se på hjälpmedel. Det verkar vara svårt att ta en innovativ

teknisk idé till en produkt som etablerar sig som en produkt som

efterfrågas som arbetshjälpmedel eller som en förskrivningsbar

produkt i det godkända sortimentet av personliga hjälpmedel. Det

kan i sin tur innebära att innovatörer och finansiärer riktar sitt

intresse mot andra områden, där förutsättningarna att etablera nya

produkter kan framstå som enklare. Det har blivit svårare att

överblicka vilken teknisk utveckling som är önskvärd och att med

olika initiativ och finansieringsstöd systematiskt introducera nya

lösningar på områden där behov finns.

Synen på vad som är ett hjälpmedel har utmanats av den tekniska

utvecklingen

• gränserna mellan vad som är hjälpmedel för daglig livsföring,

utbildning, arbete etcetera. luckras upp. Samma lösningar

kan användas i alla situationer. Detta gör silo-baserade

hjälpmedelssystem, som de nordiska, föråldrade

• gränserna för vad som är hjälpmedel och

konsumentprodukter förflyttas men behovet av information,

utprovning och support består när personer med

funktionsnedsättning slutar använda hjälpmedel och övergår

till konsumentprodukter

• ett hjälpmedel kan inte längre alltid ses som individuellt. En

hel grupp på en arbetsplats kan behöva använda en viss

lösning för att en individ med funktionsnedsättning ska

kunna fungera på arbetsplatsen.

• hjälpmedel övergår från att vara enskilda produktlösningar

till att bli inbäddade funktioner i operativsystem,

programvara eller tekniska apparater

• hjälpmedel som förr hade en tydlig funktion övergår till att

hantera multipla funktioner i en produkt, vilket skapar

svårigheter för den som ger råd om hjälpmedel.

En mycket stor del av deltagarna i undersökningen Svenskarna med

funktionsnedsättning och internet 2019, säger att de ser sin smarta

telefon, sin dator eller sin surfplatta som deras viktigaste hjälpmedel.

Men så definieras inte hjälpmedel i något av de nordiska systemen.

Det torde vara mycket svårt att hävda att exempelvis en smart

telefon ska bekostas av samhället som ett hjälpmedel, även om en

modern smart telefon redan i sitt operativsystem kan ha exempelvis

skärmläsarstöd, stöd för hörapparater och andra funktioner som, om

de skulle köpas in som separata hjälpmedel, skulle vida överstiga

kostnaderna för telefonen.

69


Ett problem som påtalats från flera av de nordiska länderna är att

arbetsgivare kan tycka att det är krångligt och att det kräver många

kontakter med hjälpmedelssystemet för att få ett hjälpmedel på

plats. Denna process äger ofta rum precis innan eller under

processen då en individ ska anställas, vilket gör att individer med

funktionsnedsättning kan tveka att ta upp behov av hjälpmedel och

för arbetsgivare kan det vara lättare att begära olika ekonomiska

stöd, snarare än att anpassa arbetsplatsen och introducera

hjälpmedel.

Ett annat problem som påtalats är att hjälpmedel inte kan riktas till

en hel arbetsplats. Exempel på sådana hjälpmedel kan vara en

gemensam kalender, som till exempel visas på skärmar i

arbetslokalen eller gemensamma manualer, på sociala företag eller

arbetsplatser där många anställda har särskilda behov.

Lagstiftningen ser hjälpmedel som något individuellt och medger

därför inte hjälpmedel som är gemensamma för flera.

Från flera håll framkommer att det är stora problem för leverantörer

av hjälpmedel att sälja tjänster kring hjälpmedlen. Det har

traditionellt funnits visst utrymme att sälja tjänster för relativt dyra

synhjälpmedel men för exempelvis billigare kognitiva hjälpmedel

tycks det inte finnas fungerande affärsmodeller för att få betalt för

utbildning och support. Varken köpare eller säljare har modeller för

hur det ska gå till.

Ett exempel på en produkt som bryter mot ett tidigare mönster där

hjälpmedel tydligt kunde placeras i särskilda fack på så sätt att de

löste ett problem och riktade sig till en målgrupp är Orcam [230].

Hjälpmedlet kan identifiera och läsa upp text, känna igen ansikten

och identifiera objekt. Produkten utmanar det rådande

sortimentstänkandet inom hjälpmedelsförsörjningen. Produkten

finns i Finland, Norge och Sverige. Men den har haft svårt att

etablera sig på den nordiska marknaden, trots att den har en stor

potential. Vi lyfter fram denna produkt som ett exempel på en

tröghet i systemet för hjälpmedelsförsörjning. Systemet i sig tycks

verka konserverande och har hinder för nya innovativa lösningar att

etableras på marknaden.

App-teknologi är ett bra exempel på hur gränserna mellan

hjälpmedel och programvara i konsumentprodukter löses upp. Vem

som helst kan ladda ner dem och börja använda dem men för den

som behöver många appar som hjälpmedel tycks det vara svårt att få

dessa betalda genom systemen för hjälpmedelsförsörjning. Det

tycks också vara svårt att få hjälp med urval, utprovning, anpassning

70


och träning i hur apparna kan användas. Appar är också ett bra

exempel på att gränserna mellan hjälpmedel för hem, fritid, skola

och arbete löses upp. En app som till exempel påminner om viktiga

aktiviteter eller visar vägen till en plats kan användas i alla möjliga

sammanhang. Den blir ett arbetshjälpmedel om den används i

arbetet och ett fritidshjälpmedel om den används på fritiden.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet fokuserar oftast på att skapa en

god arbetsmiljö för de personer som redan är anställda. Eftersom så

få personer med funktionsnedsättning är anställda skapas ingen

efterfrågan på nya innovativa tekniska lösningar. Detta står i konflikt

till samhällets politik för tillgänglighet genom universell utformning.

Där ska saker göras rätt från början och krav på tillgänglighet ska

möjliggöra exempelvis framtida anställning av medarbetare med

funktionsnedsättningar. Att börja diskutera tillgänglighet,

hjälpmedel och anpassningar först när en individ finns på plats

innebär i många fall att kostnaderna för dessa insatser bedöms som

oskäliga. Man byter till exempel inte ut organisationens system för

ekonomiredovisning för att det inte går att använda tillsammans

med en medarbetares tekniska hjälpmedel. Då avstår man hellre

från att rekrytera en sådan medarbetare. Hade man i ett tidigare

läge ställt krav på tillgänglighet vid upphandlingen av systemet hade

det i ett senare skede varit enklare att göra rekryteringen.

Vi kan notera att flera av de nordiska länderna ungefär samtidigt

avvecklade sina specialistcenter för hjälpmedel. De olika

hjälpmedelsinstitut som tidigare bland annat varit nav i

produktutveckling och för att kanalisera olika behov av teknisk

utveckling lades ner och inget som systematiskt adresserar dessa

behov tycks ha kommit i deras ställe. Vi tycker oss kunna se en

framgångsrik utveckling av innovativa hjälpmedel som gick från idé

till etablerad produkt på marknaden under 1980- och 1990-talen.

Därefter tycks det successivt ha blivit svårare att få ut nya produkter.

I avsaknad av mer permanenta produktionsstöd finns i dagsläget

periodvisa och tillfälliga projekt, satsningar och utlysningar.

Mycket utveckling sker på engelska – och ibland

bara där

En stor del av de tekniska och digitala innovationerna behöver ett

språk för att kommunicera med användaren. Ibland är själva kärnan i

innovationen baserad på språkteknologi. Nästan alla sådana

produkter, både konsumentprodukter och hjälpmedel, har engelska

som utgångspunkt. När tekniken kommersialiseras är det många

språk som står före de nordiska språken när det gäller att göra

71


översättningar. Eftersom kunskaperna i engelska är höga i de

nordiska länderna är det relativt vanligt att man inte gör någon

språkversion på de nordiska språken. Detta drabbar de personer som

talar dessa språk och som inte kan engelska. Det är vår erfarenhet

att personer med funktionsnedsättning är överrepresenterade bland

personer som inte kan engelska. Detta leder till att även om en

intressant teknik finns så är den otillgänglig så länge inte tekniken

finns på det egna språket. Kommersiellt sett är denna grupp kanske

inte tillräckligt intressant för att marknaden ska driva fram lösningar

på de nordiska språken.

I en finsk vitbok [231] över den språkteknologiska utvecklingen

konstateras att finsk och nordisk språkteknologi låg i framkant

1980–90 men att därefter har finansiering uteblivit och mycket av de

innovativa teknikerna togs över och vidareutvecklades i USA, där

den långsiktiga forskningsfinansieringen gjorde detta möjligt. I

denna vitbok presenteras en översikt där man hade hittat 971

publikation om språkteknologi på engelska, 10 på finska, 26 på

danska, 19 på svenska och 2 på norska.

Hur ser personer med funktionsnedsättning på

teknikutvecklingen?

En forskning som i stort sett saknas är hur personer med

funktionsnedsättning själva ser på att använda avancerade tekniska

och digitala lösningar i arbetslivet. Mycket av den forskning som har

en teknisk eller medicinsk utgångspunkt tar ofta en positiv

inställning från de berörda individerna för given. Men är det som

exempel självklart att människor som inte kan gå vill låta sig bäras av

ett exoskelett? Eller att människor som inte kan se vill få synförmåga

med hjälp av en teknisk lösning? Det är svårt att hitta forskning som

penetrerar dessa frågor utifrån användarens eget perspektiv. I

utställningen Hyper Human [232] tar Tekniska museet i Stockholm

upp de mer etiska aspekterna av denna utveckling. Bland annat tar

utställningen upp Förstärkningar och utbytesdelar och där visas hur

teknik och mänskliga kroppar kan samspela och allt mer smälta

samman. Att det inte är självklart att personer med

funktionsnedsättning är enbart positiva till denna utveckling

framkom i ett inslag i radioprogrammet Funk i P1 [233].

Även om en teknisk lösning finns är det inte självklart att alla vill

använda den och ett snävt fokus på teknik utan etiska överväganden

riskerar att kännas förtryckande snarare än frigörande för de

individer som per automatik förväntas vara positiva till tekniken. Av

kommentarer från personer med praktisk erfarenhet av att

72


introducera hjälpmedel framkommer att individers inställning till

teknik och intresse av att prova teknik har stor betydelse.

Fokus på teknik som kompenserar bristande funktionalitet hos

individen kan tänkas förhindra mer genomgripande förändringar,

som kanske kan skapa en välfungerande arbetsmiljö, där vi som

individer kan finnas och vara verksamma med våra

funktionsnedsättningar. En mycket stor andel av det material vi

granskat utgår från att personer med funktionsnedsättningar

kommer att vara positivt inställda, och kanske tacksamma, för att ett

aktuellt forskningsprojekt tar sig an ett problem som med en teknisk

lösning kan hjälpa dem. Det är mycket ovanligt med forskning där

personer med funktionsnedsättning kritiskt granskar denna

utveckling eller forskning som tar reda på om det är en teknisk

lösning som dessa personer egentligen vill ha och i så fall hur den ska

fungera. Den bilden är troligen inte entydig. När organisationen HSO

Skåne på uppdrag av Region Skåne undersökte hur personer med

funktionsnedsättning såg på utvecklingen inom området e-hälsa

framom en mycket splittrad bild av hur personer med

funktionsnedsättning såg på övervakande teknik, robotar som

utförde hushållssysslor eller robotar som hjälpte till med personlig

hygien. Det fanns grupper som var mycket positiva till sådan teknik

men samtidigt stora grupper som var starkt negativa [234]. Personer

med funktionsnedsättning tycks dock sällan ha inflytande över de

grundläggande antaganden som leder fram till hur forskningen är

inriktad och hur forskningsfrågorna är formulerade.

En insikt som också växer fram under vårt arbete med rapporten är

att insatser av olika slag ofta handlar om att personer med

funktionsnedsättning ska kunna få ett arbete men att det sällan

handlar om att dessa personer sedan ska kunna göra en yrkeskarriär

och vidareutvecklas i sitt arbete.

Det saknas ofta forskningsbar data om

funktionsnedsättning

Ett grundläggande problem för den forskning som försöker

undersöka arbetsförhållanden både i Sverige och internationellt är

att förekomst av funktionsnedsättning nästan aldrig återfinns i det

datamaterial som forskare har tillgång till. Ofta återfinns en rad olika

bakgrundvariabler såsom kön, ålder, utbildning, inkomst etcetera.

Men det finns sällan möjlighet att se om individer i de undersökta

populationerna också hade funktionsnedsättning och än mindre

vilken karaktär denna funktionsnedsättning hade. Ett aktuellt

exempel är artikeln Teleworkability and the COVID-19 crisis: a new

73


digital divide? [235]. Här går forskare igenom den data som finns

över hur arbete från hemmet såg ut innan pandemin och hur det har

förändrats under pandemin. De presenterar bland annat uppgifter

om vilka arbeten som är möjliga göra på distans. Men här finns

ingenting om hur funktionsnedsättning påverkar situationen.

Funktionsnedsättning är nästan alltid en osynlig variabel. Eftersom

så få undersökningar ställer frågor om funktionsnedsättning så finns

heller inte sådana uppgifter i det datamaterial som analyseras. I det

aktuella exemplet är det troligen omöjligt för forskarna att säga

något om hur covid-19 påverkat arbete och arbetsmöjligheter för

personer med funktionsnedsättning, även om de skulle vilja ställa

den forskningsfrågan.

74


Våra rekommendationer

och förslag

Även om evidensen via forskning är svag finns det ingen anledning

att tvivla på att tekniska och digitala hjälpmedel kan spela en stor roll

för att personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta. Vad vi

tycker framgår av denna kunskapsöversikt är att det finns mycket

teknik och att det utvecklas mycket teknik som i högre utsträckning

än idag borde kunna göra nytta. Förutsättningarna för att

åstadkomma denna ökade nytta är att

• inblandade aktörer känner till vilka tekniska och digitala

möjligheter som står till buds och vet hur de kan användas

och i vilka situationer de fungerar

• den som ska använda de tekniska och digitala lösningarna

får lära sig hur de ska användas och får löpande support och

stöd

• den som ska använda de tekniska och digitala lösningarna

får ett större inflytande över vilka lösningar som ska

utvecklas

• den som utvecklar och säljer dessa produkter och tjänster

kan verka på en marknad som är öppen för förändring, så att

nya och innovativa produkter och tjänster löpande kan

utvecklas och introduceras.

Återuppliva och utveckla metoder för samverkan

En mer sammanhållen modell för att identifiera behov av

hjälpmedel, utveckla sådana och bidra till att produkter etableras på

marknaden har tidigare funnits och haft framgång. Ett mer

sammanhållet samarbete mellan brukarorganisationer,

arbetsgivarorganisationer, forskare, innovatörer,

arbetsmarknadsmyndigheter och finansiärer förefaller vara en

modell som kan leverera resultat.

Samverkan på nordisk nivå skulle kunna föra samman de relativt få

forskare, forsknings- och utvecklingsprojekt, innovatörer,

intresseorganisationer etcetera som finns i de nordiska länderna. Var

för sig är de nordiska länderna för små och en större samverkan kan

leda till bättre användning av resurser. Här kan det också uppstå

konstellationer som tillsammans har kapacitet att ansöka om och

utföra exempelvis större EU-finansierade projekt.

75


Finansieringsstöden behöver vara långsiktiga och

utgå från av parterna identifierade behov

Nuvarande modell med innovationstävlingar och periodvisa särskilda

och ofta tematiska utlysningar behöver kompletteras med ett mer

permanent och långsiktigt produktionsstöd som gör det möjligt att

vid rätt tidpunkt i en produktutvecklingscykel få stöd för

produktutveckling av hjälpmedel som identifierats kunna uppfylla

behov på arbetsplatser. En sådan utveckling kan inte invänta ett

lämpligt tema i innovationstävlingar eller utlysningar. Stödet

behöver kunna sättas in med precision. Produktionsstödet behöver

stärka möjligheten att introducera färdiga produkter på marknaden.

Det skulle på så sätt komplettera de mer explorativa ansatser som

finns idag och som ofta syftar till att ta fram prototyper eller

undersöka potentialer.

Överför tekniker och erfarenheter från andra

områden

Det sker omfattande utveckling av teknik på andra områden, särskilt

i hemmen och inom hälso- och sjukvård. En del av denna teknik kan

också användas i en arbetskontext. Dessutom har vi sett att en

hemmiljö också kan vara en arbetsmiljö och där finns förutsättningar

att skapa möjligheter till arbete för personer som har en fungerande

hemmiljö och som med modern teknologi också kan använda denna

som en arbetsmiljö.

Det sker också en teknikutveckling som är neutral, så till vida att den

utvecklar grundläggande teknik som potentiellt kan appliceras på

vilket område som helst.

I båda dessa fall tycks det inte automatiskt ske en överföring av

teknik så att den blir introducerad i en arbetskontext. Här behövs

aktörer som har ansvar för att denna överföring blir av och att

potentialen i detta utforskas och att erfarenheter sprids.

Publicera best practice

Det finns ett stort antal fall-beskrivningar av hur teknik används för

en viss individ i en viss situation. Det finns sannolikt också en

omfattande praktisk kunskap bland rådgivare, hjälpmedelsförskrivare,

arbetsterapeuter, försäljare av hjälpmedel (som ofta

också sköter mycket av den praktiska träningen i att använda

hjälpmedlen. Inte minst finns det sannolikt en omfattande kunskap

bland användare av hjälpmedel. Dessa erfarenheter behöver tas

tillvara på ett mer övergripande och systematiskt sätt.

76


Ett sätt kan vara att publicera översiktlig kunskap om vad som kan

sägas vara best practice. Vilken metodik för introduktion,

implementering, träning och anpassning fungerar bäst? Hur ska

samspelet se ut mellan olika kompetenser, tidsåtgång och ekonomi?

Kan det rent av utvecklas standardiserade metoder för hur

introduktion av tekniska lösningar ska gå till? Eftersom de nordiska

länderna är relativt lika kan troligen mycket av best practice

användas i alla länderna.

Modernisera hjälpmedelssystemen

Det finns en tendens att snäva in hjälpmedel, exempelvis genom att

definiera dem som medicintekniska produkter. Vår genomgång av

området tyder på att hjälpmedel kan vara nästan vad som helst och

allt oftare är hjälpmedlet en konsumentprodukt. För snäva

definitioner av hjälpmedel kommer enligt vår bedömning att

motverka syftet att skapa bättre möjligheter till arbete för personer

med funktionsnedsättning.

I ett modernt hjälpmedelssystem behöver det också finnas resurser

för att informera arbetstagare och arbetsgivare om vilket utbud som

finns, ge stöd vid utprovning och för att erbjuda träning och support.

Det gäller även billiga hjälpmedel och hjälpmedel som individen eller

arbetsgivaren betalar för själva. Även om ett hjälpmedel i sig är

billigt, som till exempel många appar, så försvinner inte behovet av

att arbetstagare och arbetsgivare behöver omfattande stöd att hitta

rätt lösning och att med framgång introducera denna på

arbetsplatsen.

Hjälpmedel ses idag nästan alltid som ett individuellt problem,

frikopplat från resten av arbetsplatsen. Ett reformerat

hjälpmedelssystem bör erkänna att ett hjälpmedel kan göra stor

nytta också om det introduceras för en hel arbetsgrupp, en hel

arbetsplats eller som en komponent i ett på arbetsplatsen

gemensamt använt system.

Samhällets behov av att definiera tydliga gränser för vilken del av

den offentliga budgeten som ska betala för hjälpmedel tycks utgöra

motkrafter till ett inflöde av nya tekniska och digitala lösningar. Även

uppdelningen i hjälpmedel för personligt bruk, arbete och utbildning

tycks skapa svårigheter. Det skapar allt större problem i människors

vardag då de gränser som systemen anser finns mellan olika

företeelser i livet i praktiken blir alltmer uppluckrade.

Ett hjälpmedel kan idag vara något som en individ bär med sig i alla

situationer i livet. Det kan också vara en funktion som är integrerad i

77


en annan produkt, till exempel i en telefon eller en dator. Det blir allt

svårare att skilja ut hjälpmedel från konsumentprodukter. Det är till

exempel tänkbart att ungdomar som går från studier till arbete

skulle ha nytta av att behålla hjälpmedel de haft under studietiden

och kanske även de kontakter de har med habiliteringen. Ett

hjälpmedelssystem som sätter individen i centrum skulle troligen

inte organisera hjälpmedelssystemen så som de ser ut idag.

Det fungerar inte att samhället i ena änden ser potentialen i den

tekniska utvecklingen och vill ha en ökad grad av innovation och

samtidigt håller sig med system som behåller status quo eller att i

varje separat budget noga pröva vem som ska ha rätt att få sitt

hjälpmedel betalat ur just den budgeten. Vi vill därför betona vikten

av att dessa system är generösa.

Multidisciplinära forskningsprogram

Det är troligen svårt att i enstaka forskningsprojekt arbeta med den

bredd som krävs att både utveckla teknik, introducera denna i

arbetslivet och undersöka om det finns evidens för att lösningen

kommer till en bredare användning. Här anser vi att det behövs

bredare forskningsprogram, gärna på nordisk nivå. Dessa program

kan då innehålla portföljer av forskningsprojekt som tillsammans ger

en bättre bild av vad som fungerar.

Gör det möjligt att experimentera och testa

Det finns behov av att kunna testa olika arbetsformer och

organisationsformer och hur teknik kan understödja att det blir

enklare för personer med funktionsnedsättning att arbeta och

vidareutvecklas i sitt arbete. Inte minst pandemin visar ju potentialen

i att arbeta från våra hem. Det kanske är bättre att skapa

högspecialiserade arbetsplatser där organisation och

arbetsuppgifter är utformade för maximalt stöd och där dessa sedan

på konsultbasis eller som externa leverantörer samarbetar med

större organisationer. Är det bäst att ha ett arbete först och sedan

träna på att använda tekniska lösningar eller är det bättre om man

redan har dessa kunskaper och sedan blir anställd. Hur ändrar vi

bästa hindrande attityder och påverkar normer? Hur skapar vi bäst

det långsiktiga stöd som både arbetstagare och arbetsgivare kan

behöva för att anställningar ska bli vanligare och hur kan tekniska

och digitala lösningar spela en roll i detta?

78


Skapa bättre statistiska underlag

Som ett komplement till de kvalitativa studier som vi gett exempel

på i denna kunskapsöversikt finns behov av bättre statistik över

antalet och vilka arbetshjälpmedel som används. Det behövs också

statistik över hur användare och arbetsgivare tycker att de fungerar

och även hur själva systemen för att få hjälp att hitta och införskaffa

hjälpmedel fungerar. Vi vet dessutom mycket lite om vilka

hjälpmedel individer har innan de får ett arbete och därmed inte

heller om det skulle vara klokt att förse arbetslösa personer med

funktionsnedsättning med fler hjälpmedel som ett sätt att öka den

egna anställningsbarheten.

Det finns enstaka exempel av statistik över enskilda myndigheters

bidrag till hjälpmedel, till exempel i norska och svenska

arbetskraftsundersökningar etcetera, men här skulle det behövas en

mycket mer sammanhållen bild.

Om vi tror att teknik och digitala lösningar gör nytta i arbetslivet för

personer med funktionsnedsättning så förefaller det klokt att ha koll

på i vilken utsträckning dessa faktiskt finns ute på våra arbetsplatser.

79


Referenser

[1] ”Socialstyrelsen Termbank”, Socialstyrelsen.se.

https://termbank.socialstyrelsen.se/#results (granskad 2020-09-18).

[2] J. Grue, Disability and Discourse Analysis. Farnham, England:

Ashgate Publishing Company, 2015.

[3] A. Gustavsson, Red., Delaktighetens språk, 1:11. Lund:

Studentlitteratur, 2004.

[4] M. Larsdotter, ”Discursive (dis)orders of Disability Research”,

Master Thesis, Halmstad University, School of Social and Health

Sciences, Halmstad, 2018.

[5] M. Hersh och M. A. Johnson, Assistive Technology for Visually

Impaired and Blind People. Dordrecht: Springer, 2010.

[6] G. Michelsen och I. B. Moser, ”Forbruksteknologi som

hjelpemiddel og velferdsteknologi for mennesker med nedsatt

funksjonsevne”, i Velferdsteknologi: en ressursbok, Cappelen Damm

Akademisk, 2019, s. s. 173-190.

[7] N. Stacey, P. Ellwood, S. Bradbrook, J. Reynolds, och H. Williams,

”Key trends and drivers of change in information and communication

technologies and work location”, European Agency for Safety and

Health at Work, 2017.

[8] ”Digitaliseringen ökar kompetenskraven och hotar att skapa

digitala klyftor”, Arbetshälsoinstitutet, maj 19, 2020.

https://www.ttl.fi/sv/undersokning-digitaliseringen-okarkompetenskraven-och-hotar-att-skapa-digitala-klyftor/

(granskad

2020-09-18).

[9] S. Tromel, J. Menze, P. Torres Fremlin, C. Bonino, och M. Tussy,

”Making the future of work inclusive of people with disabilities”,

Global Business and Disability Network, ILO & Fundación ONCE,

2019. http://www.businessanddisability.org/wpcontent/uploads/2019/11/PDF_acc_FoW_PwD.pdf

(granskad 2020-

09-18).

[10] C. Nilholm, SMART - ett sätt att genomföra forskningsöversikter.

Lund: Studentlitteratur, 2017.

80


[11] R. E. Gewurtz, S. Langan, och D. Shand, ”Hiring people with

disabilities: A scoping review.”, Work, vol. 54, nr 1, s. 135–148, maj

2016, doi: 10.3233/WOR-162265.

[12] S. Shahin, M. Reitzel, B. Di Rezze, S. Ahmed, och D. Anaby,

”Environmental factors that impact the workplace participation of

transition-aged young adults with brain-based disabilities: A scoping

review”, International Journal of Environmental Research and Public

Health, vol. 17, nr 7, 2020, doi: 10.3390/ijerph17072378.

[13] Jayden Khakurel, Helinä Melkas, och Jari Porras, ”Tapping into

the wearable device revolution in the work environment: a

systematic review”, Information Technology & People, vol. 31, nr 3, s.

791–818, juni 2018, doi: 10.1108/ITP-03-2017-0076.

[14] L. Bozgeyikli, E. Bozgeyikli, A. Raij, R. Alqasemi, S. Katkoori, och

R. Dubey, ”Vocational Rehabilitation of Individuals with Autism

Spectrum Disorder with Virtual Reality”, ACM Transactions on

Accessible Computing, vol. 10, nr 2, s. 1–25, apr. 2017, doi:

10.1145/3046786.

[15] M. J. Smith m.fl., ”Brief Report: Vocational Outcomes for Young

Adults with Autism Spectrum Disorders at Six Months After Virtual

Reality Job Interview Training”, Journal of Autism and Developmental

Disorders, vol. 45, nr 10, s. 3364–3369, okt. 2015, doi:

10.1007/s10803-015-2470-1.

[16] D. Damianidou, M. Arthur-Kelly, G. Lyons, och M. L. Wehmeyer,

”Technology Use to Support Employment-Related Outcomes for

People with Intellectual and Developmental Disability: An Updated

Meta-Analysis”, International Journal of Developmental Disabilities,

vol. 65, nr 4, s. 220–230, jan. 2019.

[17] L. L. Weaver, ”Effectiveness of Work, Activities of Daily Living,

Education, and Sleep Interventions for People With Autism

Spectrum Disorder: A Systematic Review”, American Journal of

Occupational Therapy, vol. 69, nr 5, s. p1–p11, okt. 2015, doi:

10.5014/ajot.2015.017962.

[18] H. Lindstedt och O. Umb-Carlsson, ”Cognitive assistive

technology and professional support in everyday life for adults with

ADHD.”, Disability and rehabilitation. Assistive technology, vol. 8, nr

5, s. 402–8, sep. 2013, doi: 10.3109/17483107.2013.769120.

[19] Alexandre Bissoli, Daniel Lavino-Junior, Mariana Sime, Lucas

Encarnação, och Teodiano Bastos-Filho, ”A Human–Machine

81


Interface Based on Eye Tracking for Controlling and Monitoring a

Smart Home Using the Internet of Things”, Sensors, vol. 19, nr 4, s.

859–859, feb. 2019, doi: 10.3390/s19040859.

[20] G. Janeslätt, H. Lindstedt, och P. Adolfsson, ”Daily time

management and influence of environmental factors on use of

electronic planning devices in adults with mental disability”,

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, vol. 10, nr 5, s.

371–377, sep. 2015, doi: 10.3109/17483107.2014.917124.

[21] S. Aly, G. Kbar, M. Abdullah, och I. Al-Sharawy, ”Modeling the

interaction and control of smart universal interface for persons with

disabilities”, i 12th International Conference on Universal Access in

Human-Computer Interaction, UAHCI 2018 Held as Part of HCI

International 2018, 2015, vol. 9194, s. 388, doi: 10.1007/978-3-319-

20913-5_35.

[22] A. Alkhanifer och S. Ludi, ”Towards a situation awareness

design to improve visually impaired orientation in unfamiliar

buildings: Requirements elicitation study”, i 2014 IEEE 22nd

International Requirements Engineering Conference (RE),

Requirements Engineering Conference (RE), 2014 IEEE 22nd

International, aug. 2014, s. 23–32, doi: 10.1109/RE.2014.6912244.

[23] A. J. Ramadhan, ”Wearable Smart System for Visually Impaired

People”, Sensors, vol. 18, nr 3, s. 843, mar. 2018, doi:

10.3390/s18030843.

[24] R. V. Burke, K. D. Allen, M. R. Howard, D. Downey, M. G. Matz,

och S. L. Bowen, ”Tablet-based video modeling and prompting in the

workplace for individuals with autism.”, Journal of Vocational

Rehabilitation, vol. 38, nr 1, s. 1–14, feb. 2013, doi: 10.3233/jvr-

120616.

[25] ”Specialisterne”. https://specialisterne.com/ (granskad 2020-09-

17).

[26] M. Linden och K. Milchus, ”Teleworkers with disabilities:

Characteristics and accommodation use”, Work-a Journal of

Prevention Assessment & Rehabilitation, vol. 47, nr 4, s. 473–483,

2014, doi: 10.3233/WOR-141834.

[27] N. Denny-Brown, B. O’Day, och S. McLeod, ”Staying Employed:

Services and Supports for Workers With Disabilities”, Journal of

Disability Policy Studies, vol. 26, nr 2, s. 124, sep. 2015.

82


[28] T. Gentry, S. Lau, A. Molinelli, A. Fallen, och R. Kriner, ”The

Apple iPod Touch as a vocational support aid for adults with autism:

Three case studies.”, Journal of Vocational Rehabilitation, vol. 37, nr 2,

s. 75–85, okt. 2012, doi: 10.3233/jvr-2012-0601.

[29] S. M. Branham och S. K. Kane, ”The invisible work of

accessibility: How blind employees manage accessibility in mixedability

workplaces”, i ASSETS 2015 - Proceedings of the 17th

International ACM SIGACCESS Conference on Computers and

Accessibility, 2015, s. 163–171, doi: 10.1145/2700648.2809864.

[30] L. C. Miller, M. Gottlieb, K. A. Morgan, och D. B. Gray,

”Interviews with employed people with mobility impairments and

limitations: Environmental supports impacting work acquisition and

satisfaction.”, Work, vol. 48, nr 3, s. 361, juli 2014.

[31] A. Graser m.fl., ”A Supportive FRIEND at Work: Robotic

Workplace Assistance for the Disabled”, i IEEE Robotics & Automation

Magazine, Robotics & Automation Magazine, IEEE, IEEE Robot.

Automat. Mag., dec. 2013, vol. 20, s. 148–159, doi:

10.1109/MRA.2013.2275695.

[32] L. E. Powell m.fl., ”Systematic instruction of assistive technology

for cognition (ATC) in an employment setting following acquired

brain injury: A single case, experimental study.”, NeuroRehabilitation,

vol. 37, nr 3, s. 437–447, okt. 2015, doi: 10.3233/NRE-151272.

[33] R. Babu och D. Heath, ”Mobile assistive technology and the job

fit of blind workers”, Journal of Information, Communication and

Ethics in Society, vol. 15, nr 2, s. 110–124, 2017, doi: 10.1108/JICES-

10-2016-0041.

[34] V. Morash-Macneil, F. Johnson, och J. B. Ryan, ”A Systematic

Review of Assistive Technology for Individuals With Intellectual

Disability in the Workplace.”, Journal of Special Education

Technology, vol. 33, nr 1, s. 15, mar. 2018.

[35] T. Gentry, R. Kriner, A. Sima, J. McDonough, och P. Wehman,

”Reducing the Need for Personal Supports Among Workers with

Autism Using an iPod Touch as an Assistive Technology: Delayed

Randomized Control Trial.”, Journal of Autism & Developmental

Disorders, vol. 45, nr 3, s. 669–684, mar. 2015, doi: 10.1007/s10803-

014-2221-8.

83


[36] J. C. Collins och L. Collet-Klingenberg, ”Portable electronic

assistive technology to improve vocational task completion in young

adults with an intellectual disability: A review of the literature”,

Journal of Intellectual Disabilities, vol. 22, nr 3, s. 213–232, sep. 2018,

doi: 10.1177/1744629516689336.

[37] S. Söderström, ”Digital Differentiation in Young People’s

Internet Use—Eliminating or Reproducing Disability Stereotypes”,

Future Internet, vol. 5, nr 2, Art. nr 2, juni 2013, doi:

10.3390/fi5020190.

[38] S. Johansson, J. Gulliksen, och C. Gustavsson, ”Disability digital

divide: the use of the internet, smartphones, computers and tablets

among people with disabilities in Sweden”, Universal Access in the

Information Society, mar. 2020, doi: 10.1007/s10209-020-00714-x.

[39] K. Mavrou, M. Meletiou-Mavrotheris, A. Kärki, M. Sallinen, och

E.-J. Hoogerwerf, ”Opportunities and challenges related to ICT and

ICT-AT use by people with disabilities: An explorative study into

factors that impact on the digital divide”, Technology & Disability,

vol. 29, nr 1/2, s. 63–75, jan. 2017, doi: 10.3233/TAD-170174.

[40] H. Park, J.-S. Lee, och J. Ko, ”Achieving Real-Time Sign

Language Translation Using a Smartphone’s True Depth Images”, i

2020 International Conference on COMmunication Systems &

NETworkS (COMSNETS), COMmunication Systems & NETworkS

(COMSNETS), 2020 International Conference on, jan. 2020, s. 622–

625, doi: 10.1109/COMSNETS48256.2020.9027420.

[41] T. MeeraDevi och K. M. S. Raju, ”Portable Communication Aid

for Specially Challenged : Conversion of Hand Gestures into Voice

and ViceVersa”, i 2018 International Conference on Intelligent

Computing and Communication for Smart World (I2C2SW), Intelligent

Computing and Communication for Smart World (I2C2SW), 2018

International Conference on, dec. 2018, s. 306–310, doi:

10.1109/I2C2SW45816.2018.8997140.

[42] J. Dammeyer, K. Crowe, M. Marschark, och M. Rosica, ”Work

and Employment Characteristics of Deaf and Hard-of-Hearing

Adults.”, Journal of Deaf Studies & Deaf Education, vol. 24, nr 4, s.

386–395, Oktober 2019.

[43] L. Gastaldi m.fl., ”Mapping ICT access and disability in the

workplace: An empirical study in Italy”, Work, vol. 51, nr 2, s. 293–

300, 2015, doi: 10.3233/WOR-141868.

84


[44] Ø. Spjelkavik, ”Supported Employment in Norway and in the

other Nordic countries”, Journal of Vocational Rehabilitation, vol. 37,

nr 3, s. 163–172, dec. 2012, doi: 10.3233/jvr-2012-0611.

[45] J. Gustafsson, J. Peralta, och B. Danermark, ”Supported

Employment and Social Inclusion – Experiences of Workers with

Disabilities in Wage Subsidized Employment in Sweden”,

Scandinavian Journal of Disability Research, vol. 20, nr 1, feb. 2018,

doi: 10.16993/sjdr.36.

[46] G. Östlund och G. Johansson, ”Remaining in Workforce –

Employment Barriers for People with Disabilities in a Swedish

Context”, Scandinavian Journal of Disability Research, vol. 20, nr 1,

feb. 2018, doi: 10.16993/sjdr.4.

[47] ”AI Solutions for the Deaf and Blind”, Sensor-tech, 2020.

https://sk.ru (granskad 2020-09-10).

[48] ”OrCam”, 2020. https://www.orcam.com (granskad 2020-09-

08).

[49] ”AI for Accessibility - Microsoft AI”, 2020.

https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-accessibility (granskad

2020-09-13).

[50] A. R. Givens och M. R. Morris, ”Centering Disability Perspectives

in Algorithmic Fairness, Accountability, & Transparency”, i FAT* ’20:

Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and

Transparency, New York, jan. 2020, s. 1.

[51] A. Guo, E. Kamar, J. W. Vaughan, H. Wallach, och M. R. Morris,

”Toward Fairness in AI for People with Disabilities: A Research

Roadmap”, 2019.

[52] M. Whittaker, M. Alper, O. College, L. Kaziunas, och M. R.

Morris, ”Disability, Bias, and AI”, presenterad vid MSR-TR-2019-38,

2019.

[53] M. R. Morris, ”AI and Accessibility: A discussion of ethical

considerations”, Communications of the ACM, vol. 63, nr 6, s. 35–37,

juni 2020, doi: 10.1145/3356727.

[54] ”Protecting People with Disabilities Against Discrimination with

AI in Employment”, Peatworks. https://peatworks.org/podcastprotecting-people-with-disabilities-against-discrimination-with-aiin-employment

(granskad 2020-09-08).

85


[55] ”CSUN Assistive Technology Conference”, www.csun.edu, 2019.

https://www.csun.edu/cod/conference/2019/sessions/index.php

(granskad 2020-09-08).

[56] ”Artificiell Intelligens”, Funktionsrätt Sverige.

https://funktionsratt.se/funktionsratt-ratten-att-fungera-isamhallet-pa-lika-villkor/ett-samhalle-for-alla/1148-2/artificiellintelligens/

(granskad 2020-09-25).

[57] J. Novak, ”Making the cut when applying for jobs online”,

Journal of Vocational Rehabilitation, vol. 46, nr 3, s. 293–299, maj

2017, doi: 10.3233/JVR-170864.

[58] ”Appar - Habilitering och hjälpmedel”, Region Skåne,

Vard.skane.se. https://vard.skane.se/habilitering-ochhjalpmedel/mottagningar/dumle/appar

(granskad 2020-09-08).

[59] ”Appbiblioteket”. http://appbiblioteket.no (granskad 2020-09-

17).

[60] ”Bioservo Technologies - Keeping people strong healthy and

motivated”, Bioservo.com. https://www.bioservo.com (granskad

2020-09-08).

[61] B. A. C. Osuagwu m.fl., ”Home-based rehabilitation using a soft

robotic hand glove device leads to improvement in hand function in

people with chronic spinal cord injury:a pilot study”, Journal of

NeuroEngineering & Rehabilitation (JNER), vol. 17, nr 1, s. 1–15, mar.

2020, doi: 10.1186/s12984-020-00660-y.

[62] S. Palmcrantz, J. Plantin, och J. Borg, ”Factors affecting the

usability of an assistive soft robotic glove after stroke or multiple

sclerosis”, Journal of Rehabilitation Medicine, s. 0, 2020, doi:

10.2340/16501977-2650.

[63] B. Radder m.fl., ”Home rehabilitation supported by a wearable

soft-robotic device for improving hand function in older adults: A

pilot randomized controlled trial”, PLoS ONE, vol. 14, nr 8, s. 1–19,

aug. 2019, doi: 10.1371/journal.pone.0220544.

[64] A. S. Koopman, I. Kingma, G. S. Faber, M. P. de Looze, och J. H.

van Dieën, ”Effects of a passive exoskeleton on the mechanical

loading of the low back in static holding tasks”, Journal of

Biomechanics, vol. 83, s. 97–103, jan. 2019, doi:

10.1016/j.jbiomech.2018.11.033.

86


[65] ”The Ultimate Exoskeleton for Overhead Work”, Skelex.

https://www.skelex.com (granskad 2020-09-09).

[66] ”Bionicyantra”, 2020. https://www.bionicyantra.com (granskad

2020-09-09).

[67] ”More than 3.5 million people sustain an acquired brain injury

every year”, Ekso Bionics, 2020. https://eksobionics.com/eksohealth

(granskad 2020-09-09).

[68] ”WearRA”, Wearablerobotics.com, 2020.

http://www.wearablerobotics.com (granskad 2020-09-09).

[69] ”Mind-controlled prosthetic arms that work in daily life are now

a reality”. https://www.chalmers.se/en/news/Pages/Mind-controlledprosthetic-arms-that-work-in-daily-life-are-now-a-reality.aspx

(granskad 2020-09-16).

[70] ”Scientific data & resources”, Integrum.

https://integrum.se/scientific-data-resources/ (granskad 2020-09-

16).

[71] O. Korn, M. Funk, S. Abele, T. Hörz, och A. Schmidt, ”Context-

Aware Assistive Systems at the Workplace: Analyzing the Effects of

Projection and Gamification”, New York, NY, USA, 2014, doi:

10.1145/2674396.2674406.

[72] O. Korn, A. Schmidt, och T. Hörz, ”The Potentials of In-Situ-

Projection for Augmented Workplaces in Production: A Study with

Impaired Persons”, i CHI ’13 Extended Abstracts on Human Factors in

Computing Systems, New York, NY, USA, 2013, s. 979–984, doi:

10.1145/2468356.2468531.

[73] O. Korn, M. Funk, och A. Schmidt, ”Towards a Gamification of

Industrial Production: A Comparative Study in Sheltered Work

Environments”, i Proceedings of the 7th ACM SIGCHI Symposium on

Engineering Interactive Computing Systems, New York, NY, USA,

2015, s. 84–93, doi: 10.1145/2774225.2774834.

[74] M. Funk, A. Bächler, L. Bächler, O. Korn, C. Krieger, T.

Heidenreich, A. Schmidt, ”Comparing projected in-situ feedback at

the manual assembly workplace with impaired workers”, i

Proceedings of the 8th ACM International Conference on PErvasive

Technologies Related to Assistive Environments - PETRA ’15, Corfu,

Greece, 2015, s. 1–8, doi: 10.1145/2769493.2769496.

87


[75] ”Virtual reality skal få velfærdsteknologi ud til borgerne”,

Teknologisk.dk, 2020. https://www.teknologisk.dk/ydelser/virtualreality-skal-faa-velfaerdsteknologi-ud-tilborgerne/38796?cms.query=Center+for+Velf%E6rds%2D+og+Intera

ktionsteknologi (granskad 2020-09-18).

[76] ”Framtidens rum”, Ågrenska, 2017.

https://www.agrenska.se/om-oss/stenhuset/framtidens-rum

(granskad 2020-09-09).

[77] V. Paneva, S. Seinfeld, M. Kraiczi, och J. Müller, ”HaptiRead:

Reading Braille as Mid-Air Haptic Information”, i Proceedings of the

2020 ACM Designing Interactive Systems Conference, Eindhoven

Netherlands, juli 2020, s. 13–20, doi: 10.1145/3357236.3395515.

[78] ”Directive (EU) 2016/2102 of the European Parliament and of

the Council of 26 October 2016 on the accessibility of the websites

and mobile applications of public sector bodies”, European

Parliament, 2016. https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj

(granskad 2020-09-13).

[79] ”European accessibility act”, European Commission, 2020.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1202 (granskad 2020-09-

09).

[80] D. Plummer, F. Karamouzis, G. Alvarez, J. Hill, R. Sallam, och T.

Yamasaki, ”Predicts 2020: Barriers Fall as Technology Adoption

Grows — A Gartner Trend Insight Report”, Gartner, ID: G00465972,

dec. 2019.

[81] ”Kolonial.no inngår samarbeid med Norges Blindeforbund”,

Kolonial.no-bloggen, 2017.

https://blogg.kolonial.no/post/166105859390/kolonialno-inngårsamarbeid-med-norges

(granskad 2020-09-09).

[82] M. Holm, ”Distracted and disabled: Designing our internal tools

in an inclusive way”, Medium, juni 24, 2020.

https://medium.com/kolonial-no-product-tech/distracted-and-

disabled-designing-our-internal-tools-in-an-inclusive-way-

71ce6e67a742 (granskad 2020-09-13).

[83] N. M. Williams, ”When healthcare devices go over the counter”,

MedCity News, juli 25, 2018.

https://medcitynews.com/2018/07/when-healthcare-devices-goover-the-counter/

(granskad 2020-09-13).

88


[84] M. Evans, ”Which Is the Best Automatic Captioning Tool for

Video Calls?”, Meryl Evans, apr. 22, 2020. https://meryl.net/bestautomatic-captioning-tool-for-video-calls/

(granskad 2020-09-13).

[85] ”Integrating a third-party closed captioning service”, Zoom Help

Center, 2020. http://support.zoom.us/hc/enus/articles/115002212983

(granskad 2020-09-13).

[86] ”Fair Recruiting”, Fair Recruiting. https://fairrecruiting.se/sv/

(granskad 2020-09-13).

[87] ”Testhub – Equality as a standard”, 2020.

https://www.testhub.tech/ (granskad 2020-09-13).

[88] ”Eightfold Transforming Recruiting, Talent Acquisition &

Management with AI”. https://eightfold.ai/ (granskad 2020-09-16).

[89] ”Jobbra - en enkel match”. https://www.jobbra.se/#/ (granskad

2020-09-13).

[90] ”InnArbeid Behovsdrevet innovasjon for inkludering av personer

med utviklingshemming i arbeidslivet ved bruk teknologi”, InnArbeid,

2020. (granskad 2020-09-09).

[91] ”Hanke – Duunimentori”, Duunimentori.fi, 2014.

(granskad 2020-09-09).

[92] ”KLAPjob - Job til mennesker med kognitive handicap”,

KLAPjob. https://klapjob.dk/ (granskad 2020-09-25).

[93] ”Jobnet”, www.job.Jobnet.dk. https://job.jobnet.dk/CV

(granskad 2020-09-25).

[94] K.-E. Westman, R. Dahlberg, och O. Balke, ”Kultur på distans –

Redovisning av ett pilotprojekt med telepresence-robot på

museum”, Myndigheten för Delaktighet, Stockholm, 2017:24, 2017.

https://www.mfd.se/contentassets/2d4beca15e6c49de8355becee6a

a17fd/2017-24-kultur-pa-distans.pdf (granskad 2020-09-09).

[95] ”AV1 – barnets øyne, ører og stemme i klasserommet”, No

Isolation. https://www.noisolation.com/no/av1/ (granskad 2020-09-

25).

[96] ”Ny velfærdsteknologi skal testes til at hjælpe handicappede

borgere”. https://www.teknologisk.dk/ydelser/nyvelfaerdsteknologi-skal-testes-til-at-hjaelpe-handicappedeborgere/34397

(granskad 2020-09-17).

89


[97] ”Intelligent Systems Center”. https://www.jhuapl.edu/isc

(granskad 2020-09-16).

[98] ”Playing piano with a mind-controlled robotic arm”,

YouTube.com, juni 01, 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=DP677lA_DEA&feature=youtu.b

e (granskad 2020-09-16).

[99] ”APL Retinal Prosthetics Tech Offers Blind Patients a New

Outlook”, YouTube.com, mar. 02, 2018.

https://www.youtube.com/watch?v=4R1pGbkabbw&feature=youtu.

be (granskad 2020-09-16).

[100] V. Agrawal, ”WWDC20: What’s Changed in Accessibility on

iOS”, Medium, juni 25, 2020. https://heartbeat.fritz.ai/wwdc20-

whats-changed-in-accessibility-on-ios-33e0f144e075 (granskad

2020-09-17).

[101] ”Orden på jobbet”, Dyslexiförbundet.org, 2019.

https://www.dyslexi.org/forbundet/orden-pa-jobbet?page=1

(granskad 2020-09-08).

[102] ”Begriplig text”, 2020. https://begripligtext.se (granskad 2020-

09-08).

[103] Dyslexiförbundet och Begripsam, ”Text och siffror i

arbetslivet”, Dyslexiförbundet, Stockholm, 2018.

https://www.dyslexi.org/sites/default/files/bifogade_filer/analysrapp

ort_opj.pdf.

[104] S. Johansson, M. Larsdotter, och T. Hagström, ”Dyskalkyli och

räknesvårigheter i arbetslivet”, Dyslexiförbundet, Stockholm, 2019.

https://www.dyslexi.org/sites/default/files/bifogade_filer/orden_pa_j

obbet_dyskalkylirapport.pdf (granskad 2020-09-09).

[105] META Multilingual Europe Technology Alliance, ”Introducing

META-NET”, 2017. http://www.meta-net.eu (granskad 2020-09-09).

[106] G. Rehm och H. Uszkoreit, ”STRATEGIC RESEARCH AGENDA

FOR MULTILINGUAL EUROPE 2020”, META Technology Council,

2012. http://www.meta-net.eu/vision/reports/meta-net-sraversion_1.0.pdf

(granskad 2020-09-08).

[107] META Multilingual Europe Technology Alliance, ”META-NET

White Paper Series”, 2014. http://www.metanet.eu/whitepapers/overview

(granskad 2020-09-09).

90


[108] ”BETÄNKANDE om likabehandling av språk i den digitala

tidsåldern.”, European Parliament, 2018.

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-

0228_SV.html (granskad 2020-09-09).

[109] ”Arbetsgruppen för språkteknologi i Norden (Astin) - Institutet

för språk och folkminnen”, Isof.se, 2020.

https://www.isof.se/sprak/sprak-ochit/sprakteknologi/arbetsgruppen-for-sprakteknologi-i-nordenastin.html

(granskad 2020-09-09).

[110] ”Dansk Sprogteknologi i verdensklasse – rapport fra

sprogteknologiudvalget – SPROGTEK 2018”, www.sprogtek2018.dk,

2018. https://sprogtek2018.dk/?p=409 (granskad 2020-09-16).

[111] A. B. Nikulásdóttir m.fl., ”Language Technology Programme

for Icelandic 2019-2023”, arXiv:2003.09244 [cs], 2020,

http://arxiv.org/abs/2003.09244. (granskad 2020-09-16)

[112] ”Lov om språk (språklova)”, Det Kongelege

Kulturdepartement, Oslo, Proposisjon til Stortinget (forslag til

lovvedtak) Prop. 108 L(2019 – 2020), maj 2020.

https://www.regjeringen.no/contentassets/92c0cb2b20ba4d2aac3c3

97c54046741/nn-no/pdfs/prp201920200108000dddpdfs.pdf

(granskad 2020-09-16).

[113] ”Språkbanken | Kielipankki”.

https://www.kielipankki.fi/sprakbanken/ (granskad 2020-09-16).

[114] ”Språkbanken”. https://www.nb.no/sprakbanken/ (granskad

2020-09-16)

[115] ”Vi bygger infrastruktur för framtidens forskning”,

Språkbanken.se.

https://sprakbanken.se/2.b86c4c173e68e512a3736.html (granskad

2020-09-16).

[116] ”FriendlyReader - IDA”, FriendlyReader, nov. 27, 2014.

https://www.ida.liu.se/projects/friendlyreader/ (granskad 2020-09-

25).

[117] ”Prova Easy Reading”, Västre Götalandsregionen, maj 06, 2020.

https://www.vgregion.se/ov/dart/easy-reading/prova-easyreading/(granskad

2020-09-16).

[118] ”Easy Access for Social Inclusion Training (EASIT)”.

https://pagines.uab.cat/easit/en (granskad 2020-09-16).

91


[119] ”Adgang for alle, online oplæsning”.

https://www.adgangforalle.dk/ (granskad 2020-09-16).

[120] ”Dolphin Computer Access”. https://yourdolphin.com/engb/about

(granskad 2020-09-16).

[121] ”Dictus - tale til tekst”. https://www.dictus.dk/ (granskad 2020-

09-16).

[122] ”Med ny taleteknologi slipper plejehjemsansatte for at skrive”.

https://www.teknologisk.dk/ydelser/med-ny-taleteknologi-slipperplejehjemsansatte-for-at-skrive/32302

(granskad 2020-09-16).

[123] ”Textify”. https://textify.cc/ (granskad 2020-09-16).

[124] P. Krantz, ”Texta mig!” https://www.textamig.se/ (granskad

2020-09-16).

[125] ”Manöverkontakter”, Papunet.

https://papunet.net/svenska/information/manoverkontakter

(granskad 2020-09-16).

[126] L. N. S. Andreasen Struijk, L. Lindhardt Egsgaard, B. Bentsen,

och M. Gaihede, ”Wireless intraoral tongue control of an assistive

robotic arm for individuals with tetraplegia”, Journal of

NeuroEngineering and Rehabilitation, vol. 14, nr 1, 06 2017, doi:

10.1186/s12984-017-0330-2.

[127] L. N. S. Andreasen Struijk, E. R. Lontis, M. Gaihede, H. A.

Caltenco, M. Enemark Lund, H. Schioeler & B. Bentsen.,

”Development and functional demonstration of a wireless intraoral

inductive tongue computer interface for severely disabled persons”,

Disability and Rehabilitation: Assistive Technology, vol. 12, nr 6, s.

631–640, 18 2017, doi: 10.1080/17483107.2016.1217084.

[128] S. Muus, ”Produkter – TKS Technology”, TKS-technology.

https://tks-technology.dk/produkter/ (granskad 2020-09-17).

[129] ”Modern miracles with Itongue and medical robotic arm”,

YouTube.com, apr. 03, 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=BN9JvCMXDM8&feature=youtu

.be (granskad 2020-09-16).

[130] ”Tongue-controlled wheelchair”, YouTube.com, feb. 02, 2017.

https://www.youtube.com/watch?v=YQitEbzulvY&feature=youtu.be

(granskad 2020-09-16).

92


[131] ”The World’s First Eye-Controlled Wheelchair”, YouTube.com,

juni 11, 2014.

https://www.youtube.com/watch?v=ncwJ4NzbQiU&feature=youtu.b

e (granskad 2020-09-16).

[132] ”Tobii.com - världsledaren inom eyetracking”, Tobii.com, sep.

16, 2015. https://www.tobii.com/sv/ (granskad 2020-09-16).

[133] ”Tekniska hjälpmedel för alternativ kompletterande

kommunikation/AKK”, Tobii.com. https://www.tobiidynavox.com/sv/

(granskad 2020-09-16).

[134] M. Linden, ”Telework research and practice: Impacts on people

with disabilities”, Work, vol. 48, nr 1, s. 65–67, 2014, doi:

10.3233/WOR-141857.

[135] N. W. Moon, M. A. Linden, J. C. Bricout, och P. M. A. Baker,

”Telework rationale and implementation for people with disabilities:

Considerations for employer policymaking”, Work, vol. 48, nr 1, s.

105–115, 2014, doi: 10.3233/WOR-131819.

[136] ”Välkommen till Bildtelefoni.net”, Post- och Telestyrelsen, PTS.

https://www.bildtelefoni.net/ (åtkomstdatum sep. 25, 2020).

[137] ”ASLens - Community Project”, Amazon Web Services, Inc.

https://aws.amazon.com/deeplens/community-projects/ASLens/

(granskad 2020-09-16).

[138] M. Ghahremani Honarvar och M. Latifi, ”Overview of wearable

electronics and smart textiles”, The Journal of The Textile Institute,

vol. 108, nr 4, s. 631–652, apr. 2017, doi:

10.1080/00405000.2016.1177870.

[139] ”Wear&Care Technologies | A Change for the Better”.

https://www.wearcaretech.com (granskad 2020-09-17).

[140] O. Korn, R. Holt, E. Kontopoulos, A. M. L. Kappers, N.-K.

Persson, och N. Olson, ”Empowering Persons with Deafblindness:

Designing an Intelligent Assistive Wearable in the SUITCEYES

Project”, i Proceedings of the 11th PErvasive Technologies Related to

Assistive Environments Conference, New York, NY, USA, 2018, s. 545–

551, doi: 10.1145/3197768.3201541.

[141] ”Uppdrag systemutveckling. Bäst på programmering,

testautomatisering och QA.”, Unicus.

https://www.unicus.com/sv/(granskad 2020-09-17).

93


[142] G. R. Scott, ”Workplace accommodation for autistics: Autistic

autobiography and technology-enabled prosthetic environments”, i

AHFE International Conferences on Usability and User Experience and

Human Factors and Assistive Technology, 2018, 2019, vol. 794, s. 981,

doi: 10.1007/978-3-319-94947-5_96.

[143] G. Michelsen, T. Slettebø, och I. B. Moser, ”INCLUSIVE

PHYSICAL, SOCIAL AND DIGITAL SPACES IN VOCATIONAL

REHABILITATION”, Nordic Journal of Science and Technology Studies,

vol. 7, nr 1, s. 10, 2019.

[144] ”Velfærdsfabrikken.dk”. http://velfaerdsfabrikken.dk/

(granskad 2020-09-25).

[145] ”PTS innovationstävling”, Post- och Telestyrelsen, PTS, okt. 14,

2016. www.pts.se (granskad 2020-09-17).

[146] ”Tillgänglighetsdesign”, Vinnova.se.

https://www.vinnova.se/m/smarta-stader/tillganglighetsdesign/

(granskad 2020-09-17).

[147] ”The Frist Center for Autism and Innovation”, Vanderbilt

University. https://my.vanderbilt.edu/autismandinnovation/

(granskad 2020-09-17).

[148] Jobcenter København, ”Råd og vejledning om mulighed for

kompensation”, Københavns kommune, København.

https://www.kk.dk/sites/default/files/uploadedfiles/raad_og_vejledning_nyt_design_fd.pdf

(granskad 2020-09-25).

[149] ”Indsatser og ordninger/handicapomraadet”, Styrelsen for

Arbejdsmarked og Rekruttering. https://star.dk/indsatser-ogordninger/handicapomraadet/

(granskad 2020-09-25).

[150] ”Online-netværk — Socialstyrelsen - Viden til gavn”,

Socialstyrelsen.dk. https://socialstyrelsen.dk/tvaergaendeomrader/hjaelpemidler-og-velfaerdsteknologi/omhjaelpemidler/online-netvaerk

(granskad 2020-09-17).

[151] ”Hjælpemiddelbasen - Forside”. https://hmi-basen.dk/

(granskad 2020-09-17).

[152] ”SURVEYUNDERSØGELSE AF VELFÆRDSTEKNOLOGI”,

Dansk Handicap Forbund, 2019.

https://danskhandicapforbund.dk/files/7515/6093/9675/SURVEYUND

ERSOGELSE_AF_VELFAERDSTEKNOLOGI_-_JUNI_2019.pdf

(granskad 2020-09-17).

94


[153] ”Forskningscenter for Handicap og Beskæftigelse (FHB)”.

https://www.fhb.aau.dk/ (granskad 2020-09-17).

[154] ”Et bedre match imellem personer med bevægelseshandicap

og arbejdsmarkedet”, Aalborg Universitets forskningsportal.

https://vbn.aau.dk/da/projects/et-bedre-match-imellem-personermed-bev%C3%A6gelseshandicap-og-arbejds

(granskad 2020-09-

17).

[155] ”UNEQUAL? Testing the recruitment practices of employers

towards jobseekers with disabilities”, Aalborg Universitets

forskningsportal. https://vbn.aau.dk/da/projects/unequal-testing-therecruitment-practices-of-employers-towards-jo

(granskad 2020-09-

17).

[156] F. Ambly, S. Brendstrup, J. Kjærgaard Thodsen, och S. Tram

Pedersen, ”Hovedresultater fra registeranalyse Fra uddannelse til

første job –med handicap”, Pluss Leadership & VIAUniversity

College, 2019.

https://pluss.dk/sites/default/files/pictures/hovedresultater_fra_regis

teranalyse.pdf (granskad 2020-09-17).

[157] ”CareNet”. https://www.carenet.nu/ (granskad 2020-09-17)

[158] Sonja, ”Technology leaving no one behind”, Bevica Fonden.

https://bevica.dk/projekter/technology-leaving-no-one-behind

(granskad 2020-09-18).

[159] Bevica, ”UDHub”, Universal Design Hub.

https://universaldesignhub.dk/udhub/ (granskad 2020-09-18).

[160] ”Danish.Care - Brancheforeningen for hjælpemidler og

velfærdsteknologi”.https:/www.danish.care/ (granskad 2020-09-17).

[161] ”Medlemmer Danish.care”.

https://www.danish.care/medlem/medlemmer/ (granskad 2020-09-

17).

[162] ”Hjælpemiddelbranchens samfundsbidrag”, Danish Care, apr.

2019. https://issuu.com/kimbruhn/docs/28s_rapport_press/1

(granskad 2020-09-17).

[163] ”Tikoteket”, Vasa centralsjukhus.

https://www.vaasankeskussairaala.fi/sv/for-vardgivare/forvardgivare/medicinsk-rehabilitering/hjalpmedelstjanster/tikoteket/

(granskad 2020-09-17).

95


[164] ”Hjälpmedel”, kela.sv. https://www.kela.fi/web/sv/hjalpmedel

(granskad 2020-09-25).

[165] ”Arbetsgivare - Hitta medarbetare - stöd för rekrytering-stöd

för specialarrengemang”, Tepalvelut.

https://www.tepalvelut.fi/te/sv/arbetsgivare/hitta_medarbetare/stod

_for_rekrytering/stod_for_specialarrengemang/index.html

(granskad 2020-09-20).

[166] ”Den pluralistiska arbetsgemenskapen - Suomi.fi”.

https://www.suomi.fi/foretag/att-varaarbetsgivare/arbetsgemenskapens-valmaende/guide/denpluralistiska-arbetsgemenskapen

(granskad 2020-09-17).

[167] ”Funktionshindrad - kela.fi”.

https://www.kela.fi/web/sv/funktionshindrad (granskad 2020-09-17).

[168] ”Hyteairo Programmet för artificiell intelligens och robotik i

välfärden”, Sosiaali- ja terveysministeriö. https://stm.fi/sv/hyteairoprogrammet-for-artificiell-intelligens-och-robotik-i-valfarden

(granskad 2020-09-25).

[169] J. Tøssebro, S. E. Wik, och T. H. Molden, ”Arbeidsgivere og

arbeidsinkluderingRinger i Vannet – et bidrag til økt rekruttering

avpersoner med nedsatt funksjonsevne”, NTNU Samfunnsforskning

Mangfold og inkludering, Trondheim, 2017.

https://ntnuopen.ntnu.no/ntnuxmlui/bitstream/handle/11250/2471613/Arbeidsgivere%2bog%2barb

eidsinkludering_041217.pdf?sequence=1&isAllowed=y (granskad

2020-09-25).

[170] ”Hva har du vansker med?”, NAV.

https://www.nav.no/no/person/hjelpemidler/hva-har-du-vanskermed

(granskad 2020-09-17).

[171] ”Hjelpemiddeldatabasen - Søk på hjelpemidler”.

https://www.hjelpemiddeldatabasen.no/ (granskad 2020-09-17).

[172] ”KUNNSKAPSBANKEN”. http://www.kunnskapsbanken.net/

(granskad 2020-09-17).

[173] ”Dyscalculator”, Appbiblioteket.

http://appbiblioteket.no/dyscalculator/ (granskad 2020-09-17).

[174] ”UnIKT- universell IKT”, Barne-, ungdoms- og

familiedirektoratet, bufdir.no. https://bufdir.no/uu/UnIKT/ (granskad

2020-09-25).

96


[175] ”Karde AS | Innovasjon Rådgivning Ledelse Velferdsteknologi

for mennesker med demens eller utviklingshemning, E-helse”.

https://www.karde.no/ (granskad 2020-09-25).

[176] ”Støtte til vanlig arbeid”. https://www.xn--laboris-sttte-knb.no/

(granskad 2020-09-25).

[177] ”Senter for e-helse”, Universitetet i Agder.

https://www.uia.no/forskning/toppforskningssentre-ved-uia/senterfor-e-helse

(granskad 2020-09-17).

[178] ”Barrierer for deltakelse i arbeidslivet”, Barne-, ungdoms- og

familiedirektoratet, bufdir.no.

https://bufdir.no/Statistikk_og_analyse/Nedsatt_funksjonsevne/Arb

eid/Barrierer_for_deltakelse_i_arbeidslivet/ (granskad 2020-09-17).

[179] ”Digitale hindre for økt sysselsetting.”, bufdir.no | Barne-,

ungdoms- og familiedirektoratet.

https://bufdir.no/bibliotek/Dokumentside/?docId=BUF00003511

(granskad 2020-09-25).

[180] ”Flere funksjonshemmede har fått jobben tilrettelagt”, ssb.no.

https://www.ssb.no/arbeid-og-lonn/artikler-og-publikasjoner/flerefunksjonshemmede-har-fatt-jobben-tilrettelagt

(granskad 2020-09-

17).

[181] I. Skarpaas och H. Svare, ”Rekruttering av personer med

nedsatt funksjonsevne – på ordinær måte. Sammen om Delmål 2.”,

Arbeidsforskningsinstituttet, Oslo, AFI-Rapporter AFI-rapport

2014:9, 2014. doi: 10.7577/afi/rapport/2014:9.

[182] L. Bakke, ”Den skjulte virkeligheten En kvalitativ studie av

funksjonshemmedes egenopplevelse av seg selv som ressurs på

arbeidsmarkedet”, Master Thesis, NTNU Institutt for sosialt arbeid

og helsevitenskap, Trondheim, 2012.

[183] S. G. A. Helseth, K.H. Almenningen, A. K. B. Andersen, I-M

Hølmebakk, K. R. Hjortdahl, P. Botheim, T. A. Larsen, ”Universell

utforming - tilstandsanalyse og kunnskapsstatus”, Barne-, ungdomsog

familiedirektoratet (Bufdir), Oslo, 2020.

https://bufdir.no/globalassets/global/nbbf/universell_utforming/univ

ersell-utforming---tilstandsanalyse-og-kunnskapsstatus_uu.pdf

(granskad 2020-09-17).

[184] B. Ravneberg och S. Söderström, Disability, society and

assistive technology. Abingdon: Routledge, 2017.

97


[185] G. Michelsen, ”Introduksjon av kompenserende teknologi i

arbeidsrettet rehabilitering: Verdier som former praksis”, VID

Specialized University, 2019.

[186] M. I. Frovik, ”I arbeid på egne premisser? Opplevelse av

medvirkning i en prosess”, Master Thesis, Høgskolen i Sørøst-Norge,

2017.

[187] ”Pathways to work | Velkommen til Kompetansesenter for

arbeidsinkluderingVelkommen til Kompetansesenter for

arbeidsinkludering”, INTEGRATE.

https://blogg.hioa.no/kompetansesenter/2017/05/16/integratepathways-to-work/

(granskad 2020-09-25).

[188] ”Prosjektbanken”, Forskningsrådet.

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/256646

(granskad 2020-09-25).

[189] ”HIRE? A mixed-method examination of disability and

employers inclusive working life practices”,

www.prosjektbanken.forskningsradet.no.

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/273745

(granskad 2020-09-25).

[190] ”Sustained employment of hard-to-place citizens in small and

medium sized enterprises: A mixed-method study in Norway and the

Netherlands”, Forskningsrådet.no.

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/301045

(granskad 2020-09-25).

[191] ”Sites of access: Innganger til arbeidslivet for mennesker med

funksjonsnedsettelse”, OsloMet - Storbyuniversitetet.

https://www.oslomet.no/forskning/forskningsprosjekter/inngangertil-arbeidslivet

(granskad 2020-09-25).

[192] ”Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models

and Services (CHARM 2)”, Forskningsrådet.

https://prosjektbanken.forskningsradet.no/#/project/NFR/272789

(granskad 2020-09-25).

[193] ”DigRehab”, Arbeid og Helse.

https://arbeidoghelse.no/prosjekter/digrehab/ (granskad 2020-09-

25).

98


[194] ”HelseSamArbeid - Helsefremmande samarbeid for å styrke

arbeidsdeltaking”, Arbeid og Helse.

https://arbeidoghelse.no/prosjekter/helsefremmande-samarbeidfor-a-styrke-arbeidsdeltaking/

(granskad 2020-09-25).

[195] ”STAiR-prosjektet”, Arbeid og Helse.

https://arbeidoghelse.no/prosjekter/stair-prosjektet/ (granskad

2020-09-25).

[196] ”Hjälpmedel på arbetsplatsen”, Arbetsförmedlingen.

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/extra-stod/stod-ao/hjalpmedel-pa-arbetsplatsen

(granskad 2020-09-25).

[197] ”Arbetshjälpmedel”, Försäkringskassan.se.

https://www.fk.se/privatpers/funktionsnedsattning/arbetshjalpmede

l (granskad 2020-09-25).

[198] D. Castillo, ”Fler vägar in-breddad rekrytering. Möjligheter,

förutsättningar och utmaningar för att tillvarata kompetensen hos

personer med funktionsnedsättning”, Sveriges Kommuner och

Landsting, SKL, Stockholm, 2016.

https://skr.se/download/18.68983e2b15f70186c7c7a671/1509703329

379/Kunskaps%C3%B6versikt%20utmaningar,%20f%C3%B6ruts%C

3%A4ttningar%20och%20hinder%20f%C3%B6r%20att%20tillvarata

%20kompetensen%20hos%20personer%20med%20funktionsneds

%C3%A4ttning.pdf (granskad 2020-09-25).

[199] Arbetsförmedlingen, ”Bra ljus på arbetet!”,

Arbetsförmedlingen, mars 2014. www.arbetsförmedlingen.se

(granskad 2020-09-18).

[200] J. B. (ILO) Mariya Aleksynska (ILO), ”Working conditions in a

global perspective”, Publications Office of the European Union,

Luxembourg, and International Labour Organization, Geneva,

Report, 2019.

http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_696174/lang--

en/index.htm (granskad 2020-09-18).

[201] ”PETRA’20 @ Corfu, Greece.”, PETRA’20, 2020.

https://www.petrae.org/past.html (granskad 2020-09-08)

[202] ”Live transcription and captioning in Android are a boon to the

hearing-impaired”, TechCrunch.

https://social.techcrunch.com/2019/05/07/live-transcription-andcaptioning-in-android-are-a-boon-to-the-hearing-impaired/

(granskad 2020-09-17).

99


[203] ”iOS 14 is filled with accessibility improvements”, The Verge,

juni 25, 2020. https://www.theverge.com/21302891/ios-14-

accessibility-improvements-disabilities-hearing-blindness-motorcontrol

(granskad 2020-09-17).

[204] ”AI for Accessibility Projects - Microsoft AI”.

https://www.microsoft.com/en-us/ai/ai-for-accessibilityprojects?activetab=pivot1%3aprimaryr2

(granskad 2020-09-17).

[205] ”Association for the Advancement of Assistive Technology in

Europe”. https://aaate.net/ (granskad 2020-09-17).

[206] Department for Work and Pensions och Department of Health,

”Improving lives: the future of work, health and disability”, London,

2017.

[207] ”All-Party Parliamentary Group for Assistive Technology”,

www.policyconnect.org.uk.

https://www.policyconnect.org.uk/appgat/ (granskad 2020-09-17).

[208] ”AT2030 Programme”. https://at2030.org/ (granskad 2020-09-

17).

[209] ”Global Disability Innovation Hub”.

https://www.disabilityinnovation.com/ (granskad 2020-09-17).

[210] ”Inclusive Technology Prize”, nesta.

https://www.nesta.org.uk/project/inclusive-technology-prize/

(granskad 2020-09-17).

[211] ”Technology”, BDF.

https://businessdisabilityforum.org.uk/knowledgehub/resource/category/technology/

(granskad 2020-09-17).

[212] ”Assistive Technology for the Disabled Incentive Program”,

Israel Innovation.

https://innovationisrael.org.il/en/program/assistive-technologydisabled-incentive-program

(granskad 2020-09-17).

[213] ”Innovation Space”, ALYN Woldenberg Family Hospital.

https://www.alyn.org/innovation (granskad 2020-09-17).

[214] ”Arc Sheba”. https://arc.sheba.co.il/ (granskad 2020-09-17).

[215] ”TOM”. https://tomglobal.org/search (granskad 2020-09-17).

100


[216] ”Carmel6000”. https://www.english.hilma.tech/carmel6000

(granskad 2020-09-17).

[217] ”Projects”, Hilma. https://www.english.hilma.tech/projects

(granskad 2020-09-17).

[218] A. K. Leichman, ”Technology meets philanthropy in Israeli

social-tech hub”, ISRAEL21c, dec. 30, 2018.

https://www.israel21c.org/technology-meets-philanthropy-in-israelisocial-tech-hub/

(granskad 2020-09-17).

[219] ”Resna”. https://www.resna.org/ (granskad 2020-09-17).

[220] ”Assistive Technology”, Assistive Technology. https://wwwtandfonline-com.ludwig.lub.lu.se/toc/uaty20/current

(granskad

2020-09-17).

[221] ”About JAN”. https://askjan.org/about-us/index.cfm (granskad

2020-09-17).

[222] ”Peatworks”.

https://peatworks.org/futureofwork/podcast/2020/04/EightfoldAI

(granskad 2020-09-16).

[223] ”TechCheck”, Peatworks. https://peatworks.org/digitalaccessibility-toolkits/techcheck/

(granskad 2020-09-17).

[224] lkagan, ”Podcast: Accessibility, Training and Job Creation”,

Peatworks, juni 10, 2020. https://peatworks.org/podcastaccessibility-training-and-job-creation/

(granskad 2020-09-17).

[225] ”Buy IT!—Your Guide for Purchasing Accessible Technology”,

Peatworks. https://peatworks.org/digital-accessibility-toolkits/buy-it/

(granskad 2020-09-17).

[226] ”Job Access”. https://www.jobaccess.gov.au/home (granskad

2020-09-17).

[227] T. K. Andersen, ”Beyond Acceptance and Resistance: A Socio-

Technical Approach to the Exploration of Intergroup Differences in

ICT Use and Non-use at Work”, Systemic Practice and Action

Research, vol. 29, nr 3, s. 183–213, 2016, doi: 10.1007/s11213-015-

9360-5.

[228] S. Sanchez-Gordon, M. Mejia, och S. Lujan-Mora, ”Model for

adjusting workplaces for employees with visual and hearing

disabilities”, i 2017 Fourth International Conference on eDemocracy &

101


eGovernment (ICEDEG), eDemocracy & eGovernment (ICEDEG), 2017

Fourth International Conference on, apr. 2017, s. 240–244, doi:

10.1109/ICEDEG.2017.7962542.

[229] K.-G. Hem och Ø. Dale, ”Nyttekostnadsanalyse av

hjelpemidler”, SINTEF Teknologi og samfunn, Avdeling Helse, Oslo,

SINTEF A27934, 2016. Åtkomstdatum: sep. 26, 2020. [Online].

https://sintef.brage.unit.no/sintef-xmlui/bitstream/handle/

11250/2569599/Rapport%2bA27934%2bNytte-kostnadsanalyse

%2bav%2bhjelpemidler.pdf?sequence=2&isAllowed=y.

[230] ”Hjälp personer som är helt eller delvis blinda”, OrCam.

https://www.orcam.com/sv/ (granskad 2020-09-17).

[231] K Koskenniemi, G Rehm, H Uszkoreit, ”The Finnish Language

in the Digital Age”, 2012. http://www.meta-net.eu/whitepapers/ebook/finnish.pdf

(granskad 2020-09-05).

[232] ”Hyper Human”, Tekniska museet.

https://www.tekniskamuseet.se/upplev/utstallningar/hyper-human/

(granskad 2020-09-17).

[233] ”’Jag vill inte ha protes’ - Funk i P1”, Sveriges Radio.

https://sverigesradio.se/avsnitt/1526784 (granskad 2020-09-17).

[234] S. Johansson och R. Hansen, ”Skåningar med

funktionsnedsättning och e-hälsa”, HSO Skåne, 2018.

https://funktionsrattskane.se/wp-content/uploads/2019/01/2018-

Rapport-Ska%CC%8Aningar-med-funktionsnedsa%CC%88ttningoch-e-halsa.pdf

(granskad 2020-09-17).

[235] M. Sostero, S. Milasi, J. Hurley, E. Fernandez-Macías, och M.

Bisello, ”Teleworkability and the COVID-19 crisis:a new digital

divide?”, European Commission & Eurofound, Seville, Spain,

JRC121193, 2020.

https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/jrc121193.pdf (granskad

2020-09-18).

102


Nordens välfärdscenter

Box 1073, SE-101 39 Stockholm

Slupskjulsvägen 30

Tel: +46 8 545 536 00

info@nordicwelfare.org

Nordens välfärdscenter

c/o Folkhälsan

Topeliusgatan 20

FI-00250 Helsingfors

Tel: +358 20 741 08 80

info@nordicwelfare.org

2

More magazines by this user
Similar magazines